fbpx

Városunk Dombóvár

2021. április 30-i hatáskörgyakorlás

A veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.


Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a munkaterve szerinti következő ülését 2021. április 30-án tartaná, azonban a 2021. február 8-án kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel ennek összehívása iránt nem tudok intézkedni.


Polgármesterként a Képviselő-testület, illetve a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság hatáskörébe tartozó alábbi ügyekben tartom szükségesnek döntés meghozatalát, az ügyek köre szükség esetén kiegészítésre kerül:

1. Beszámoló a lejárt határidejű testületi és polgármesteri határozatok végrehajtásáról, döntéshozatal kisebb jelentőségű önkormányzati ügyekben


2. Az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet

Az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadására irányuló döntés meghozatalára a későbbiekben kerül sor.


3. Az önkormányzat által nyújtott támogatások és az államháztartáson kívüli forrás átvételének szabályairól szóló önkormányzati rendelet

Az új önkormányzati rendelet elfogadására irányuló döntés meghozatalára a későbbiekben kerül sor.


4. A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata


5. A települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 30/2017. (V. 5.) rendelet módosítása


6. A sportról szóló 5/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosítása


7. A 2021-ben Buzánszky Jenő sportösztöndíjban részesülő fiatal sportolók kiválasztása


8. A Lampert Gábor Ökölvívó Teremmel kapcsolatos döntések


9. A Dombóvári Polgárőr Egyesület beszámolója a 2020. évi tevékenységéről és az önkormányzati támogatás felhasználásárólMelléklet (beszámoló)


10. A 2021. évi civil keret felosztásaMelléklet (kiegészítés)


11. A településképi rendelet felülvizsgálatával összefüggésben az egyeztetési eljárás véleményezési szakaszának lezárása

A településkép védelméről szóló 37/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára irányuló döntés meghozatalára a későbbiekben kerül sor.


12. A településrendezési eszközök 2020. évben kezdeményezett módosításával összefüggésben az egyeztetési eljárás véleményezési szakaszának lezárásaMelléklet (államigazgatási és önkormányzati szervezetek véleménye)


13. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok telekalakításával és értékesítésével kapcsolatos döntések


14. A Hunyadi téren lévő elektromos töltőállomás üzemeltetésbe adása


15. Pályázat kiírása szociális kaszálás igénybevételére


16. Dombóvár Város Önkormányzatának 2020. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentése


17. A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. könyvvizsgálóját érintő döntések

A gazdasági társaság könyvvizsgálójára irányuló döntés meghozatalára a későbbiekben kerül sor.


A Képviselő-testület által átruházott bizottsági hatáskör


A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság átruházott hatáskörébe tartozó ügy:


18. Önkormányzati tulajdonú termőföldekkel kapcsolatos döntések


A döntéshozatal menete:


A döntéselőkészítő anyagok a megszokott helyen (Önkormányzat/Képviselő-testületi munka menüpont) lesznek folyamatosan elérhetők az önkormányzat honlapján előterjesztés formájában.


A képviselő-testület tagjai részéről az előterjesztésekkel kapcsolatban 2021. április 29-én 12 óráig lehet írásban észrevételt, valamint módosító javaslatot tenni a testulet@dombovar.hu e-mail címre.


A döntési javaslatokról (rendelettervezet, határozati javaslat) a két bizottság elnöke 2021. április 29-én 16 óráig állást foglal a bizottsági tagokkal való egyeztetés alapján.


Az előterjesztett ügyekben a döntéseket 2021. április 30-án fogom meghozni, azok közzététele az eddigiek szerint fog megtörténni, illetve a döntéshozatal jegyzőkönyvbe foglalására is a jogszabályi előírások betartása mellett fog sor kerülni.

Dombóvár, 2021. április 22.

Pintér Szilárd
polgármester

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat