fbpx

Városunk Dombóvár

Dombóvár város településrendezési eszközeinek a 2020. évben kezdeményezett módosítási eljárása

Tisztelt Partnerünk!


Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 366/2019. (XI. 29.) és a 79/2020. (VI. 30.) Kt. határozatával döntött Dombóvár város településrendezési eszközei – a településszerkezeti terv, valamint a helyi építési szabályzat – részleges módosításának kezdeményezéséről több fejlesztési és rendezési szándék kapcsán. A hatályos eszközök módosítása a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes területrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti teljes eljárásban került egyeztetésre, a végső döntéseket a dombóvári képviselő-testület a 2021. augusztus 5-i ülésen hozta meg.


A tervezési munkát az 5T Építészeti és Városfejlesztési Kft. végezte Dr. Kovács Péter településrendező tervező (TT-02-0656) irányításával.


A teljes eljárásban zajló egyeztetési folyamat négy szakaszra tagolódott:


  1. „Előzetes tájékoztatási szakasz”: indítványok és észrevételek (partnerek), valamint jogszabályi hivatkozások (államig. szervek, megyei és szomszédos települési önkormányzatok) megküldése, befogadása

  2. „Véleményezési szakasz”: a véleményezésre előkészített munkaanyagok széleskörű véleményeztetése minden szereplővel

  3. „Végső szakmai véleményezési szakasz”: a beérkezett vélemények alapján a végleges dokumentáció elkészítése és annak megküldése az állami főépítész részére

  4. „Elfogadtatási és hatálybaléptetési szakasz”: képviselő-testületi döntés és közzététel


Dombóvár Város Önkormányzata

Elfogadtatási és hatálybaléptetési szakasz (lezárult)

Az eljárás befejezéseként Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvár város településszerkezeti tervének módosításáról a teljes eljárásban egyeztetett 2020. évi módosítási kezdeményezésekkel összefüggésben tárgyú 229/2021. (VIII. 5.) Kt. határozatával a településszerkezeti tervet, a 28/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendeletével pedig a város közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról szóló 2/2006. (II. 20.) önkormányzati rendeletét módosította. A hatálybalépésük napja: 2021. szeptember 4.


Az elfogadott döntések:


A módosítás egyeztetési folyamata a vonatkozó kormányrendelet és az önkormányzatnak a partnerségi egyeztetés szabályaira vonatkozó önkormányzati rendelete alapján zajlott, az egyes szakaszok véleményezési dokumentációja elérhető az alábbi pontokban.


Az elfogadott módosítások a város fejlesztési koncepciójával összhangban vannak, kisebb pontosításokat tartalmaznak, illetve néhol a területfelhasználás, övezeti besorolás módosul, az infrastruktúra hálózat és a településszerkezet nem változik.


A településrendezési eszközök módosításával érintett területek az alábbiak:


(Önkormányzati érdekből kezdeményezett indítványokon alapuló módosítások)

1.1. A dombóvári 7213 hrsz.-ú ingatlan telekalakításával kapcsolatos módosítások (ívóvíz gerincvezeték magánterületen történő elvezetése miatti telekhatárrendezés érdekében).

1.2. A 6304 hrsz.-ú építési telek építési övezeti besorolásának módosítása a Gárdonyi utcában (telekalakítás, telekrendezés érdekében).

1.3. A 3408 hrsz.-ú, Dombóvár, I. u. 65. alatti volt Junior étterem telekmegosztása kapcsán az építési övezeti besorolások módosítása.

1.4. Az 1077/1 és a 1077 hrsz.-ú ingatlant érintően a helyi építési szabályzat módosítása a Pannónia út menti három társasház parkolási problémáinak megoldása kapcsán (parkolóhelyek kialakításának előkészítése), továbbá a Zöld Liget Óvodához tartozó ingatlanrész leválasztása.

1.5. Az 1358 hrsz.-ú építési telek – Szenes Hanna tér – építési övezeti besorolásának módosítása az új sportcsarnok kialakításához, valamint az 1414/14-1414/30 hrsz.-ú, Pataki Ferenc utca mentén kialakított építési telkek telekalakításának és területfelhasználásának átalakítása.

1.6. A 759/3 hrsz.-ú beépítetlen építési telket érintő kötelező szabályozási vonalak pontosítása.

1.7. Az 1078 hrsz.-ú ingatlan (Zöld Liget Tagóvoda) beépítési paramétereinek módosítása beruházás megvalósíthatósága érdekében.

1.8. A beépítésre szánt területek „előkerti” értelmezésének felülvizsgálata, a meghatározás egyértelműsítése.

1.9. Barnamezős területek kijelölése Dombóvár város közigazgatási területén.

(Magánérdekű indítványokon alapuló módosítások)

1.10. A Dombóvár-Szőlőhegyen található „Köu-9” jelű övezet módosítása a 6933/1, a 6933/2 és a 6934 hrsz. alatt található területek összevonása érdekében.

1.11. A telek határvonalainak rendezése a 7735/2, a 7731, a 7732 (magántulajdon) és a 7733 (közterület) hrsz.-ú ingatlanokat érintően.

1.12. A 079/2 (magántulajdon), a 079/3 (magántulajdon) és a 078/3 (magántulajdon) hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozóan a településrendezési eszközök felülvizsgálata.

1.13. Az 52/4 hrsz.-ú ingatlan határvonalainak felülvizsgálata.

1.14. Az 51/7 (közterület) és az 1335 hrsz.-ú (magántulajdon) ingatlanok telekalakítása érdekében a határvonalak felülvizsgálata.

1.15. A 693/2 hrsz.-ú ingatlan (illetve az Ady utca-Széchenyi utca-Szent Gellért utca-Petőfi utca által lehatárolt tömb) tekintetében az iránymutató szabályozási vonalak felülvizsgálata.

1.16. Az Illyés Gyula Gimnázium volt kollégiumának telkére vonatkozó beépítési paraméterek módosítása.

Véleményezési szakaszok (lezárultak)

Dombóvár város településrendezési eszközei 2020. évben kezdeményezett módosítása egyeztetési eljárásának véleményezési szakasza 2021. március 17-én vette kezdetét és 2021. április 20-ig tartott. Az egyeztetési eljárás ezen szakaszában vártuk mindazon partnereink észrevételeit, akik javaslatokat kívántak megfogalmazni Dombóvár város módosítandó (16 kérelem) településrendezési eszközeivel kapcsolatosan; az indítványok az alábbi dokumentációban érhetőek el:


Véleményezési dokumentáció


A beérkezett véleményeket, javaslatokat az önkormányzati főépítész rendszerezte, véleményezte.


Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület hatáskörét gyakorolva 2021. április 30-án a 136/2021. (IV. 30.) határozatával döntött a véleményezési szakasz lezárásáról. Ennek során elfogadta a beérkezett véleményeket és észrevételeket a városi főépítész véleménye alapján, elrendelte a városi főépítész által megjelölt hiányzó munkarész pótlását, illetve a tervezők, a környezetért felelős államigazgatási szervek és a városi főépítész véleményére tekintettel úgy foglalt állást, hogy nem teszi szükségessé egyéb környezeti értékelés lefolytatását.  A döntésről az önkormányzat tájékoztatta az állami főépítészi hatáskörében eljáró Tolna Megyei Kormányhivatalt a végső szakmai véleményezési szakaszban az állami főépítészi záró szakmai vélemény kiadása érdekében.


Az állami főépítészi hatáskörében eljáró Tolna Megyei Kormányhivatal a záró szakmai véleményt 2021. júliusában adta ki:

Állami főépítészi záró szakmai vélemény


Dombóvár város településrendezési eszközei – a településszerkezeti terv, valamint a helyi építési szabályzat – módosításáról  a végső döntéseket a dombóvári képviselő-testület a 2021. augusztus 5-i rendkívüli ülésen hozta meg.


Előzetes tájékoztatási szakasz (lezárult)

Az előzetes tájékoztatási szakasz 2020. október 28-án vette kezdetét és 2020. november 30-ig tartott.  Ezen időszakban mindazon partnereink észrevételeit vártuk, akik javaslatokat kívántak megfogalmazni Dombóvár város módosítandó (16 indítvány) településrendezési eszközeivel kapcsolatosan; az indítványokat az alábbi dokumentáció tartalmazza:


Előzetes tájékoztatási dokumentáció


Az egyeztetési eljárás 2021. márciusában a véleményezési szakasszal folytatódott.

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat