Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a dombóvári I. számú házi gyermekorvosi körzetben önálló orvosi tevékenység végzésére

A pályázatot meghirdető szerv neve, címe:

Dombóvár Város Önkormányzata, 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18.

A pályázat meghirdetésének indoka:

A praxist betöltő házi gyermekorvos elhalálozott és a praxisjoga megszűnt, mivel a folytatásra jogosult azt nem idegenítette el egy éven belül.

Az ellátandó körzet megnevezése:

A dombóvári I. számú házi gyermekorvosi körzet (ágazati azonosító: 170095023), amely tartósan betöltetlennek minősül.

Az ellátandó feladat, a feladatellátás feltételei:

A dombóvári I. számú házi gyermekorvosi körzetben az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény szerinti önálló orvosi tevékenység ellátása, valamint az önkormányzat kötelező feladatát képező iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátásban történő részvétel. Az önálló orvosi tevékenység folytató házi gyermekorvos tagságával működő, vagy őt alkalmazó egészségügyi szolgáltatóval (a továbbiakban: egészségügyi szolgáltató) feladat-ellátási (megbízási) szerződése kerül megkötésre a jogszabályban előírt formai és tartalmi követelményeknek megfelelően.

Az egészségügyi szolgáltató köteles a házi gyermekorvosi egészségügyi ellátásához jogszabályban előírt tárgyi és személyi feltételeket biztosítani, a házi gyermekorvos helyettesítésről gondoskodni. A házi gyermekorvosi rendelő helyiség és a váróteremben található eszközök használatát az önkormányzat térítésmentesen biztosítja a Dombóvár, Hóvirág u. 1. alatti épületben. Az épület akadálymentesített, 2015-ben átfogó felújítására került sor. Az épület alsó szintjén két háziorvosi szolgáltató működik, a gyermekorvosi rendelő az emeleten található a védőnői tanácsadó helyiséggel együtt, közös váróteremmel. A védőnő területi védőnő, a tanácsadó helyiség elkülönített. A használattal kapcsolatos részletes rendelkezések a feladatellátási szerződésben kerülnek kikötésre azzal, hogy az egészségügyi szolgáltató viseli a rendelőre, és arányosan a váróteremre eső, annak használatával rendszerint együtt járó és a rendes gazdálkodás körébe tartozó üzemeltetési költségeket, a közüzemi költségeket is beleértve, valamint feladata a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot fenntartásához szükséges belső karbantartási munkák elvégzése és költségeinek viselése.

Dombóvár Város Önkormányzata az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi ügyeletről külön feladat-ellátási szerződés útján gondoskodik, ezért az egészségügyi szolgáltató nem köteles az ügyeleti ellátásban részt venni

Az ellátandó körzetre vonatkozó adatok:

- a körzetben ellátandók létszáma a 2016. januári lakosságszámadatok alapján: 380 (0-14 éves)

- körzethez tartozó közterületek és nevelési-oktatási intézmények:

Házi gyermekorvosi ellátás: Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 15/2016. (III.31.) önkormányzati rendelete szerint az I. számú házi gyermekorvosi körzetbe tartozó közterületek.

Iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátás: az Árpád-házi Szent Erzsébet Óvoda teljesen (7200 Dombóvár, Petőfi u. 27.), valamint a Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában megosztva (7200 Dombóvár, Hunyadi tér 23.).

A feladatellátás helye és ideje:

A Dombóvár, Hóvirág u. 1. alatti házi gyermekorvosi rendelő a feladatellátási szerződésben rögzített, jogszabálynak megfelelő rendelési időben.

A Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában nyújtandó iskola- és ifjúság-egészségügyi tevékenységhez az intézmény iskolaorvosi rendelője áll rendelkezésre. Az iskola- és ifjúság-egészségügyi tevékenységhez kapcsolódó rendelési idő heti 5 óra.

A feladatellátás finanszírozása:

A házi gyermekorvosi egészségügyi ellátás finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm.rendelet szerint az egészségügyi szolgáltató és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár között megkötött finanszírozási szerződés alapján történik. Az önkormányzat kiegészítő finanszírozást nem biztosít.

Az önálló orvosi tevékenységre való jogosultság megszerzésének ellenértéke:

A feladat-ellátási szerződés megkötése esetén a házi gyermekorvos az önálló orvosi tevékenység folyatására és a praxisjog megszerzésére térítésmentesen válik jogosulttá, illetve az önkormányzat sem biztosít külön térítést.

Pályázati feltételek:

 • a pályázó egészségügyi szolgáltatást végző egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság tagja,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség, a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • felsőfokú (egyetemi) végzettség, általános orvosi szakképzettség, valamint csecsemő- és gyerekgyógyászat szakorvosi képesítés,
 • az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm.rendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben a házi gyermekorvosi tevékenység végzésére előírt feltételek,
 • tagság a Magyar Orvosi Kamarában,
 • a házi gyermekorvosi körzetben jelenleg Dombóvár Város Önkormányzata által közalkalmazotti jogviszonyban teljes munkaidőben foglalkoztatott 1 fő asszisztens továbbfoglalkoztatásának vállalása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okirat másolata,
 • az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásáról, valamint a működési nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységéről szóló 18/2007 (IV. 17.) EüM rendelet szerinti nyilvántartási szám,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • nyilatkozat, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró gondokság alatt,
 • nyilatkozat, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul,
 • egyéni egészségügyi vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány, gazdasági társaság esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata,
 • a Magyar Orvosi Kamarában fennálló tagság igazolása.

A pályázat benyújtásának határideje:

A pályázat folyamatosan benyújtható.

A pályázat elbírálásának határideje:

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pályázat beérkezését követő első rendes ülése. Amennyiben a képviselő-testület egyért azzal, hogy a pályázó szerezze meg az önálló orvosi tevékenység folytatására való jogot, akkor előszerződés megkötésére, a praxisengedély megszerzését követően pedig végleges feladat-ellátási szerződés megkötésére kerül sor.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot postai úton Dombóvár város polgármesterének címezve kell benyújtani (Szabó Loránd polgármester, Dombóvár Város Önkormányzata, 7200 Dombóvár, Szabadság utca 18.)

A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a dombóvári I. számú házi gyermekorvosi körzet betöltésére”.

A jogviszony kezdete:

A házi gyermekorvosi ellátásra feladat-ellátási szerződés megkötését követően az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó jogerős működési engedély alapján az Országos Egészségpénztárral megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépésének napja. A feladat-ellátási szerződés határozatlan időre szól.

A pályázati felhívással kapcsolatban további információ kérhető:

A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Irodáján (7200 Dombóvár, Szabadság u. 18.) dr. Farkas-Szabó András irodavezetőtől a 06-74/564-514 telefonszámon vagy a farkasa@dombovar.hu e-mail címen.

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenntartja a jogot, hogy a pályázatot visszavonja.

 

Szabó Loránd

polgármester

2016 AUG 02 13:26:20/