fbpx

Városunk Dombóvár

Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok

2024. évi pályázati felhívás a helyi védelem alá helyezett építészeti örökség megóvásának, állagmegőrzésének támogatása érdekében

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a város történeti folytonosságát bizonyító, komoly építészeti értékeket hordozó helyi védelem alá helyezett építészeti örökség megóvása, állagmegőrzése érdekében


pályázatot hirdet


vissza nem térítendő önkormányzati támogatás elnyerésére.


Pályázatot nyújthat be minden természetes vagy jogi személy, amely Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 37/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelete szerint meghatározott helyileg védett építészeti örökség  – a rendelet 1. számú mellékletében a Helyi egyedi védelem alatt álló épületek, építmények – HV, a 2. számú mellékletében a Helyi területi védelem alatt álló területek – HVT – szerepelnek – tulajdonosa vagy használója (utóbbi esetben tulajdonosi hozzájárulással).


Letölthető:A pályázat értékelése során előnyben részesülnek a Helyi egyedi védelem alatt álló épületek, építmények – HV.


Az önkormányzati támogatás a védett érték megóvása, állagának megőrzése érdekében végzett munkák számlával igazolt költségének max. 50%-áig terjedhet.


1. Pályázati feltételek:

 1. Helyi védelem alatt álló épületek (HV), illetve helyi területi védelem alatt álló épületek (HVT) felújítására önkormányzati támogatás csak abban az esetben nyújtható, ha a védett értéket a tulajdonos megfelelő módon fenntartja (karbantartja), azt neki felróható módon nem károsítja, továbbá a karbantartással és az építéssel összefüggő hatósági előírásokat és szabályokat maradéktalanul betartja.
 2. Nem adható önkormányzati támogatás, ha a védett értékkel összefüggésben engedély nélkül vagy engedélytől eltérően, illetve szabálytalanul végeztek építési munkát. Ebben az esetben a már megítélt támogatás visszafizetendő.
 3. Egy épületre egy éven belül csak egy alkalommal lehet támogatást kérni. Támogatásban csak az a pályázó részesülhet, aki az igényelt támogatáshoz támogatáson felüli önrésszel rendelkezik (nyilatkozattal igazoltan).
 4. Támogatást lehet tervezésre, illetve értékvizsgálati munkarészek elkészítésére is igényelni (önállóan nem támogatható tétel).

2. A felhasználható támogatási keretösszeg:


6.000.000 Ft.


3. A pályázat tartami követelményei:


A pályázat az előkészített – alább letölthető – formanyomtatvány hiánytalan kitöltésével, az előírt mellékletekkel együtt nyújtható be. A nyomtatvány az alábbi adatokat tartalmazza, illetve az alábbi mellékletek csatolása szüksgées:

 1. a védett ingatlan megjelölését (cím, helyrajzi szám),
 2. a pályázó nevét, lakcímét és elérhetőségét,
 3. a pályázónak az érintett ingatlannal összefüggő jogosultságának megjelölését (pl: tulajdonos, bérlő, haszonélvező, stb.),
 4. fényképeket a meglévő állapotról (min. 5 db),
 5. a tervezett munka rövid műszaki leírását (kitérve a a védett érték megőrzésének módjára) és költségbecslését, valamint az igényelt összeg egyértelmű meghatározását,
 6. a munka várható megvalósulásának idejét (év, hónap),
 7. az önerő meglétének igazolását nyilatkozat formájában,
 8. nyilatkozatot a pályázatban foglaltak tudomásul vételéről.

Amennyiben helyi védett érték „komplex” felújítása a cél (pl: a homlokzat teljes felújítása) a pályázathoz jogosultsággal rendelkező építésztervező bevonása szükséges az alábbi dokumentumok csatolásával:


 1. a tervező által készített tervrajzok, vagy azok hiányában tervezői nyilatkozat a rendelkezésre állásról,
 2. a tervezett munka költségbecslésének tervezői díjazással bővített változata.

Megjegyzések:


 1. A pályázat benyújtásának időpontja előtt megkezdett építési, illetve előkészítési munkához (tervezés) támogatás nem nyújtható!
 2. A megvalósítás során felmerülő költségkülönbség önerőből fizetendő!
 3. A pályázat nem mentesíti az építtetőt a szükséges hatósági és/vagy településképi védelmi eljárások lefolytatása alól (településképi konzultáció, településképi véleményezési eljárás vagy településképi bejelentés).

4. Formai követelmények:


A pályázatokat elektronikus és nyomtatott formában (1 példányban, A/4 formátumban, fénymásolható, színes minőségben) is kérjük benyújtani. A postán beérkező küldeménynél a borítékon feltüntetni kérjük a „Helyi védelem alatt álló épületek felújítási támogatása – 2024. évi pályázat” feliratot.


Hiányosan beadott dokumentáció hiánypótlását a pályázatok elbírálását tárgyaló bizottsági ülésig lehet megtenni. Ellenkező esetben a benyújtott pályázat elbírálására nem kerül sor.


5. A pályázatok benyújtásának határideje és helye:


2024. április 30. (kedd) 16:00 óra


Postai úton:


Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
7200 Dombóvár, Szabadság utca 18.


Személyesen:


A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán – Dombóvár, Szabadság utca 18. – ügyfélfogadási időben: hétfő és szerda: 12.30 – 16:00, csütörtök: 8.00 – 12.00


Elektronikusan:


abraham.monika@dombovar.hu és foepitesz@dombovar.hu e-mail címekre történő megküldéssel


6. A pályázatok értékelése:


A pályázatok elbírálásáról a főépítész javaslata alapján a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a beadási határidőtől számított 15 napon belül dönt. A döntésről minden pályázó a döntést követő 15 munkanapon belül írásban értesítést kap, amely tartalmazza a támogatásban részesítettek nevét, a támogatás mértékét, a védett érték megnevezését és az azon végzett munkák megjelölését.


7. A megítélt támogatás felhasználása:


A támogatásban részesített pályázókkal (támogatottakkal) az Önkormányzat megállapodást köt, amelyben rögzítésre kerülnek a konkrét támogatás feltételei, a folyósítás, elszámolás módja és az elvégzett munkák bizonylatolásának rendje.


A megállapodás aláírásától számított 1 éven belül a munkát be kell fejezni. A munka terv szerinti elvégzését a városi főépítész – szükség esetén szakértő bevonásával – ellenőrzi, és erről a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság felé jelentést készít.


Amennyiben a támogatott a szerződésben meghatározott munkálatokat az arra megállapított határidőben neki vagy az általa megbízott vállalkozónak felróható okból nem teljesíti, azzal indokolatlanul késlekedik, és késlekedését nem igazolja, a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 6:186. § (1) bekezdése szerint a támogatási összeg 0.5%-át kitevő napi kötbér megfizetésére köteles, míg 30 napot meghaladó határidő túllépés esetén a támogató Önkormányzat a Ptk. 6:154. § (1) bekezdés szerint elállhat a szerződéstől.


Amennyiben a beruházás a támogatott hibáján kívüli okból nem valósult meg a megállapodás aláírásától számított 1 éven belül, úgy kérelmére maximum 1 évvel a befejezési határidő hosszabbítását a főépítész javaslatára a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság engedélyezheti.


8. A pályázati időszakban a következő személyektől kérhető részletes felvilágosítás hivatali munkaidőben:


Telefonon:

dr. Gyergyák János városi főépítész
tel: 20/203-1320
foepitesz@dombovar.hu


Cséplő Anikó környezetvédelmi ügyintéző
tel: 74/564-540
cseplo.aniko@dombovar.hu


9. Melléklet

Letölthető: Pályázati adatlap – Helyi védelem alatt álló építészeti örökség felújításának 2024. évi támogatása


Dombóvár, 2024. április 3.


Gyarmati Éva Andrea sk.


elnök


Pénzügyi és Gazdasági Bizottság


 

Last modified: 2024.04.03.