fbpx

Városunk Dombóvár

2023. évi pályázati felhívás a helyi védelem alá helyezett építészeti örökség megóvásának, állagmegőrzésének támogatása érdekében

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a város történeti folytonosságát bizonyító, komoly építészeti értékeket hordozó helyi védelem alá helyezett építészeti örökség megóvása, állagmegőrzése érdekében


pályázatot hirdet


vissza nem térítendő önkormányzati támogatás elnyerésére.


Pályázatot nyújthat be minden természetes vagy jogi személy, amely Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 37/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelete szerint meghatározott helyileg védett építészeti örökség  – a rendelet 1. számú mellékletében a Helyi egyedi védelem alatt álló épületek, építmények – HV, a 2. számú mellékletében a Helyi területi védelem alatt álló területek – HVT – szerepelnek – tulajdonosa, vagy használója (utóbbi esetben tulajdonosi hozzájárulással).

A pályázat értékelése során előnyben részesülnek a Helyi egyedi védelem alatt álló épületek, építmények – HV.

Az önkormányzati támogatás a védett érték megóvása, állagának megőrzése érdekében végzett munkák számlával igazolt költségének max. 50%-áig terjedhet.


1. Pályázati feltételek:

 • Helyi védelem alatt álló épületek (HV), illetve helyi területi védelem alatt álló épületek (HVT) felújítására önkormányzati támogatás csak abban az esetben nyújtható, ha a védett értéket a tulajdonos megfelelő módon fenntartja (karbantartja), azt neki felróható módon nem károsítja, továbbá a karbantartással és az építéssel összefüggő hatósági előírásokat és szabályokat maradéktalanul betartja.
 • Nem adható önkormányzati támogatás, ha a védett értékkel összefüggésben engedély nélkül vagy engedélytől eltérően, illetve szabálytalanul végeztek építési munkát. Ebben az esetben a már megítélt támogatás visszafizetendő.
 • Egy épületre egy éven belül csak egy alkalommal lehet támogatást kérni. Támogatásban csak az a pályázó részesülhet, aki az igényelt támogatáshoz támogatáson felüli önrésszel rendelkezik (nyilatkozattal igazoltan).
 • Támogatást lehet tervezésre, illetve értékvizsgálati munkarészek elkészítésére is igényelni (önállóan nem támogatható tétel).

2. A felhasználható támogatási keretösszeg:


5.000.000 Ft.


3. A pályázat tartami követelményei:


A pályázat az előkészített formanyomtatvány hiánytalan kitöltésével és annak összes szükséges mellékleteivel nyújtható be. A nyomtatvány az alábbi adatokat tartalmazza:

 • a védett ingatlan megjelölését (cím, helyrajzi szám),
 • pályázó nevét, lakcímét és elérhetőségét,
 • az érintett ingatlannal való jogosultságának formáját (pl: tulajdonos, bérlő, haszonélvező, stb.),
 • fényképeket a meglévő állapotról (min. 5 db),
 • a tervezett munka rövid műszaki leírását (kitérve a a védett érték megőrzésének a módjára) és költségbecslését, valamint az igényelt összeg egyértelmű meghatározását,
 • a munka várható megvalósulásának idejét (év, hónap),
 • önerő meglétének igazolását nyilatkozat formájában
 • nyilatkozat a pályázatban foglaltak tudomásul vételéről

Amennyiben helyi védett érték „komplex” felújítása a cél (pl: a homlokzat teljes felújítása) a pályázathoz jogosultsággal rendelkező építésztervező bevonása szükséges az alábbi dokumentumok csatolásával:

 • tervezővel készített tervrajzok, vagy azok hiányában tervezői nyilatkozat a rendelkezésre állásról
 • a tervezett munka költségbecslésének tervezői díjazással bővített változata

Megjegyzések:

 1. A pályázat benyújtásának időpontja előtt megkezdett építési, illetve előkészítési munkához (tervezés) támogatás nem nyújtható!
 2. A megvalósítás során felmerülő költségkülönbség önerőből fizetendő!
 3. A pályázat nem mentesíti az építtetőt a szükséges hatósági és/vagy településképi védelmi eljárások lefolytatása alól (településképi konzultáció, településképi véleményezési eljárás vagy településképi bejelentés).

4. Formai követelmények:


A pályázatokat elektronikus és nyomtatott formában (1 példányban, A/4 formátumban, fénymásolható, színes minőségben) is kérjük benyújtani. A postán beérkező küldeménynél a borítékon feltüntetni kérjük a „Helyi védelem alatt álló épületek felújítási támogatása 2023. évi pályázat” feliratot.


Hiányosan beadott dokumentáció hiánypótlását a pályázatok elbírálását tárgyaló bizottsági ülésig lehet megtenni. Ellenkező esetben a benyújtott pályázat elbírálására nem kerül sor.


5. A pályázatok benyújtásának határideje és helye:


2023. május 15. (hétfő) 16:00 óra


Postai úton:


Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
7200 Dombóvár, Szabadság utca 18.


Személyesen:


Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán: 7200 Dombóvár, Szabadság utca 18.

Ügyfélfogadási időbe: H-Sz: 12.30 – 16:00 Cs: 8.00 – 12.00


Elektronikusan:


abraham.monika@dombovar.hu és foepitesz@dombovar.hu e-mail címekre történő megküldéssel


6. A pályázatok értékelése:


A pályázatok elbírálásáról a főépítész javaslata alapján a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a beadási határidőtől számított 15 napon belül dönt. A döntésről minden pályázó a döntést követő 15 munkanapon belül írásban értesítést kap, amely tartalmazza a támogatásban részesítettek nevét, a támogatás mértékét, a védett érték megnevezését és az azon végzett munkák megjelölését.


7. A megítélt támogatás felhasználása:


A támogatásban részesített pályázókkal az Önkormányzat megállapodást köt, amelyben rögzítésre kerülnek a konkrét támogatás feltételei, a folyósítás, elszámolás módja és az elvégzett munkák bizonylatolásának rendje.


A megállapodás aláírásától számított 1 éven belül a munkát be kell fejezni. A munka terv szerinti elvégzését a városi főépítész, szükség esetén szakértő bevonásával, ellenőrzi, és erről a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság felé jelentést készít.


Amennyiben a beruházást a támogatott hibáján kívüli okból nem valósult meg 1 éven belül, úgy kérelmére maximum 1 évvel a befejezési határidő hosszabbítását a főépítész javaslatára a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság engedélyezheti.


8. A pályázati időszakban részletes felvilágosítás kérhető hivatali időben:


 Ábrahám Mónika irodavezető

tel: 74/564-596

abraham.monika@dombovar.hu


Gyergyák János városi főépítész

tel: 20/203-1320

foepitesz@dombovar.hu


9. Melléklet

Letölthető: Pályázati adatlap – Helyi védelem alatt álló építészeti örökség felújításának 2023. évi támogatása


 

Dombóvár, 2023. április 11.


 

Gyarmatiné Kiss Éva Andrea sk.


elnök


Pénzügyi és Gazdasági Bizottság


 

Last modified: 2023.06.01.

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat