fbpx

Városunk Dombóvár

Pályázati kiírás a Dombóvári Kulturális Szolgáltató Központ igazgatói munkakörének betöltésére

Dombóvár Város Önkormányzata


a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94.§ (3) bekezdése alapján, a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet szerint

pályázatot hirdet


a Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény

(Dombóvári Kulturális Szolgáltató Központ)


igazgatói


munkakörének betöltésére


 

A munkáltató: Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény (Dombóvári Kulturális Szolgáltató Központ)


 A betöltendő munkakör: igazgató


 A munkakör betöltésének jogviszonya és időtartama:


A munkakör betöltésére munkaviszonyban, határozott ideig, 5 évre kerül sor, 2021. május 1-jétől 2026. április 30-ig.


Az igazgatóra a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvénynek a vezető állású munkavállalóra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.


Dombóvár Város Önkormányzata a munkaviszony befejező időpontját követően az igazgatói munkakört betöltő munkavállaló számára biztosítja a lehetőséget a munkáltatónál kulturális szakmai munkakörben határozatlan időre történő továbbfoglalkoztatásra.


 A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő


 A munkavégzés helye: 7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25.


A munkakörhöz tartozó lényeges feladatok:


A Dombóvár Város Önkormányzata fenntartásában álló integrált kulturális intézmény (művelődési ház, települési könyvtár, közérdekű muzeális gyűjtemény) alapító okiratában foglalt, valamint a fenntartó által meghatározott feladatok ellátásának szervezése a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján. Az igazgató feladata és felelőssége az integrált kulturális intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete, az intézmény munkavállalói felett a munkáltatói jogok gyakorlása. Az igazgató vezeti a közművelődési alapszolgáltatásokat nyújtó szervezeti egységet (Tinódi Művelődési Ház).


Javadalmazás: A bérezés a Munka Törvénykönyve és a felek megállapodás alapján történik. Az igazgató havi munkabére az alapbérből és vezetői pótlékból tevődik össze.


A munkakör betöltésének feltételei:


 • cselekvőképesség, büntetlen előélet, valamint a munkakört betöltő személy nem állhat integrált kulturális intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
 • a munkakör ellátásához szükséges magyar nyelvtudás,
 • felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség

vagy

nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés,

 • a végzettségnek, a szakképzettségnek vagy szakvizsgának megfelelő, közművelődési feladatkörben szerzett legalább ötéves szakmai gyakorlat,
 • kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység,
 • államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés (a továbbiakban: képzés) igazolt elvégzése. Ennek hiányában az igazgató a munkakör betöltésének megkezdését követő két éven belül köteles a képzést elvégezni, és az azt igazoló okiratot be kell mutatni a munkáltatói jogkör gyakorlójának. Ha a képzést határidőben nem végzi el, és a képzés elvégzését igazoló okiratot nem mutatja be, a munkakörben nem foglalkoztatható tovább. Mentesül a képzés elvégzésének kötelezettsége alól, aki jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:


 • Dombóvár intézményrendszerének, illetve kulturális életének ismerete.
 • Közművelődési intézményben eltöltött vezetői gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:


 • motivációs levél,
 • szakmai önéletrajz,
 • részletes szakmai és vezetési program,
 • a kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység bemutatása,
 • a végzettséget, szakképzettséget tanúsító okirat(ok) másolata,
 • a szakmai gyakorlat igazolása,
 • az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló okirat másolata vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázó a tanfolyam elvégzését a munkakör betöltésétől számított 2 éven belül vállalja,
 • a bérigény megjelölése,
 • 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll az integrált kulturális intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó cselekvőképessége nem korlátozott,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul,
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyag teljes tartalmát megismerhetik,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó a jogszabályban előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést a képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülés keretében tárgyalja.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 1.


A pályázati kiírással kapcsolatban bővebb információt Pintér Szilárd polgármester nyújt a 74/564-500-as telefonszámon.


A pályázat benyújtásának módja:


Lezárt borítékban, postai úton a pályázatnak Dombóvár Város Önkormányzata címére történő megküldésével (7200 Dombóvár, Szabadság utca 18.) vagy személyesen Pintér Szilárd polgármester részére ugyanezen címen. A borítékon fel kell tüntetni a következő szöveget: „Pályázat a Dombóvári Kulturális Szolgáltató Központ igazgatói munkakörének betöltésére.”


A pályázatok elbírálásának módja, rendje:


A pályázatokat a fenntartói előkészítő bizottság véleményezi, ennek keretében a pályázókat a pályázati határidő lejártát követő 15 napon belül meghallgatja. Az előkészítő bizottság véleménye alapján, valamint a pályázók meghallgatását követően az érvényes pályázatokat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – veszélyhelyzet fennállása esetén a képviselő-testületi hatáskört gyakorló Dombóvár Város Polgármestere – bírálja el és dönt az igazgatói munkakör betöltéséről. Dombóvár Város Önkormányzata fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.


A pályázatok elbírálásának határideje: 2021. március 31.


 

Dombóvár Város Önkormányzata

Last modified: 2021.03.29.

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat