Felhívás

Tisztelt Partnerünk!

 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Tr.) 37. §-ban foglaltaknak megfelelően tájékoztatom, hogy Dombóvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 309/2017. (VI. 29.) Kt. és a 367/2017. (IX. 5.) Kt. határozataiban a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv módosításának kezdeményezéséről döntött.

 

A Tr. 38.§ szerint a teljes eljárásban a településrendezési eszközök elkészült tervezetét az elfogadás előtt véleményeztetni kell. A véleményezési szakaszt a polgármester kezdeményezi. A polgármester az elkészült - papír vagy pdf formátumú - tervezetet véleményezteti

a) a 29/A. § szerint az eljárásban érintett partnereknek,

b) a 9. mellékletben meghatározott államigazgatási szerveknek, és

c) településszerkezeti terv készítése vagy módosítása esetében az érintett területi, települési önkormányzatnak

 

A Tr.-ben foglalt követelményekkel összhangban jelen Felhívással tájékoztatjuk minden Partnerünket a szóban forgó tervekkel kapcsolatosan az véleményezési szakasz megindításáról a következő tartalommal:

 

1)       A véleményezési szakasz 2018.06.26-án indul.

 

2) A véleményezési szakaszban a véleményezők a tervezet átvételétől számított 30 napon belül - a partnerek a 29/A. § szerint - adhatnak írásos véleményt. A véleménynek tartalmaznia kell:

a) az államigazgatási szerv esetében a feladat- és hatáskörébe tartozó követelmények megállapítását,

b) a területi önkormányzat esetében a megyei területrendezési terveknek való megfelelés megállapítását, továbbá

c) a települési önkormányzat esetében a közigazgatási területét érintő infrastrukturális kapcsolatokra, valamint egyéb környezteti hatásokra vonatkozó észrevételeket.

 

3)        „A partnerségi vélemény” tárgyú véleményeket digitális úton a Hivatali Kapun keresztül vagy a foepitesz@dombovar-hu email címre, levélben, postai úton Dombóvár Város Önkormányzatának címére (7200 Dombóvár, Szabadság u. 8.) kérjük megküldeni,

 

A teljes eljárás megkezdéséhez a város kidolgoztatta a Véleményezési dokumentációt, mely itt érhető el: http://www.dombovar.hu/Onkormanyzat/Felhivasok-kozlemenyek/„Dombóvár város településrendezési eszközeinek 2017.évi teljes eljárásában történő módosításának véleményezési dokumentációja”

 

Egyúttal arról is tájékoztatom, hogy

 

a)      a témában Dombóvár város Önkormányzata Lakossági fórumot tart, melynek helyszíne és időpontja a következő:

Polgármesteri Hivatal (7200 Dombóvár, Szabadság u. 8.).

2018. július 18. 17:00 órakor

 

A Tr. 29/A. § (4) szerint a településrendezési eszközök módosításáról a partnerek az elkészült tervezettel kapcsolatos javaslatokat, észrevételeket az önkormányzati rendelet partnerségi egyeztetési szabályai szerint tehetik meg melynek keretében

aa)  lakossági fórumot megelőzően legalább 8 nappal korábban az elkészült tervezet a honlapon megjelenítésre kerül,

ab) az észrevételeket, javaslatokat a lakossági fórumon szóban, illetve a lakossági fórumtól számított 8 napon belül lehet papír alapon vagy elektronikusan megtenni.

 

b)     A véleményezési szakasz során beérkezett véleményeket, javaslatokat a önkormányzati főépítész rendszerezi, véleményezi, továbbá a megbízott településtervezőnek átadja.

 

Jelen felhívás közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen, online lapban, és az önkormányzat hivatalos oldalán, a www.dombovar.hu kerül közzétételre 2018.06.26 - 2018.07.26 időszakban, a véleményezési szakasz megindításától a befejezéséig (30 nap, melyben szerepel a lakossági fórum 8 napos észrevételezési határideje is).


Letölthető:

DOMBÓVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK
MÓDOSÍTÁSA TELJES ELJÁRÁSBAN VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ


 

Dombóvár, 2018. június 25.

 

 

Szabó Loránd


2018 JÚN 25 15:00:44/