fbpx

Városunk Dombóvár

Pályázati felhívás ügyintézői munkakör betöltésére

A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal

Hatósági Iroda – ügyintéző

munkatársat keres határozatlan időre, 6 hónapos próbaidő kikötésével.

                     

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

 Feladatok:

 • Megindítja és lefolytatja az adóbehajtási eljárást a jogerősen megállapított fizetési kötelezettséget nem teljesítőkkel szemben.
 • Végrehajtási feladatok során a jogszabályokban meghatározott végrehajtási cselekmények foganatosítása, azok nyilvántartása.
 • Döntés-előkészítő feladatok ellátása pl.: részletfizetés, fizetési halasztás, stb. engedélyezésére.
 • Az Önkormányzati ASP rendszer, adó és irat szakrendszerének kezelése.
 • Köztartozások esetén az arra jogosult szerv szabályszerű megkeresése alapján a beszedett köztartozásokat rendszeres utalása.
 • Adóellenőrzések végzése.

VAGY

 • Hagyatéki, póthagyatéki leltár készítése a 2010. évi XXXVIII. törvény, a 29/2010. KIM rendeletben, illetőleg az Ákr-ben foglaltak szerint.
 • Hagyatéki ügyekben a közjegyző, illetőleg más szervek megkeresése, illetőleg a hatósági megkeresések intézése.
 • Önkormányzati ASP rendszer irat, és hagyatéki szakrendszerének használata.
 • Adatszolgáltatások, statisztikai jelentések megtétele, nyilvántartások vezetése, utóellenőrzések végzése.

 Szükséges iskolai végzettség: (a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 14. hatósági feladatkör ellátásához szükséges szakképesítés):

Az I. besorolási osztályban:

Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, természettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, jogi, műszaki szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga.

A II. besorolási osztályban:

Közgazdasági, közszolgálati rendészeti, műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, üzleti, közszolgálati szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga.

 Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

Előnyt jelent:

 • önkormányzatnál fenti területen szerzett szakmai tapasztalat,
 • közigazgatási alap- és szakvizsga megléte,
 • anyakönyvi szakvizsga megléte.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a képviselő-testület hivatala köztisztviselői és ügykezelői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 38/2015. (XI.30.) ök. rendelet, valamint a Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A feltételként előírt iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okirat(ok) másolata.
 • A 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti önéletrajz a pályázó eddigi szakmai tevékenységének részletes bemutatásával.
 • Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, mely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt nem áll.
 • A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy:
 • nem áll cselekvőképességet kizáró ok, vagy korlátozó gondnokság alatt,
 • kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, és
 • nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, mely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható.
 • Nyilatkozatát arról, hogy a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja.
 • Nyilatkozatát, hogy – új közszolgálati jogviszony létesítése esetén – hat hónap próbaidő kikötését vállalja.
 • Nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréshez.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szemes Ádám, aljegyző, a Hatósági Iroda vezetője nyújt, a 74/564-586-os telefonszámon.

 A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázat elbírálását követően, azonnal betölthető.

 A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 9.

 A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton a pályázatnak a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7200 Dombóvár, Szabadság utca 18.), vagy személyesen. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését „Hatósági Iroda – ügyintéző”.

 A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A benyújtott pályázatok előzetes áttanulmányozását követően, a legmegfelelőbb pályázók személyes meghallgatáson vesznek rész.

 A pályázat elbírálásának határideje: legkésőbb 2021. április 30.

 A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.dombovar.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.dombovar.hu honlapon szerezhet.

Az eredményről minden pályázót írásban értesítünk. A pályázatokat bizalmasan kezeljük, és a döntést követően – a pályázatot elnyerő személy kivételével – a pályázóknak visszaküldjük.

Az adatkezelés célja: a tisztségre megfelelő pályázó kiválasztása, az adatkezelés jogalapja: EU 2016/679. számú rendelet 6. cikk 1) bekezdés a) pontja alapján az érintett magánszemély hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama: sikeres pályázó kiválasztását követő 30. napA munkáltató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

 

Dombóvár, 2021. március 22.

 

dr. Szabó Péter

  jegyző

 

Last modified: 2021.04.20.

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat