fbpx

Városunk Dombóvár

Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok

2021. március 31-i hatáskörgyakorlás

A veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.


Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő ülését 2021. március 31-én tartaná, azonban a veszélyhelyzetre tekintettel ennek összehívása iránt nem tudok intézkedni.


Polgármesterként a Képviselő-testület, a Pénzügyi és Gazdasági, illetve a Humán Bizottság hatáskörébe tartozó alábbi ügyekben tartom szükségesnek döntés meghozatalát, az ügyek listája szükség esetén kiegészítésre kerül:


1. Beszámoló a lejárt határidejű testületi és polgármesteri határozatok végrehajtásáról, döntéshozatal kisebb jelentőségű önkormányzati ügyekben


2. A Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása


3. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális szolgáltatások intézményi térítési díjának felülvizsgálataMelléklet (Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény önköltségszámítása) – Melléklet (Dombóvári Százszorszép Óvoda Tündérkert Bölcsődéjének önköltségszámítása)


4. Együttműködés a Máltai Szeretetszolgálattal a szociális étkeztetés ellátásában


5. A Pécsi Egyházmegyével fennálló köznevelési együttműködés meghosszabbítása


6. Az önkormányzat új arculati elemei1. számú melléklet2. számú melléklet3. számú melléklet


7. A 2021. évi civil keret felosztására irányuló pályázati felhívás jóváhagyásaPályázati felhívás


8. A 2021. évi sporttámogatási keret felosztása


9. Beszámoló az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás és a közszolgáltatási szerződés teljesítéséről


10. A lakás és közcélú létesítményekhez kapcsolódó parkolóhelyek kialakításáról és megváltásáról szóló 9/1997. (III. 25.) rendelet hatályon kívül helyezése


11. A Köztársaság utcában található önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésre való kijelölése


12. Szőlőhegyi közterület belterületbe vonása


13. Támogatási kérelem benyújtása a „Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása” című pályázatra új Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítésére


14. Az önkormányzat 2021. évi közbeszerzési terve


15. A Dombóvári Kulturális Szolgáltató Központ igazgatói munkakörének betöltése (zárt döntéshozatal)


A Képviselő-testület által átruházott bizottsági hatáskör


 A Humán Bizottság átruházott hatáskörébe tartozó ügy:


16. A 2021/2022. nevelési évre az óvodákba történő jelentkezés módjának és időpontjának meghatározása


 A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság átruházott hatáskörébe tartozó ügy:


17. A helyi védelem alatt álló építészeti örökség felújításának támogatására irányuló pályázat kiírásaMelléklet (Pályázati felhívás)

18. A „DARK – Dombóvári Akcióterületi Rehabilitáció Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területeken” elnevezésű projekt részét képező magasépítési munkálatok elvégzésére irányuló közbeszerzési eljárás eredménye (zárt döntéshozatal)


Képviselő-testületi feladat- és hatáskör:


19. A Dombóvári József Attila Általános Iskola épülete energetikai korszerűsítésének kivitelezésére lefolytatott beszerzési eljárás eredményéről (zárt döntéshozatal)

20. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében nyújtott támogatásból megvalósuló projektekhez kapcsolódó döntések

21. Önkormányzati intézmény vezetői feladatainak ellátásával összefüggő döntés  (zárt döntéshozatal)

22. Hozzájárulás a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. tulajdonosi jóváhagyást igénylő kötelezettségvállalásához (zárt döntéshozatal)


A döntéshozatal menete:


A döntéselőkészítő anyagok a megszokott helyen (Önkormányzat/Képviselő-testületi munka menüpont) lesznek folyamatosan elérhetők az önkormányzat honlapján előterjesztés formájában.


A képviselő-testület tagjai részéről az előterjesztésekkel kapcsolatban 2021. március 29-én 12 óráig lehet írásban észrevételt, valamint módosító javaslatot tenni a testulet@dombovar.hu e-mail címre.


A döntési javaslatokról (rendelettervezet, határozati javaslat) a két bizottság elnöke 2021. március 30-án 16 óráig állást foglal a bizottsági tagokkal való egyeztetés alapján.


Az előterjesztett ügyekben a döntéseket 2021. március 31-én fogom meghozni, azok közzététele az eddigiek szerint fog megtörténni, illetve a döntéshozatal jegyzőkönyvbe foglalására is a jogszabályi előírások betartása mellett fog sor kerülni.


Dombóvár, 2021. március 23.


Pintér Szilárd
polgármester