fbpx

Városunk Dombóvár

2021. május 28-i polgármesteri hatáskörgyakorlás

A veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.


Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a munkaterve szerinti következő ülését 2021. május 28-án tartaná, azonban a 2021. február 8-án kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel ennek összehívása iránt nem tudok intézkedni.


Polgármesterként a Képviselő-testület, illetve a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság hatáskörébe tartozó alábbi ügyekben tartom szükségesnek döntés meghozatalát, az ügyek köre szükség esetén kiegészítésre kerül:


1. Beszámoló a lejárt határidejű testületi és polgármesteri határozatok végrehajtásáról, döntéshozatal kisebb jelentőségű önkormányzati ügyekbenKiegészítés (A Dombóvári Kulturális Szolgáltató Központ általánostól eltérő nyitvatartása) – Kiegészítés (Az önerő összegének meghatározása  „A Dombóvári József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése” című projekt megvalósításához)

2. Az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendeletMellékletek


3. Az önkormányzat által nyújtott támogatások és az államháztartáson kívüli források átvételének szabályairól szóló önkormányzati rendelet


4. Az önkormányzat természetvédelmi alaptervének felülvizsgálata

A természetvédelmi alapterv felülvizsgálatára irányuló döntés meghozatalára a későbbiekben kerül sor.


5. Együttműködés a Baptista Tevékeny Szeretet Misszióval a pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosításában


6. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület beszámolója az önkormányzattal kötött ellátási szerződés alapján biztosított idősek otthona szolgáltatás ellátásáról a 2020. évbenMelléklet (Beszámoló)


7. A Dombóvári Rendőrkapitányság vezetőjének beszámolója a 2020. évi közbiztonsági helyzetről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról a rendőrkapitányság illetékességi területénMelléklet (Beszámoló)


8. Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet beszámolója a gyermekétkeztetési feladatok 2020. évi ellátásáról1. számú melléklet (Beszámoló) – 2. számú melléklet (Bevételek és kiadások) – 3. számú melléklet (Adagszámok) – 4. számú melléklet (Étkezők száma)


9. Az önkormányzat 2020. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységének átfogó értékeléseMellékletek


10. A Dél-Kom Nonprofit Kft. beszámolója a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátásárólMellékletek (Beszámoló)


11. Tájékoztatás a Hamulyák Közalapítvány és a Dombóvári Szociális Lakásalap Alapítvány 2020. évi tevékenységéről, rendelkezés megszűnt közalapítvány vagyonáról1. számú melléklet (Hamulyák Közalapítvány) – 2. számú melléklet (Dombóvári Szociális Lakásalap Alapítvány)


12. Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok 2020. évi beszámolója és 2021. évi üzleti terve

Tinódi Ház Közművelődési Nonprofit Kft.FEB határozat

Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

Dombó-Land Térségfejlesztő Kft.FEB határozat


13. A Dombóvári Vízmű Kft.-t érintő döntések2020. évi beszámoló2020. évi beszámoló kiegészítő mellékleteFEB határozat


14. Az önkormányzati óvodákat érintő fenntartói döntésekMelléklet (Vélemények)


15. A 2021. évi városi rendezvénynaptárMelléklet (Rendezvénynaptár)


16. Ingatlanokkal kapcsolatos döntések


17. Új járda építése az Erzsébet utcában


18. A befejezetlen újdombóvári utcanyitásokhoz kapcsolódó tervezési feladatok


19. Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet igazgatói beosztásának betöltése (zárt döntéshozatal)


A Képviselő-testület által átruházott bizottsági hatáskör


A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság átruházott hatáskörébe tartozó ügyek:


20. A helyi védett épületek felújításának támogatására irányuló pályázatok elbírálása


21. Döntés a „Dombóvár város helyi közútjainak 2021. évi kátyúzási munkái” elnevezésű közbeszerzésen kívüli beszerzési eljárás eredményéről (zárt döntéshozatal)

A döntéshozatal menete:


A döntéselőkészítő anyagok a megszokott helyen (Önkormányzat/Képviselő-testületi munka menüpont) lesznek folyamatosan elérhetők az önkormányzat honlapján előterjesztés formájában.


A képviselő-testület tagjai részéről az előterjesztésekkel kapcsolatban 2021. május 26-án 16 óráig lehet írásban észrevételt, valamint módosító javaslatot tenni a testulet@dombovar.hu e-mail címre.


A döntési javaslatokról (rendelettervezet, határozati javaslat) a két bizottság elnöke 2021. május 27-én 16 óráig állást foglal a bizottsági tagokkal való egyeztetés alapján.


Az előterjesztett ügyekben a döntéseket 2021. május 28-án fogom meghozni, azok közzététele az eddigiek szerint fog megtörténni, illetve a döntéshozatal jegyzőkönyvbe foglalására is a jogszabályi előírások betartása mellett fog sor kerülni.


Dombóvár, 2021. május 20.

Pintér Szilárd
polgármester

Copyright © 2024 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok
Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok