fbpx

Városunk Dombóvár

Pályázati kiírás az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet igazgatói beosztásának ellátására

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján

pályázatot hirdet

az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet

igazgatói (magasabb vezető)

beosztásának ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2026. május 31-ig szól.

A munkavégzés helye: Tolna megye, 7200 Dombóvár, Bezerédj utca 14.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet vezetése. Az intézmény alaptevékenységként költségvetési szerv gazdálkodási feladatainak ellátására létrehozott költségvetési szerv, az irányító szerv döntése szerint ellátja egyes gazdasági szervezettel nem rendelkező, hozzárendelt költségvetési szervek tekintetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9. § (1) a) pontja szerinti feladatokat a költségvetési szervekkel kötött, a munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjét rögzítő megállapodásokban foglaltak szerint. Az intézmény közreműködik az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés d) pontja szerinti védőnői ellátás, mint a települési önkormányzati feladat biztosításában, valamint ellátja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21. §-a szerinti intézményi és szünidei gyermekétkeztetési feladatokat Dombóváron, három óvodában és egy bölcsődében tálalókonyhát üzemeltet.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél tárgyú 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • felsőfokú képesítés,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség, a pályázó nem állhat költségvetési szervnél gazdasági vezetői, illetve könyviteli szolgáltató tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,
 • okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés, vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés,

vagy

gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt az államháztartásról szóló törvény szerinti ellenjegyzői –, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlat, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség,

 • a pályázónak szerepelnie kell a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel,
 • a munkáltatónál felsőfokú végzettséghez és szakképzettséghez kötött munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a pályázó a megbízással egyidejűleg felsőfokú végzettséghez és szakképzettséghez kötött munkakörben, teljes munkaidőben, határozatlan időre kinevezhető.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • számviteli, pénzügyi szoftverismeret,
 • költségvetési szervnél vezető, magasabb vezető beosztásban szerzett gyakorlat,
 • közétkeztetést végző konyhák üzemeltetésében szerzett tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél,
 • az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet vezetésére vonatkozó elképzelések,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okirat másolata,
 • a könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító engedély másolata,
 • szakmai gyakorlat igazolása,
 • 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll költségvetési szervnél gazdasági vezetői, illetve könyviteli szolgáltató tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó cselekvőképessége nem korlátozott,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul,
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyag teljes tartalmát megismerhetik,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó a jogszabályban előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést a képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülés keretében tárgyalja,
 • bérigény megjelölése.

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2021. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 12.

A pályázatok benyújtásának módja:

Személyesen Pintér Szilárd polgármester részére (Tolna megye, 7200 Dombóvár, Szabadság utca18.).

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatokat az előkészítő bizottság véleményezi, ennek keretében a pályázókat a pályázati határidő lejártát követően meghallgatja. Az előkészítő bizottság véleménye alapján, valamint a pályázók bizottsági és képviselő-testületi meghallgatását követően az érvényes pályázatokat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el és dönt a magasabb vezetői megbízásról. Veszélyhelyzet fennállása esetén a képviselő-testület hatáskörét Dombóvár Város Polgármestere gyakorolja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

 • A Belügyminisztérium kezelésében lévő internetes kiválasztási és pályáztatási elektronikus rendszer (KÖZIGÁLLÁS)

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az Önkormányzat fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

 

Last modified: 2021.05.18.

Copyright © 2024 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok
Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok