fbpx

Városunk Dombóvár

Pályázat HATÓSÁGI, IGAZGATÁSI ÜGYINTÉZŐ munkakör betöltésére

A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

hatósági, igazgatási ügyintéző

munkakörének betöltésére, határozott időre, tartósan távol lévő munkatárs helyettesítésére, 6 hónapos próbaidő kikötésével.

 

Feladatok:

Városüzemeltetési Iroda hatósági feladatainak ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök

 • Állattartással kapcsolatos hatósági ügyek döntésre előkészítése.
 • A közösségi együttélés szabályainak megsértésével kapcsolatos eljárások intézése.
 • Környezetvédelmi feladatok ellátása.
 • Telepengedélyezéssel, illetve bejelentéshez kötött ipari tevékenységet végzők nyilvántartásának vezetésével kapcsolatos hatósági feladatok.
 • A hulladékgazdálkodási tevékenység koordinálása.
 • Települési folyékony hulladék kezelésének felügyelete.
 • A helyi környezet- és természetvédelmi rendeletek, előterjesztések előkészítésében, végrehajtásuk ellenőrzésében közreműködés.
 • Zajvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása.
 • A feladatkörhöz tartozó ügyekkel kapcsolatos nyilvántartási, adatszolgáltatási és statisztikai jelentési kötelezettségek teljesítése.
 • Panaszok, bejelentések kezelése, illetőleg az ezzel kapcsolatos nyilvántartások, adatszolgáltatások vezetése.

 Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

 Szükséges iskolai végzettség: (a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 14. pont szerint a hatósági feladatkör ellátásához szükséges szakképesítés):

 1. besorolási osztályban: felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, természettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, jogi, műszaki szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga.
 2. besorolási osztályban: közgazdasági, közszolgálati rendészeti, műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, üzleti, közszolgálati szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

Előnyt jelent:

 • önkormányzatnál e területen szerzett szakmai tapasztalat,
 • közigazgatási alap- és szakvizsga megléte.

 Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a képviselő-testület hivatala köztisztviselői és ügykezelői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 38/2015. (XI.30.) ök. rendelet, valamint a Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A feltételként előírt iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okirat(ok) másolata.
 • A 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti önéletrajz a pályázó eddigi szakmai tevékenységének részletes bemutatásával.
 • Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, mely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt nem áll.
 • A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy:
 • nem áll cselekvőképességet kizáró ok, vagy korlátozó gondnokság alatt,
 • kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, és
 • nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, mely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható.
 • Nyilatkozatát arról, hogy a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja.
 • Nyilatkozatát, hogy – új közszolgálati jogviszony létesítése esetén – hat hónap próbaidő kikötését vállalja.
 • Nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréshez.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ábrahám Mónika, irodavezető nyújt, a 74/564-596-os telefonszámon.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: elbírálást követően azonnal.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. április 26.

 

 A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton a pályázatnak a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7200 Dombóvár, Szabadság utca 18.), vagy személyesen. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését „igazgatási-hatósági ügyintéző”.

 A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A benyújtott pályázatok előzetes áttanulmányozását követően, a legmegfelelőbb pályázók személyes meghallgatáson vesznek rész.

Az eredményről minden pályázót írásban értesítünk. A pályázatokat bizalmasan kezeljük, és a döntést követően – a pályázatot elnyerő személy kivételével – a pályázóknak visszaküldjük.

 A pályázat elbírálásának határideje: legkésőbb 2023. május 31.

A munkáltatói jogkör gyakorlója az új közszolgálati jogviszony esetén hat hónap próbaidőt köt ki.

 A pályázati kiírás közzétételének helye: a közszolgálati állásportálon, illetőleg Dombóvár város honlapján (www.dombovar.hu).

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.dombovar.hu honlapon szerezhető.

A munkáltató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

Az adatkezelés célja: a tisztségre megfelelő pályázó kiválasztása, az adatkezelés jogalapja: EU 2016/679. számú rendelet 6. cikk 1) bekezdés a) pontja alapján az érintett magánszemély hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama: sikeres pályázó kiválasztását követő 30. nap.

Adatkezelési tájékoztató letölthető: https://dombovar.hu/wp-content/uploads/2022/02/Allasra-jelentkezok-adatvedelmi-tajekoztatja.pdf

 

Dombóvár, 2023. április 3.

 

Szabó Péter
jegyző

Last modified: 2023.05.12.

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat