fbpx

Városunk Dombóvár

Óvodai és bölcsődei ellátás

Dombóvár Város Önkormányzata köteles gondoskodni a bölcsődei ellátásról. Ezt a Dombóvári Szivárvány Óvoda Tündérkert Bölcsődéje (Kórház utca 35.) biztosítja 84 férőhelyen (4 gondozási egységben és  7 csoportszobában). A Bölcsőde hétfőtől-péntekig 6,00 órától 17,00 óráig van nyitva. Ellátási területe a Dombóvári Járás településeire terjed ki.


A dombóvári bölcsőde elérhetőségei a Lakóhelyünk/Intézmények menüpont alatt találhatók meg.


A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében. A bölcsődei nevelési év szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tart. A bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága hagyja jóvá. A bölcsőde nyári nyitvatartásáról szóló közlemény az Önkormányzat/Felhívások, közlemények menüpontban kerül közzétételre az óvodák éves nyitvatartási rendjére vonatkozó közleménnyel együtt.


A bölcsődei ellátásért gondozási díjat kell fizetni. A gyermek a bölcsődében igénybe vett étkezésért a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározottak szerint fizet térítési díjat. A díjak mértékéről a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 12/2006. (II. 20.) önkormányzati rendelet tartalmaz rendelkezést, amely elérhető az Önkormányzat/Képviselő-testületi döntések/Önkormányzati rendeletek menüpontban.

Bemutatkozó kisfilm:

A települési önkormányzatok kötelező feladata az óvodai ellátás, amelyet Dombóvár Város Önkormányzata a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde fenntartásával biztosít. Ezen kívül további két óvoda (a Dombóvári Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Óvoda és a Margaréta Református Óvoda) egyházi fenntartásban működik. Az óvodák elérhetőségei a Lakóhelyünk/Intézmények menüpont alatt találhatók meg.


A Dombóvári Szivárvány Óvoda a székhelyén kívül három tagóvodával (Zöld Liget Tagóvoda, Százszorszép Tagóvoda, Csikóstőttősi Tagóvoda) rendelkezik, az intézmény az önkormányzatok közötti megállapodás szerint a székhelyén fogadja a kapospulai óvodásokat is, a Csikóstőttősi Tagóvoda felvételi körzete Csikóstőttős területére terjed ki.


A többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket valamennyi dombóvári óvodába be lehet íratni az illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye alapján. A német nemzetiséghez tartozó gyermekek részére a Százszorszép Tagóvodában, a Dombóvári Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Óvodában és a Margaréta Református Óvodában is van lehetőség német nemzetiségi óvodai nevelésre.


Az önkormányzati fenntartású óvodák nyitvatartási rendje a következő:


Dombóvári Szivárvány Óvoda

(Zrínyi utca 10.)

hétfő-péntek: 7,00-17,00
Dombóvári Szivárvány Óvoda Zöld Liget Tagóvodája

(Bezerédj utca 33.)

hétfő-péntek: 6,30-17,00
Dombóvári Szivárvány Óvoda Százszorszép Tagóvodája
(III. utca 34.)
hétfő-péntek: 6,30-17,00

A nyári időszakban a önkormányzati óvodák a Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának döntése szerinti időszakokban zárva tartanak, de az ellátás folyamatos, az időszakosan zárva tartó óvoda (tagóvoda) helyett az oda járó óvodásokat ideiglenesen másik dombóvári óvoda (tagóvoda) fogadja. Az óvodák éves nyitvatartásáról szóló közlemény az Önkormányzat/Felhívások, közlemények menüpontban kerül közzétételre az év elején, illetve ott folyamatosan év közben is elérhető.

A gyermek abban az évben, amelyben a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (szeptember 1.) napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. A szülő – a bölcsődében ellátásban részesülő gyermek kivételével – az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban beíratni, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni. A beíratás elmulasztása – amennyiben a szülő másik óvodába nem íratja be gyermekét, illetve az alább részletezettek szerint nem kéri a kötelező nevelésben való részvétel alóli felmentést – szabálysértésnek minősül. 2020. január 1-jétől az Oktatási Hivatal vezeti az óvodai nevelésben részvételre kötelezettek nyilvántartását, figyelemmel kíséri az óvodai nevelésben való részvételi kötelezettség teljesítését. Az Oktatási Hivatal jelzése alapján vagy hivatalból a járási hivatal rendeli el és felügyeli az óvodába járási kötelezettség teljesítését.


A nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A gyermek az óvodával jogviszonyban áll, az óvodai jogviszony a beíratás napján jön létre. Az óvodába a gyermek – a törvényben foglalt kivétellel – a harmadik életévének betöltése után vehető fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.


Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik. Az életvitelszerű ottlakás megállapítása tekintetében a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (9) és (10) bekezdése irányadó. Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Ha ez nem teljesül, vagy ha bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot. Ha az óvodavezető felszólítása ellenére a szülő a védőnői nyilatkozatot nem mutatja be, úgy az óvodavezető jogosult az életvitelszerűen körzetben lakást családlátogatás kezdeményezésével ellenőrizni. Ha az óvodavezető által javasolt legalább három időpont közül a gyermek szülője vagy törvényes képviselője egy alkalommal sem teszi lehetővé a családlátogatást, úgy vélelmezni kell, hogy a gyermek nem életvitelszerűen lakik a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében, és ennek alapján az óvodai felvétel megtagadható.


Az önkormányzati fenntartású óvodák felvételi körzete Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának döntése szerint:


A köznevelés információs rendszerének (KIR) felületén közterületnév  alapján is lehetőség van keresésre: Tovább a köznevelés információs rendszerére

(Egyes dombóvári közterületek több feladatellátási hely felvételi körzetébe is beletartoznak.)


A felvételről az óvoda vezetője dönt, a felvételi kérelemről hozott döntését írásban közli a szülőkkel, elutasítás esetén határozati formában. A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozás napján – az elektronikus elérhetőségének megadásával – kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy felvétele elutasításra került. Az óvodának a gyermek óvodai felvételéről hozott döntése ellen a szülő a közléstől számított 15 napon belül érdeksérelemre vagy jogszabálysértésre hivatkozással a gyermek érdekében eljárást indíthat, a kérelem elbírálása tekintetében a fenntartó nevében a jegyző jár el és hoz másodfokú döntést.


Az óvodába felvett gyermekek óvodai csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 28. §-ában meghatározott feltételekkel összhangban.


Az önkormányzati fenntartású óvodákba a beiratkozásra minden év április 20-a és május 20-a közötti, Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága által megállapított időpontban kerül sor. Az önkormányzat az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább 30 nappal közleményt tesz közzé a honlapján, valamint kezdeményezi annak közzétételét a fenntartásában működő óvoda honlapján. Az óvodai jelentkezés rendjéről és a felvételi időpontokról szóló közlemény a honlap Önkormányzat/Felhívások, közlemények menüpontjában a felhívások között kerül közzétételre a tárgyév első negyedéve folyamán, illetve a helyi sajtóban is megjelenik a jogszabály által meghatározott határidő előtt. Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.


Az óvodai felvétellel kapcsolatos tudnivalókról az Oktatási Hivatal minden év április 16. napjáig értesítést küld azon gyermekek lakcímére postai úton, akiknek a tárgyévben kezdődik az óvodáztatási kötelezettsége.

2020. január 1-jétől az Oktatási Hivatal vezeti az óvodai nevelésben részvételre kötelezettek nyilvántartását. A Hivatal április 16-áig értesítést küld azon gyermek lakcímére, akinek a tárgyévben kezdődik az óvodáztatási kötelezettsége.


A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti az erre kijelölt szerv felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható. Az eljárás időtartama ötven nap. A kérelmet a Dombóvári Járási Hivatalhoz kell benyújtani. A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek szülője a nevelési év közben kérheti felvételét az óvoda vezetőjénél, annak érdekében, hogy a gyermek részt vehessen az óvodai foglalkozásokon.

Abban az esetben, ha az óvodaköteles korú gyermek még nem áll még óvodai jogviszonyban, és külföldön teljesíti óvodakötelezettségét, akkor erről értesíteni kell az Oktatási Hivatalt. Az alábbi oldalon érhető el a bejelentéssel kapcsolatos tájékoztató, amely az általános információk mellett tartalmazza a kérelmek benyújtásával kapcsolatos tudnivalókat is:


Külföldre távozással kapcsolatos tájékoztató és a kérelem benyújtása


Ha a gyermek már beíratásra került egy óvodába, de a jövőben mégis külföldön teljesíti óvodakötelezettségét, akkor erről a szülő előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt. Aki az óvodába járási kötelezettségét külföldön teljesíti, annak a szülő által bejelentett naptól szünetel az óvodai jogviszonya.

Az óvodákban térítésmentes az óvodai foglalkozás és a heti kötelező időkeret terhére a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő, a tartósan beteg és a sajátos nevelési igényű gyermek számára megszervezett felzárkóztató foglalkozás, továbbá a gyermekek – rendeletben meghatározott – egészségfejlesztése, a kötelező rendszeres egészségügyi felügyelet, a sajátos nevelési igényű gyermek esetén az állapotának megfelelő ellátás. Ezen köznevelési szolgáltatásokon kívül térítésmentesen csak azok a szolgáltatások vehetők igénybe, amelyeket az önkormányzat az óvoda pedagógiai programjának jóváhagyásakor térítésmentes szolgáltatásként engedélyezett. A pedagógiai programhoz nem kapcsolódó nevelés, valamint az ezzel összefüggő más szolgáltatás tandíj ellenében vehető igénybe. A nem magyar állampolgár a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 92. § (7) bekezdésében meghatározott esetben az óvodában igénybe vett szolgáltatásért díjat köteles fizetni.


A további szabályokat Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézményekben alkalmazandó térítési díjakról szóló 21/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelete határozza meg.


A gyermek az óvodában igénybe vett étkezésért a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározottak szerint fizet térítési díjat. A díj mértékéről a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 12/2006. (II. 20.) önkormányzati rendelet tartalmaz rendelkezést, amely amely elérhető az Önkormányzat/Képviselő-testületi döntések/Önkormányzati rendeletek menüpontban.

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat