fbpx

Városunk Dombóvár

Gyermekétkeztetés

A gyermekétkeztetési feladatok ellátása Dombóváron


A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) szerint a gyermekétkeztetést természetbeni ellátásként kell biztosítani a gyermek életkorának megfelelően, ha a gyermeket gondozó szülő, törvényes képviselő, nevelésbe vett gyermek esetén a gyermek ellátását biztosító nevelőszülő, gyermekotthon vezetője azt kéri. A gyermekétkeztetés, mint gyűjtőfogalom alatt az intézményi és a szünidei gyermekétkeztetést kell érteni.


Intézményi gyermekétkeztetés


Az intézményi gyermekétkeztetést önkormányzatnak az általa fenntartott bölcsődében és óvodában, a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ, valamint az állami szakképzési és felnőttképzési szerv által fenntartott nem bentlakásos nevelési-oktatási intézményben (általános iskolában, középiskolában) és kollégiumban kell biztosítania.


Ha a szülő, törvényes képviselő eltérően nem rendelkezik, az intézményi gyermekétkeztetés keretében
a) a bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek részére az ellátási napokon a reggeli főétkezést, a déli meleg főétkezést, valamint tízórai és uzsonna formájában két kisétkezést,

b) a gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, valamint az iskolai tanítási napokon az óvodában és a nem bentlakásos nevelési-oktatási intézményben a déli meleg főétkezést, valamint tízórai és uzsonna formájában két kisétkezést kell biztosítani.


Intézményi gyermekétkeztetésben részesülhet az iskolában az a tanuló is, aki a napközit nem veszi igénybe. Az étkezések közül az ebéd külön is igényelhető.


A kollégiumban az intézményi gyermekétkeztetés keretében biztosítani kell az iskolai tanítási napokon a reggeli és vacsora főétkezést, az iskolai tanítási napokon kívül a reggeli, ebéd és vacsora főétkezéseket, valamint a tízórai és uzsonna kisétkezéseket.


Szünidei gyermekétkeztetés


A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §-a értelmében a 2016. évtől az önkormányzatnak a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítania kell a szünidei gyermekétkeztetés keretében a jegyző által határozatban megállapított hátrányos helyzetű, illetve a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő időtartamban. A szünidei gyermekétkeztetést a jogosult iskolások részére az őszi, téli, tavaszi tanítási szünetben, valamint a nyári tanítási szünet időtartama alatt legalább 43 munkanapon keresztül kell biztosítani, a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő jogosult gyermekek számára pedig akkor, amikor az őszi, téli, tavaszi vagy nyári szünet időtartama alatta a bölcsőde vagy az óvoda zárva tart.


A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak szerint értesíteni kell a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szülőjét vagy más törvényes képviselőjét a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének lehetőségéről, az igénybevétel módjáról, valamint a szünidei gyermekétkeztetés biztosításának időtartamáról, helyéről és módjáról. A Hivatal a tájékoztatással együtt a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges nyilatkozatot is az érintett szülők rendelkezésére bocsátja.  A nyilatkozat az alábbi hivatkozásról is letölthető: Nyilatkozat szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez


A nyilatkozat – az évközi szünet időtartama kivételével – a nevelési év, tanév során bármikor benyújtható, illetve módosítható.


Ezzel egyidejűleg értesítést kap a családsegítő szolgálat (Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat – Dombóvár, Kinizsi utca 37.) is, hogy kinek lett kiküldve a nyilatkozat. A családsegítő szolgálat felkeresi az érintett családot, és segítséget nyújt a nyilatkozat kitöltéséhez, benyújtásához, illetve aki segítséget igényel bármikor felkeresheti a családsegítő szolgálatot. Az adott szünidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt vizsgálatra kerül, hogy a szünidei gyermekétkeztetés megkezdésekor a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete az azt megállapító határozat alapján fennáll-e.


A szünidei gyermekétkeztetés keretében a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat a déli meleg főétkezés helyben történő elfogyasztásának megszervezéséről gondoskodik. Ha a helyben történő elfogyasztásra nincs lehetőség, így különösen erre alkalmas helyiség hiánya esetén, a szünidei gyermekétkeztetés az étel elvitelével vagy a gyermek számára történő kiszállításával is biztosítható. A szünidei gyermekétkeztetés során, ha az étel helyben történő elfogyasztását a gyermek előre nem látható hiányzása, betegsége vagy egyéb ok akadályozza, a részére biztosított étel elvitelét a szülője, más törvényes képviselője vagy a szülő, más törvényes képviselő által megbízott személy számára lehetővé kell tenni. Ha erre nem kerül sor, akkor az étel másik, a Gyvt. 21/C. §-ában foglaltaknak megfelelő gyermek számára átadható helyben történő elfogyasztásra vagy elvitel formájában.


Térítési díj fizetési kötelezettség


Az igénybe vett étkezésért térítési díjat kell fizetni, amennyiben az igénybe vevő gyermek, tanuló nem mentesül a díjfizetés alól. A díj mértékéről a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 12/2006. (II. 20.) önkormányzati rendelet tartalmaz rendelkezést, amely elérhető az Önkormányzat/Képviselő-testületi döntések/Önkormányzati rendeletek menüpontban.  Az önkormányzati rendeletben megállapított egységnyi díj alapján az intézményvezető állapítja meg a személyi térítési díjat a napi összeg általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések számának, valamint az alábbi normatív és helyi kedvezmények figyelembevételével.


Ha az intézményi és szünidei gyermekétkeztetést betegség vagy más ok miatt a gyermek nem veszi igénybe, a kötelezett az intézmény vezetőjénél, a szünidei gyermekétkeztetést biztosítónál bejelenti


a) a távolmaradást és annak várható időtartamát, valamint
b) a távolmaradásra okot adó körülmény megszűnését és azt, hogy a gyermek mikor veszi igénybe újból a gyermekétkeztetést.


Törvényi normatív kedvezmények, mentességek


Teljes törvényi mentesség (ingyenes étkezés) intézményi gyermekétkeztetés esetén:


A térítési díj 100%-át normatív kedvezményként kell biztosítani intézményi gyermekétkeztetés esetén:


a) a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha

 • aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
 • ab) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
 • ac) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
  (Közös háztartásban élőként kell figyelembe venni a tizennyolc éven aluli,a huszonöt évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben nappali rendszerű oktatásban részt vevő vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló, és életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermeket, kivéve a nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermeket, valamint a nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett gyermeket és utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttet.)
 • ad) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át,
  (az összeg számításánál – a kérelem benyújtásának időpontjában – közös háztartásban élő családtagként kell figyelembe venni az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezőa) szülőt, a szülő házastársát vagy élettársát, – szülő alatt a családbafogadó gyámot is érteni kell –
  b) a tizennyolc éven aluli, a huszonöt évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben nappali rendszerű oktatásban részt vevő vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló, és életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermeket, kivéve a nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermeket, valamint a nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett gyermeket és utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttet.,c) az a) és b) pontba nem tartozó, a Polgári Törvénykönyv családjogra irányadó szabályai alapján a szülő vagy házastársa által eltartott rokont.)


  vagy


 • ae) nevelésbe vették;

b) az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha


 • ba) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
 • bb) nevelésbe vették;

c) azon a) és b) pont szerinti életkorú, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után, akit fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó intézményben helyeztek el;


d) az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha

 • da) nevelésbe vették, vagy
 • db) utógondozói ellátásban részesül.

50%-os törvényi kedvezmény (kedvezményes étkezés) intézményi gyermekétkeztetés esetén:


A térítési díj 50%-át normatív kedvezményként kell biztosítani az intézményi gyermekétkeztetés során


a) az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;

b) az 1-8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, feltéve, hogy a tanuló nem részesül ingyenes étkezésben;


(Közös háztartásban élőként kell figyelembe venni a tizennyolc éven aluli,a huszonöt évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben nappali rendszerű oktatásban részt vevő vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló, és életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermeket, kivéve a nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermeket, valamint a nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett gyermeket és utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttet.)


c) az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő és 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után, feltéve, hogy a gyermek nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben.


A szünidei gyermekétkeztetést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen kell biztosítani.


Az ingyenes és a kedvezményes étkezés igénybevétele:


Az ingyenes és a kedvezményes étkezés igénybevételére a szülőnek a 328/2011. (XII.29.) Korm.rendeletben foglalt, alább letölthető nyilatkozatot kell benyújtania az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet vezetőjének:


Letölthető:

Nyilatkozat ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetés igénybevételéhez bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén 

Nyilatkozat ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetés igénybevételéhez iskolai nevelés esetén 


A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe. A normatív kedvezményt a tanuló után a nappali rendszerű oktatásban való részvétele befejezéséig kell biztosítani. A nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek és a tanulói jogviszonyban nem álló, illetve nem nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt után nem vehető igénybe a normatív kedvezmény. Nem jár a tanulónak kedvezmény azon étkeztetésére, amely kedvezményre – a szakképzésre vonatkozó rendelkezések szerint létrejött – tanulószerződése alapján már jogosult.


A családbafogadó gyám a saját és a gyámsága alatt álló gyermek tekintetében is kérheti az ingyenes vagy kedvezményes étkezésre való jogosultság megállapítását, ha a törvényben meghatározott feltételek valamelyik gyermek tekintetében fennállnak.  A családbafogadó gyám saját gyermekeinek és a gyámsága alatt álló gyermekeknek a számát össze kell adni, ha az ingyenes vagy a kedvezményes étkezést arra hivatkozással kéri, hogy a családban három vagy több gyermeket nevelnek.


Helyi önkormányzati kedvezmény


A Dombóvár város közigazgatási területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező azon gyermek esetében, aki a gyermekvédelmi törvény alapján normatív kedvezményre nem jogosult, a díj fizetésre kötelezett (szülő, gyám) a megállapított személyi térítési díj 90%-át  köteles a szolgáltató részére megfizetni, a 10%-os különbözetet a dombóvári önkormányzat biztosítja.

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat