fbpx

Városunk Dombóvár

Pályázat aljegyző munkakör betöltésére

A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal

aljegyző

munkakörének betöltésére, határozatlan időre, 6 hónapos próbaidő kikötésével.

                       

Feladatok:

A jegyző munkájának segítése, a jegyző által meghatározott feladatok ellátása, akadályoztatása esetén a jegyző helyettesítése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök

Folyamatosan segíti a jegyző munkáját, a jegyző által meghatározott körben elláthatja egyes belső szervezeti egységek feletti közvetlen szakmai felügyeletet, egyedi döntés előkészítésben a szakmai irányítást, koordinálást.

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

 

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

 

A jogviszony létesítésének feltétele (a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 247. § (1) bekezdése alapján):

 • igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász, vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség, vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség.
 • Jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés.
 • Legalább kétévi közigazgatási gyakorlat.
 • Magyar állampolgárság.
 • Cselekvőképesség.
 • Büntetlen előélet.
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

Előnyt jelent: jegyzői, vagy aljegyzői, illetve egyéb közigazgatási vezetői munkakörben szerzett 1-3 év vezetői tapasztalat.

 

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kttv., valamint a képviselő-testület hivatala köztisztviselői és ügykezelői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 38/2015. (XI.30.) ök. rendelet, valamint a Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A feltételként előírt iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okirat(ok) másolata.
 • A 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti önéletrajz a pályázó eddigi szakmai tevékenységének részletes bemutatásával.
 • A pályázónak a munkakör ellátására vonatkozó szakmai és vezetői elképzeléseit.
 • Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, mely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt nem áll.
 • Közigazgatási gyakorlat hitelt érdemlő igazolása.
 • A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy:
  • nem áll cselekvőképességet kizáró ok, vagy korlátozó gondnokság alatt,
  • kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, és
  • nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, mely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható.
 • Nyilatkozatát arról, hogy a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja.
 • Nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréshez.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szabó Péter, jegyző nyújt, a 74/564-510-es telefonszámon.

A pályázat elbírálásának módja: A legmegfelelőbb pályázók személyes meghallgatását követően, az Mötv. 82. §-a, illetőleg a Közös Önkormányzat létrehozásáról szóló megállapodás 3.2.2. pontja alapján az aljegyzőt – a jegyző javaslatára – Dombóvár Város Polgármestere nevezi ki, azzal, hogy az aljegyző felett az egyéb munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolja.

A munkáltató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

Az eredményről minden pályázót írásban értesítünk. A pályázatokat bizalmasan kezeljük, és a döntést követően – a pályázatot elnyerő személy kivételével – a pályázóknak visszaküldjük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. június 30.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton a pályázatnak a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7200 Dombóvár, Szabadság utca 18.), vagy személyesen. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését „Aljegyző”.

 

A munkáltatói jogkör gyakorlója az új közszolgálati jogviszony esetén hat hónap próbaidőt köt ki.

A pályázati kiírás közzétételének helye: https://khrsso.ksz.gov.hu/, www.dombovar.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.dombovar.hu honlapon szerezhet.

Az adatkezelés célja: a tisztségre megfelelő pályázó kiválasztása, az adatkezelés jogalapja: EU 2016/679. számú rendelet 6. cikk 1) bekezdés a) pontja alapján az érintett magánszemély hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama: sikeres pályázó kiválasztását követő 30. nap.

Adatkezelési tájékoztató letölthető: https://dombovar.hu/wp-content/uploads/2022/02/Allasra-jelentkezok-adatvedelmi-tajekoztatja.pdf

Dombóvár, 2023. május 8.

 

Last modified: 2023.06.01.

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat