fbpx

Városunk Dombóvár

Dombóvár Város Önkormányzata és a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Dombóvár Város Önkormányzatának feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó legalapvetőbb jogszabályok:

 Alaptevékenység Jogszabály
szervezet és működés;
 • Magyarország Alaptörvénye
 • 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
 • 1990. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
 • 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
 • 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről
 • 2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról
 • 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról
 • 2011. évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról
 • 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről
 • 1996. évi XXV. törvény a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról
 • 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
 • 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
településfejlesztés, településrendezés;
 • 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről
 • 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
 • 2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről
 • 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről
 • 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
 • 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről
településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
 • 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
 • 1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről
 • 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
 • 205/2013. (VI. 14.) Korm. rendelet a települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatához kapcsolódó részletes szabályokról
a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
 • 2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról
környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
 • 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
óvodai ellátás;
 • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
 • 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
 • 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
 • 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
lakás- és helyiséggazdálkodás;
 • 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása; –
helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
 • 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
 • 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről
 • 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról
 • 378/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó nem rendszeres közszolgáltatásról
 • 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól
honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
 • 2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről
 • 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
 • 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
 • 2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról
helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
 • 1990. évi C. törvény a helyi adókról
 • 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről
 • 2017. évi CLIII. törvény az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról
 • 2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról
 • 465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól
a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
sport, ifjúsági ügyek;
 •  2004. évi I. törvény a sportról
nemzetiségi ügyek;
 • 2011. évi CLXXIX törvény a nemzetiségek jogairól
közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; –
helyi közösségi közlekedés biztosítása;
 • 2012. évi XLI. törvény a személyszállítási szolgáltatásokról
hulladékgazdálkodás;
 • 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
távhőszolgáltatás;
 • 2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról
víziközmű-szolgáltatás;
 • 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról
 • 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
 esélyegyenlőség
 • 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

 

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet elérhető a Képviselő-testületi döntések/Önkormányzati rendeletek menüpontban.

A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal hatályos szervezeti és működési szabályzata az alábbi menüpontban érhető el:

Adatvédelmi információk:

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat