fbpx

Városunk Dombóvár

2020. március 27. polgármesteri hatáskörgyakorlás

A veszélyhelyzetre tekintettel történő polgármesteri hatáskörgyakorlással összefüggő előterjesztések

A veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a munkaterve szerint a következő ülését 2020. március 27-én tartaná, azonban a veszélyhelyzetre tekintettel ennek összehívása iránt nem tudok intézkedni.

Polgármesterként elsődlegesen a képviselő-testület, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, illetve a Humán Bizottság átruházott hatáskörébe tartozó alábbi ügyekben tartom szükségesnek döntés meghozatalát:

Képviselő-testületi feladat- és hatáskör:

 1. Az önkormányzat 2020. évi közbeszerzési terve
 2. Az Árpád utcai megsüllyedt házzal kapcsolatos kártérítési perben hozott kúriai döntés miatti intézkedések
 3. A Dombó-Média Kft. végelszámolásához kapcsolódó közbenső döntésekMelléklet (éves beszámoló) – Melléklet (éves beszámoló kiegészítő melléklete)
 4. Az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályozásáról szóló 18/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása
 5. Pályázat benyújtása a TOP-4.1.1-15 kódszámú, Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című felhívásra az Arany János téri rendelő felújítása érdekében
 6. A helyi elismerésekről szóló 6/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosítása
 7. A gyermekétkeztetés és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti szolgáltatások intézményi térítési díjának felülvizsgálata, a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet módosításaMelléklet (Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet levele) – Melléklet (Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet térítési díjra vonatkozó javaslata) – Melléklet (Dombóvári Százszorszép Óvoda Tündérkert Bölcsődéje térítési díjra vonatkozó javaslata) – Melléklet (étkeztetési létszámok)
 8. A Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 2019. szakmai beszámolója és a 2020. évi munkaterveMelléklet (beszámoló) – Melléklet (munkaterv)
 9. A Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosítása a gyermekjóléti szolgálat ellátási területének kiterjesztése miattMelléklet (társulási megállapodás módosítása) – Melléklet (egységes szerkezetű társulási megállapodás)
 10. Beszámoló a dombóvári köztemetők 2019. évi üzemeltetéséről, az üzemeltetési feladatok 2020. április 1-jétől történő ellátásaMelléklet (beszámoló)
 11. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésre való kijelölése, ingatlanvásárlás kezdeményezése
 12. A Dombóvári Rendőrkapitányság kapitányságvezetői feladatainak ellátásával megbízni kívánt személy kinevezésének véleményezése

A Képviselő-testület által átruházott bizottsági hatáskör:

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

13. A Dombóvári Termelői Piac működési rendjének és a helypénz összegének felülvizsgálataMelléklet (működési rend)

Humán Bizottság

14. A dombóvári nemzetiségi önkormányzatok támogatására elkülönített 2020. évi költségvetési keret felosztása
15. A 2020/2021. nevelés évre vonatkozóan az önkormányzati óvodákba történő jelentkezés módjának és időpontjának meghatározása

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság – zárt döntéshozatal

16. Döntés a „Villamos-energia beszerzés – Dombóvár” elnevezésű közbeszerzési eljárás eredményéről (zárt döntéshozatal)
17. Döntés a „Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény fejlesztése” elnevezésű ajánlatkérési eljárás eredményéről (zárt döntéshozatal)
18. Döntés a „Zöldterületek kaszálási munkái” elnevezésű ajánlatkérési eljárás eredményéről (zárt döntéshozatal)

Képviselő-testületi feladat- és hatáskör:

19. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosítása
20. Az önkormányzat által nyújtott kölcsönök visszafizetési határidejének meghosszabbítása
21. A 2020. évi civil keret felosztása során egyes szervezetek tekintetében a támogatási döntés megismétlése
22. Támogatási igény benyújtása rendkívüli önkormányzati támogatásra

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság – zárt döntéshozatal

23. Döntés a „Dombóvár város helyi közútjainak 2020. évi kátyúzási munkái” elnevezésű ajánlatkérési eljárás eredményéről (zárt döntéshozatal)

Képviselő-testületi feladat- és hatáskör:

24. A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet módosításaMelléklet (szolgáltatási önköltségszámítás)
25. A Kormány által kihirdetett veszélyhelyzethez kapcsolódó segítségnyújtó intézkedések
26. Saját erő biztosítása régészeti ásatás megvalósítására irányuló pályázathoz

***

A döntéshozatal menete:

A döntési javaslatokról (rendelettervezet, határozati javaslat) a két bizottság elnöke 2020. március 25-én 16 óráig állást foglal a bizottsági tagokkal való egyeztetés alapján.

A képviselő-testület tagjai részéről az előterjesztésekkel kapcsolatban 2020. március 26-án 16 óráig lehet írásban észrevételt, valamint módosító javaslatot tenni a testulet@dombovar.hu e-mail címre.

Az előterjesztett ügyekben a döntéseket 2020. március 27-én fogom meghozni, azok közzététele az eddigiek szerint fog megtörténni, illetve azok jegyzőkönyvbe foglalására is a jogszabályi előírások betartása mellett fog sor kerülni.

Dombóvár, 2020. március 19.

Pintér Szilárd
polgármester

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat