fbpx

Városunk Dombóvár

Dombóvár város településrendezési eszközeinek átfogó felülvizsgálata

Tisztelt Partnerünk!

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (Xl. 8.) Korm. rend  (a továbbiakban: Kormányrendelet) 43/A. § (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően ezúton tájékoztatom, hogy Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 366/2019. (XI. 29.) Kt. határozatával kezdeményezte Dombóvár város településrendezési eszközeinek felülvizsgálatát annak érdekében, hogy az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.), valamint a Kormányrendelet tartalmi előírásainak megfeleljen, mivel a 2012. december 31-én hatályban lévő, valamint az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési követelményeinek és jelmagyarázatának figyelembevételével elkészített és elfogadott településrendezési eszközök csak 2021. december 31-ig alkalmazhatók.

A felülvizsgálat pontos tartalmát és menetét a Kormányrendelet határozza meg, melynek betartása kötelező érvényű. A „teljes eljárásban„ készülő munka négy szakaszra bontható:

1. „Előzetes tájékoztatási szakasz”: indítványok és észrevételek (partnerek) valamint jogszabályi hivatkozások (államig. szervek, megyei és szomszédos települési önkormányzatok) megküldése, befogadása (LEZÁRULT)

2. „Véleményezési szakasz”: véleményezésre előkészített munkaanyagok széleskörű véleményeztetése minden szereplővel

3. „Végső szakmai véleményezési szakasz”: beérkezett vélemények alapján végleges dokumentáció elkészítése és annak megküldése állami főépítész irányába

4. „Elfogadtatási és hatálybaléptetési szakasz”: képviselő-testületi döntés és közzététel

Az előkészítés során az alábbi munkarészek elkészítésére kerül sor:

1. Alátámasztó javaslatok (314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. számú melléklete szerint),

2. Településszerkezeti Terv (314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 4. és 6. számú melléklete szerint)

3. Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Tervek (314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 5. és 6. számú melléklete szerint)

4. Környezeti vizsgálat (2/2005. (I.11.) Korm. rendelet szerint)

Az új településrendezési eszközök a településfejlesztési koncepcióval, valamint az Integrált Településfejlesztési Stratégiával összhangban készülnek.

Az Önkormányzat a 44/2017. (VIII. 2.) önkormányzati rendeletével döntött a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól, melyeket a jelen eljárás során is alkalmazni kíván annak érdekében, hogy a helyi lakosok, vállalkozások és civil szervezetek – melyek együtt képezik a partnerek körét – minél jobban megismerhessék a tervezés menetét és annak tartalmát.

A felülvizsgálat „Előzetes tájékoztatási szakasza” 2020. július 1-jén vette kezdetét és 2020. augusztus végével lezárult, míg a teljes tervezés várhatóan a 2021. év nyarára, kora őszére érhet véget az új településrendezési eszközök hatálybalépésével.

Dombóvár Város Önkormányzata

Tisztelt Partnerünk!

Dombóvár város településrendezési eszközei felülvizsgálatának „Előzetes tájékoztatási szakasza” 2020. július 1-én vette kezdetét és 2020. augusztus 31-ig tartott. Az előzetes tájékoztatási szakaszban vártuk mindazon partnereink észrevételeit, akik javaslatokat kívántak megfogalmazni Dombóvár város készülő településrendezési eszközeivel kapcsolatosan.

A beérkezett javaslatokat az önkormányzati főépítész rendszerezte, véleményezte. A két hónapos tájékoztató szakaszban az államigazgatási szervek (örökségvédelem, környezetvédelem, közlekedés, stb.), megyei és szomszédos települési önkormányzatoktól beérkezett adatszolgáltatások mellett több, helyi partnertől is érkezett javaslat, amit külön köszönettel vettünk.

Az első szakasz befejeztével a városi főépítész a beérkezett anyagokat a megbízott tervezőnek átadta. Ezt követően legkorábban 2020. decemberében veheti kezdetét a felülvizsgálati eljárás 2., „véleményezési szakasza”, mely során Dombóvár város településrendezési eszközeinek véleményeztetésére kerül sor. A véleményezés megindításáról külön tájékoztatjuk Önöket.

Dombóvár Város Önkormányzata

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat