fbpx

Városunk Dombóvár

Tájékoztató a 2023/2024. nevelési évre történő bölcsődei felvétel rendjéről

Dombóvár Város Önkormányzata a bölcsődei ellátást a Dombóvári Szivárvány Óvoda Tündérkert Bölcsődéjében (Dombóvár, Kórház utca 35.) biztosítja 84 férőhelyen (4 gondozási egységben és 7 csoportszobában). Az ellátási terület Attala, Csibrák, Csikóstőttős, Dalmand, Dombóvár, Döbrököz, Gyulaj, Jágónak, Kapospula, Kaposszekcső, Kocsola, Kurd, Lápafő, Nak, Szakcs és Várong települések közigazgatási területére terjed ki, indokolt esetben a Dombóvári Járáson kívüli lakóhellyel rendelkező gyermekek ellátását is biztosíthatja szabad férőhely esetén.


A bölcsődei ellátás igénybevétele önkéntes, a felvételt a bölcsőde vezetőjénél kell kérelmezni. A 2023. szeptember 1-jén kezdődő 2023/2024. bölcsődei nevelési évre a bölcsődei ellátásban részesíthető gyermekek számára a Tündérkert Bölcsődébe történő felvétel általános időpontja


2023. május 2. (kedd) és május 3. (szerda)


8.00-16.00 közöttA felvételi kérelem benyújtására írásban van lehetőség a szülő(k)/törvényes képviselő(k)személyes megjelenésével, a kérelem nyomtatványa letölthető az alábbi hivatkozásra kattintva:
Bölcsődei felvételi kérelem


A gondozási díj megállapítása érdekében a kérelemmel együtt benyújtandó jövedelemnyilatkozat nyomtatványa:Jövedelemnyilatkozat


Tájékoztató a jövedelemnyilatkozat kitöltéséhezA gyermek bölcsődébe történő felvételét a szülő hozzájárulásával a körzeti védőnő, a házi gyermekorvos vagy a háziorvos, a család- és gyermekjóléti szolgálat, illetve a gyámhatóság is kezdeményezheti.


A bölcsődében a gyermek húszhetes korától nevelhető és gondozható, ha a harmadik életévét január 1-je és augusztus 31-e között tölti be, az adott év augusztus 31-éig, amennyiben pedig szeptember 1-je és december 31-e között, akkor a következő év augusztus 31-éig, ha a szülő/törvényes képviselő nyilatkozik arról, hogy a gyermek napközbeni ellátását eddig az időpontig bölcsődei ellátás keretében kívánja megoldani.


Bölcsődei ellátás keretében azon gyermekek ellátását kell elsősorban biztosítani, akiknek szülei/törvényes képviselői a munkavégzésük, a munkaerőpiaci részvételt segítő programban, képzésben való részvételük vagy egyéb ok miatt a gyermek napközbeni ellátásáról nem tudnak gondoskodni. Az ellátás kiterjed a sajátos nevelési igényű, valamint a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek napközbeni ellátására is a többi gyermekekkel közös csoportban.


A gyermek bölcsődei elhelyezését indokolhatja különösen:


 • a szülők/törvényes képviselők munkavégzése,
 • a gyermeknek a fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,
 • a gyermeket egyedülálló vagy időskorú személy neveli,
 • a gyermekkel együtt a családban három vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire nézve eltartója gyermekgondozási díjban részesül,
 • a gyermek szülője/törvényes képviselője a szociális helyzete miatt a gyermek ellátásról nem tud megfelelően gondoskodni.

A bölcsődei felvételnél előnyt élvez különösen az a gyermek:


 • akit egyedülálló (élettárssal nem rendelkező hajadon, nőtlen, elvált vagy özvegy családi állapotú) szülő/törvényes képviselő nevel,
 • akivel együtt a családban nevelt kiskorú gyermekek száma a három főt meghaladja,
 • akinek a szülője/törvényes képviselője a szociális helyzete miatt a gyermek ellátásáról nem képes megfelelő szinten gondoskodni,
 • aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, és akinek szülője/törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.

Ha nem a szülők/törvényes képviselők munkavégzése miatt kérik a gyermek felvételét, akkor a felvételi kérelemmel együtt az ellátást megalapozó körülményt alátámasztó dokumentumokat (pl.: orvosi igazolás, a család- és gyermekjóléti szolgálat véleménye, a védőnő javaslata, védelembe vételről szóló döntés, stb) is indokolt benyújtani, munkáltatói igazolás hiányában pedig a szándéknyilatkozatot arról, hogy a szülőt/törvényes képviselőt a munkáltatója mikor kívánja alkalmazni.


A felvételi kérelemmel együtt benyújtandó dokumentumok:


 • jövedelemnyilatkozat a gondozási díj megállapításához a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rend. 5. melléklete szerinti nyomtatványon (letölthető: Jövedelemnyilatkozat, Tájékoztató a jövedelemnyilatkozat kitöltéséhez)
 • a gyermek, a szülő(k)/törvényes képviselő(k) lakcímkártyájának másolata,
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata,
 • a gyermek TAJ kártyájának másolata,
 • a szülő/törvényes képviselő munkavégzése esetén munkáltatói igazolás (közös szülői felügyeleti jog esetén mind a két szülő/törvényes képviselő esetében),
 • szülő/törvényes képviselő nappali tagozatos tanulmányai esetén az iskolalátogatási igazolás,
 • a jegyzői határozat a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről,
 • tartós, illetve krónikus betegség vagy ételallergia esetén a szakorvosi vélemény arról, hogy a gyermek bölcsődében gondozható, illetve diéta tartandó,
 • a sajátos nevelési igényű/korai fejlesztésre szoruló gyermek esetén a szakértői bizottság véleménye,
 • a Magyar Államkincstár határozata, ha a gyermek tartósan beteg,
 • a Magyar Államkincstár határozata/igazolása a családi pótlékról, amennyiben a szülők/törvényes képviselők a saját háztartásukban 3 vagy több gyermeket nevelnek,
 • egyedülálló szülő/törvényes képviselő esetében a Magyar Államkincstár határozata/igazolása az emelt összegű családi pótlékról.

A felvételi kérelem alapján a Tündérkert Bölcsőde vezetője dönt a gyermek felvételéről és gondozásának kezdési időpontjáról a rendelkezésre álló férőhelyekre tekintettel, figyelemmel a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározott szempontokra. A döntéséről a bölcsődevezető a szülőket/törvényes képviselőket írásban értesíti, a hozzájárulásuk esetén a megadott elektronikus levélcímre történő kiküldéssel.


A felvételi döntést követően legkésőbb a megküldött tájékoztatóban megadott időpontig be kell mutatni a felvételi kérelemmel együtt benyújtandó dokumentumokat (ha a kérelem benyújtásakor ez nem történt meg), ezek hiányában a bölcsődei ellátás nem kezdhető meg, a férőhelyet 2 hétig tartja fenn az intézmény. A bölcsődei nevelési év folyamán történő jelentkezés esetén a gyermek bölcsődei felvételére szabad férőhely esetén kerülhet sor. Férőhelyhiány miatti elutasítás és a nevelési év II. felében történő jelentkezés esetén a gyermek várólistára kerül.


A bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozásért és étkezésért térítési díjat kell fizetni, kivéve azon gyermek esetében, akinek gondozását/étkeztetését a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben foglaltak szerint térítésmentesen kell biztosítani. A bölcsődei gondozásért, illetve étkezésért fizetendő intézményi térítési díj összegét a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 12/2006. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete tartalmazza.


Dombóvári Szivárvány Óvoda Tündérkert Bölcsődéje


Bemutatkozó kisfilm:


Last modified: 2023.05.26.

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat