fbpx

Városunk Dombóvár

Óvodai és bölcsödei ellátás

Dombóvár Város Önkormányzata köteles gondoskodni a bölcsődei ellátásról. Ezt a Dombóvári Százszorszép Óvoda Tündérkert Bölcsődéje (Kórház utca 35.) biztosítja 72 férőhelyen (3 gondozási egységben és  6 csoportszobában). A Bölcsőde hétfőtől péntekig 6,00 órától 17,00 óráig van nyitva.


A dombóvári bölcsőde elérhetőségei a Lakóhelyünk/Intézmények menüpont alatt találhatók meg.


A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében. A bölcsődei nevelési év szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tart. A bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága hagyja jóvá. A bölcsőde nyári nyitvatartásáról szóló közlemény az Önkormányzat/Felhívások, közlemények menüpontban kerül közzétételre az óvodák éves nyitvatartási rendjére vonatkozó közleménnyel együtt.


A bölcsődei ellátásért gondozási díjat kell fizetni. A gyermek a bölcsődében igénybe vett étkezésért a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározottak szerint fizet térítési díjat. A díjak mértékéről a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 12/2006. (II. 20.) önkormányzati rendelet tartalmaz rendelkezést, amely elérhető az Önkormányzat/Képviselő-testületi döntések/Önkormányzati rendeletek menüpontban.

A települési önkormányzatok kötelező feladata az óvodai ellátás, amelyet Dombóvár Város Önkormányzata a Dombóvári Szivárvány Óvoda, valamint a Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde fenntartásával biztosít. Ezen kívül további két óvoda (a Dombóvári Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Óvoda és a Margaréta Református Óvoda) egyházi fenntartásban működik. Az óvodák elérhetőségei a Lakóhelyünk/Intézmények menüpont alatt találhatók meg.


A Dombóvári Szivárvány Óvoda a székhelyén kívül egy tagóvodával rendelkezik, az intézmény az önkormányzatok közötti megállapodás szerint fogadja a kapospulai óvodásokat is. A Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde (a rövid neve: Dombóvári Százszorszép Óvoda) a székhelyén lát el óvodai nevelést, a hozzá tartozó feladatellátási helyen működik a bölcsőde.


A többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket valamennyi dombóvári óvodába be lehet íratni az illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye alapján. A német nemzetiséghez tartozó gyermekek részére a Dombóvári Százszorszép Óvodában, a Dombóvári Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Óvodában és a Margaréta Református Óvodában is van lehetőség német nemzetiségi óvodai nevelésre. A Dombóvári Szivárvány Óvoda székhelyén tanuszoda is működik, mely jelentős többletszolgáltatással járul hozzá a nevelési feladatok ellátásához.


Az önkormányzati fenntartású óvodák és a bölcsőde nyitvatartási rendje a következő:


Dombóvári Szivárvány Óvoda

(Zrínyi utca 10.)

hétfő-péntek: 6,30-17,30
Dombóvári Szivárvány Óvoda Zöld Liget Tagóvodája

(Bezerédj utca 33.)

hétfő-péntek: 6,30-17,30
Dombóvári Százszorszép Óvoda

(III. utca 34.)

hétfő-péntek: 6,00-17,00

A nyári időszakban a önkormányzati óvodák a Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának döntése szerinti időszakokban zárva tartanak, de az ellátás folyamatos, az időszakosan zárva tartó óvoda (tagóvoda) helyett az oda járó óvodásokat ideiglenesen másik dombóvári óvoda (tagóvoda) fogadja. Az óvodák éves nyitvatartásáról szóló közlemény az Önkormányzat/Felhívások, közlemények menüpontban kerül közzétételre az év elején, illetve ott folyamatosan év közben is elérhető.

A gyermek abban az évben, amelyben a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (szeptember 1.) napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. A szülő – a családi napköziben vagy a bölcsődében ellátásban részesülő gyermek, továbbá a kötelező nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek kivételével – az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban beíratni. A beíratás elmulasztása – amennyiben a szülő másik óvodába nem íratja be gyermekét, illetve az alább részletezettek szerint nem kéri a kötelező nevelésben való részvétel alóli felmentést – szabálysértésnek minősül.


A nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében az óvodai felvétel jelentkezés, átjelentkezés alapján történik. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. Az óvodába a gyermek – a törvényben foglalt kivétellel – a harmadik életévének betöltése után vehető fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.


A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik. Az életvitelszerű ottlakás megállapítása tekintetében a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (9) és (10) bekezdése irányadó. Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Ha ez nem teljesül, vagy ha bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető, illetve a fenntartó által szervezett bizottság jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot. Ha az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság felszólítása ellenére a szülő a védőnői nyilatkozatot nem mutatja be, úgy az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult az életvitelszerűen körzetben lakást családlátogatás kezdeményezésével ellenőrizni. Ha az óvodavezető, az általa, illetve a fenntartó által szervezett bizottság által javasolt legalább három időpont közül a gyermek szülője vagy törvényes képviselője egy alkalommal sem teszi lehetővé a családlátogatást, úgy vélelmezni kell, hogy a gyermek nem életvitelszerűen lakik a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében, és ennek alapján az óvodai felvétel megtagadható.


Az önkormányzati fenntartású óvoda felvételi körzete Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának döntése szerint:


A köznevelés információs rendszerének (KIR) felületén közterületnév  alapján is lehetőség van keresésre: Tovább a köznevelés információs rendszerére

(Egyes dombóvári közterületek több feladatellátási hely felvételi körzetébe is beletartoznak.)


A felvételről az óvoda vezetője dönt, a felvételi kérelemről hozott döntését írásban közli a szülőkkel, elutasítás esetén határozati formában. A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozás napján – az elektronikus elérhetőségének megadásával – kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy felvétele elutasításra került. Az óvodának a gyermek óvodai felvételéről hozott döntése ellen a szülő a közléstől számított 15 napon belül érdeksérelemre hivatkozással a gyermek érdekében eljárást indíthat, a kérelem tekintetében a fenntartó nevében a jegyző jár el és hoz másodfokú döntést.


Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az önkormányzat bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. Az óvodába felvett gyermekek óvodai csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt.


Az önkormányzati fenntartású óvodákba a beiratkozásra minden év április 20-a és május 20-a közötti, Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága által megállapított időpontban kerül sor. Az önkormányzat az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább 30 nappal közleményt tesz közzé a honlapján, valamint kezdeményezi annak közzétételét a fenntartásában működő óvoda honlapján. Az óvodai jelentkezés rendjéről és a felvételi időpontokról szóló közlemény a honlap Önkormányzat/Felhívások, közlemények menüpontjában a felhívások között kerül közzétételre a tárgyév első negyedéve folyamán, illetve a helyi sajtóban is megjelenik a jogszabály által meghatározott határidő előtt. Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

2020. január 1-jétől az Oktatási Hivatal vezeti az óvodai nevelésben részvételre kötelezettek nyilvántartását, figyelemmel kíséri az óvodai nevelésben való részvételi kötelezettség teljesítését, továbbá bejelentésre vagy hivatalból elrendeli az óvodai nevelés keretében folyó foglalkozáson való részvételt, ha a szülő nem tesz eleget kötelességének. A Hivatal április 16-áig értesítést küld azon gyermek lakcímére, akiknek a tárgyévben óvodáztatási kötelezettsége megkezdődik.


A gyermek jogos érdekét szem előtt tartva abban az esetben, ha családi körülményei, sajátos helyzete indokolja, felmenthető a gyermek az óvodai foglalkozáson való részvétel alól a szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti. A kérelmet a Dombóvári Járási Hivatalhoz kell benyújtani.

Abban az esetben, ha az óvodaköteles korú gyermek  külföldön teljesíti óvodakötelezettségét, ezt be kell jelenteni az Oktatási Hivatal számára – a köznevelési intézmény értesítése mellett. Az Oktatási Hivatal felé a bejelentéseket egy elektronikus űrlap kitöltésével, valamint – a nyomtatást követő – postai beküldésével lehet teljesíteni. Az alábbi oldalon érhető el a bejelentéssel kapcsolatos tájékoztató, amely az általános információk mellett tartalmazza a kérelmek benyújtásával kapcsolatos tudnivalókat:


Külföldre távozással kapcsolatos tájékoztató és a kérelem benyújtása

Az óvodákban térítésmentes az óvodai foglalkozás és a heti kötelező időkeret terhére a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő, a tartósan beteg és a sajátos nevelési igényű gyermek számára megszervezett felzárkóztató foglalkozás, továbbá a gyermekek – rendeletben meghatározott – egészségfejlesztése, a kötelező rendszeres egészségügyi felügyelet, a sajátos nevelési igényű gyermek esetén az állapotának megfelelő ellátás. Ezen köznevelési szolgáltatásokon kívül térítésmentesen csak azok a szolgáltatások vehetők igénybe, amelyeket az önkormányzat az óvoda pedagógiai programjának jóváhagyásakor térítésmentes szolgáltatásként engedélyezett. A pedagógiai programhoz nem kapcsolódó nevelés, valamint az ezzel összefüggő más szolgáltatás tandíj ellenében vehető igénybe. A nem magyar állampolgár a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 92. § (7) bekezdésében meghatározott esetben az óvodában igénybe vett szolgáltatásért díjat köteles fizetni.


A további szabályokat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézményekben alkalmazandó térítési díjakról szóló 21/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelete határozza meg.


A gyermek az óvodában igénybe vett étkezésért a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározottak szerint fizet térítési díjat. A díj mértékéről a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 12/2006. (II. 20.) önkormányzati rendelet tartalmaz rendelkezést, amely amely elérhető az Önkormányzat/Képviselő-testületi döntések/Önkormányzati rendeletek menüpontban.

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat