fbpx

Városunk Dombóvár

Közlemény a 2023/2024. nevelési évre történő óvodai beiratkozásról az önkormányzati fenntartású óvodákba

Dombóvár Város Önkormányzatának

közleménye

a 2023/2024. nevelési évre történő óvodai beiratkozásról

az önkormányzati fenntartású óvodába


A Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde valamennyi óvodai feladatellátási helyén – a székhelyen működő Szivárvány Óvodában, a Zöld Liget Tagóvodában, a Százszorszép Tagóvodában és a Csikóstőttősi Tagóvodában – az óvodai nevelésben történő részvételre 2023. szeptember 1-jétől kötelezett, óvodai jogviszonnyal nem rendelkező gyermekek beíratásának időpontja a 2023/2024. nevelési évre:


2023. május 2. (kedd) és május 3. (szerda)


8.00 és 16.00 között.


A beíratásra személyes megjelenéssel van lehetőség a kiválasztott óvodai feladatellátási helyen (ahol a szülő(k)/törvényes képviselő(k) a gyermek óvodai nevelését elsődlegesen szeretnék).


Az óvodák elérhetőségei:


Dombóvári Szivárvány Óvoda

Dombóvár, Zrínyi utca 10.

74/465-315

szivarvanyovi@dombovar.hu

Dombóvári Szivárvány Óvoda Zöld Liget Tagóvodája

Dombóvár, Bezerédj utca 33.

74/465-342

szivarvanyovi.zoldliget@dombovar.hu

Dombóvári Szivárvány Óvoda Százszorszép Tagóvodája

Dombóvár, III. utca 34.

74/466-031

szazszorszepovi@dombovar.hu

Dombóvári Szivárvány Óvoda Csikóstőttősi Tagóvodája

Csikóstőttős, Hunyadi tér 20.

74/465-204

tottosovi@gmail.com


A felvételi körzetek:A Dombóvári Szivárvány Óvoda Csikóstőttősi Tagóvodájának felvételi körzete Csikóstőttős község közigazgatási területe.


Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat, továbbá a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági igazolványát. Az óvodai beiratkozáskor ajánlott bemutatni az alábbi iratokat is:


  • a sajátos nevelési igényű gyermek esetén a szakértői bizottság szakértői véleményét,
  • az étkezési térítési díj csökkentésére, mentességére jogosító körülményeket igazoló dokumentumokat,
  • amennyiben a gyermek hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, vagy napközbeni ellátását biztosítani kell, úgy az ezt igazoló dokumentumokat.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (szeptember 1.) legalább napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. A szülő – a bölcsődében ellátásban részesülő gyermek, továbbá a kötelező nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek kivételével – az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles az önkormányzat által közzétett közleményben meghatározott időpontban beíratni. A beíratás elmulasztása – amennyiben a szülő másik óvodába nem íratja be gyermekét – szabálysértésnek minősül. 2020. január 1-jétől az Oktatási Hivatal vezeti az óvodai nevelésben részvételre kötelezettek nyilvántartását, a jelzése alapján vagy hivatalból a járási hivatal rendeli el és felügyeli az óvodába járási kötelezettség teljesítését.


 A 2023. szeptember 1-jétől kezdődő 2023/2024. nevelési évben az óvodába az a gyermek vehető fel, aki


  • a 3. életévét augusztus 31-ig betölti,
  • a 3. életévét a felvételétől számított fél éven belül tölti be, feltéve, hogy minden, a Dombóváron lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Ha az óvodaköteles gyermek családjával külföldön él, vagy költözést terveznek, akkor az óvodakötelezettség külföldön történő teljesítését az Oktatási Hivatalhoz kell bejelenteni (további információ: Külföldre távozással kapcsolatos tájékoztató és a kérelem benyújtása).


A szülő április 15. napjáig benyújtott kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben pedig újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti az erre kijelölt szerv felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható. Az eljárás időtartama ötven nap. A kérelmet a Dombóvári Járási Hivatalhoz kell benyújtani. A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek szülője a nevelési év közben kérheti felvételét az óvoda vezetőjénél, annak érdekében, hogy a gyermek részt vehessen az óvodai foglalkozásokon.


Az óvodai felvételre vonatkozó döntés és jogorvoslat:


A gyermek felvételéről az óvoda vezetője dönt, a felvételi kérelemről hozott döntését írásban közli a szülőkkel legkésőbb 2023. május 31. napjáig.


Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik. A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerint életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Ha ez nem teljesül, vagy ha bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.  Ha a felszólítása ellenére a szülő a védőnői nyilatkozatot nem mutatja be, úgy az életvitelszerű körzetben lakást családlátogatás kezdeményezésével lehet ellenőrizni. Ha a gyermek szülője vagy törvényes képviselője egy alkalommal sem teszi lehetővé a családlátogatást, úgy vélelmezni kell, hogy a gyermek nem életvitelszerűen lakik a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében, és ennek alapján az óvodai felvétel megtagadható.


Az óvoda vezetője

a) az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban,

b) a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában

közli a szülővel.


Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett – az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvényben meghatározott feltételekkel összhangban – az óvodavezető dönt!


Az óvodai jogviszony a beíratás napján jön létre. A gyermek az óvodai jogviszonyon alapuló jogait a beíratás napjától kezdve gyakorolhatja, de az óvoda házirendje egyes jogok gyakorlását az első nevelési év megkezdéséhez köti.


Az óvodának a gyermek óvodai felvételéről hozott döntése ellen a szülő a közléstől számított 15 napon belül a gyermek érdekében eljárást indíthat jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással, a kérelem elbírálása tekintetében a fenntartó nevében a jegyző jár el és hoz másodfokú döntést. A szülő a fenntartó döntését a közigazgatási ügyben eljáró bíróság előtt megtámadhatja. A keresetlevelet a bíróságnál kell benyújtani.


Egyéb információ:


A többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket az illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde valamennyi óvodai feladatellátási helyére, továbbá a Margaréta Református Óvodába (Dombóvár, Bezerédj u. 2/a.), illetve a Dombóvári Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Óvodába (Dombóvár, Petőfi u. 27.) is be lehet íratni. A német nemzetiséghez tartozó gyermekek részére a Dombóvári Szivárvány Óvoda Százszorszép Tagóvodájában, a Dombóvári Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Óvodában és a Margaréta Református Óvodában van lehetőség német nyelvű nemzetiségi óvodai nevelésre.Dombóvár Város Önkormányzata

Last modified: 2023.05.26.

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat