fbpx

Városunk Dombóvár

Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok

Panasz, közérdekű bejelentés

A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalnál, illetve a hozzá tartozó önkormányzatoknál a panaszok és közérdekű bejelentések az alább ismertetettek szerint kerülnek elintézésre.


A közérdekű bejelentésekkel, panaszokkal kapcsolatos eljárást a 2023. évi XXV. törvény szabályozza. A törvény fogalommeghatározása szerint


 • panasz: A panasz olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más – így különösen bírósági, közigazgatási – eljárás hatálya alá. A panasz javaslatot is tartalmazhat.

 • közérdekű bejelentés: A közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat.

Hol és hogyan tehető közérdekű bejelentés, panasz?

Panasszal és a közérdekű bejelentéssel bárki – szóban, írásban vagy elektronikus úton – fordulhat a panasszal vagy a közérdekű bejelentéssel összefüggő tárgykörben eljárásra jogosult szervhez. Az ügyintézésnek nincs illetéke, illetve szolgáltatási díja.


A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalt, illetve a hozzá tartozó önkormányzatokat illetően a bejelentések, panaszok megtételére elsődlegesen az alábbi hivatali elérhetőségek szolgálnak:


 • cím: 7200 Dombóvár, Szabadság utca 18.
 • telefonszám: 74/564-564
 • fax: 74/564-501
 • e-mail: onkormanyzat@dombovar.hu
 • hivatali kapu: DVARONK

A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalhoz, illetve a hozzá tartozó önkormányzatokhoz (Dombóvár, Attala, Csikóstőttős, Szakcs, Várong, Lápafő) címzett panasz, közérdekű bejelentés megtételére a honlapon elhelyezett űrlap kitöltésével is van lehetőség (a balra található Panasz, bejelentés megtétele nevű pontban), valamint közérdekű bejelentés tehető  az alapvető jogok biztosa által üzemeltetett védett elektronikus rendszer segítségével is: https://www.ajbh.hu/kozerdeku-bejelentes-benyujtasa.


Az írásbeli bejelentéshez nyújt segítséget az alábbi nyomtatvány: Bejelentő lap

A bejelentő lap használata nem kötelező, a bejelentés más formában is megtehető, elektronikus úton az E-PAPÍR szolgáltatás (Témacsoport: Önkormányzati igazgatás, Ügytípus: Adatkérés, tájékoztatás kérése, közérdekű bejelentés, javaslat) segítségével. További információ: https://epapir.gov.hu/


A szóbeli közérdekű bejelentést az eljárásra jogosult szerv köteles írásba foglalni és a bejelentő számára másodpéldányban átadni. Ha a panaszt, illetőleg a közérdekű bejelentést nem az eljárásra jogosult szervhez tették meg, azt nyolc napon belül oda át kell tenni. Az áttételről a panaszost, illetve a bejelentőt egyidejűleg értesíteni kell. Ha a közérdekű bejelentés jogszabály megalkotására vagy módosítására irányuló javaslatot tartalmaz, azt a jogalkotói hatáskörrel rendelkező személynek vagy szervnek is meg kell küldeni.


Mikor indul eljárás és hogyan zajlik? Készül-e értesítés a vizsgálatról?


A panaszt és a közérdekű bejelentést a beérkezéstől számított harminc napon belül kell elbírálni. Ha az elbírálást megalapozó vizsgálat előreláthatólag harminc napnál hosszabb ideig tart, erről a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt – az elintézés várható időpontjának és az eljárás meghosszabbodása indokainak egyidejű közlésével – tájékoztatni kell. Az eljárásra jogosult szerv a panaszost, illetőleg a közérdekű bejelentőt meghallgathatja, ha azt a panasz vagy a bejelentés tartalma szükségessé teszi.


Az eljárásra jogosult szerv a vizsgálat befejezésekor a megtett intézkedésről vagy annak mellőzéséről – az indokok megjelölésével – köteles a panaszost, bejelentőt haladéktalanul értesíteni. Az írásbeli értesítés mellőzhető, ha az elintézésről a panaszost, bejelentőt szóban tájékoztatták, aki a tájékoztatást tudomásul vette.


A panasz vagy a közérdekű bejelentés vizsgálata mellőzhető, ha azt


 • a korábbival azonos tartalommal, ugyanazon panaszos, illetőleg bejelentő tette ismételten,
 • azonosíthatatlan személy tette.

A panasz vizsgálata mellőzhető továbbá akkor is, ha a panasztevő a sérelmezett tevékenységről (mulasztásról) való tudomásszerzéstől számított hat hónap után terjesztette elő a panaszát. A tudomásszerzéstől számított egy éven túl előterjesztett panaszt érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani. Ha az eljárásra jogosult szerv számára nyilvánvalóvá válik, hogy a panaszos vagy a közérdekű bejelentő rosszhiszeműen, döntő jelentőségű valótlan információt közölt, a panasz vagy a közérdekű bejelentés elbírálását megalapozó vizsgálatot intézkedés mellőzésével befejezheti.


A panasz, illetőleg a közérdekű bejelentés alapján – ha alaposnak bizonyul – gondoskodni kell


 • a jogszerű, illetőleg a közérdeknek megfelelő állapot helyreállításáról vagy az egyébként szükséges intézkedések megtételéről;
 • a feltárt hibák okainak megszüntetéséről;
 • az okozott sérelem orvoslásáról, továbbá
 • indokolt esetben a felelősségre vonás kezdeményezéséről.

Érheti-e bármiféle hátrány a panaszost vagy a bejelentőt?

A panaszost vagy a bejelentőt nem érheti hátrány a panasz, a közérdekű bejelentés megtétele miatt. A panaszos, illetőleg a közérdekű bejelentést tevő személyes adatai csak a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatók át, amennyiben e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a bejelentő egyértelműen hozzájárult. A panaszos vagy a bejelentő adatai az egyértelmű hozzájárulása nélkül nem hozhatók nyilvánosságra.


Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a panaszos vagy a közérdekű bejelentő rosszhiszeműen, döntő jelentőségű valótlan információt közölt és

 • ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni,
 • alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni.

  A bejelentés típusa:
  PanaszKözérdekű bejelentés

  A bejelentéssel kapcsolatos személyes adataim megismerhetővé tételéhez
  nem járulok hozzáhozzájárulok.