fbpx

Városunk Dombóvár

Virtuális Kincskeresés Adatkezelési Tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

„Virtuális Kincskeresés” néven meghirdetett játék adatkezelésével kapcsolatban

A „Virtuális Kincskeresés” nevű játék szervezői az Európai Parlamenti Tanács (EU) 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendeletével (továbbiakban: GDPR) összhangban az alábbi tájékoztatót adja.

 

 1. Adatkezelő megnevezése és elérhetősége:

Név: Dombóvár Város Önkormányzata

Levelezési cím: 7200 Dombóvár, Szabadság utca 18.

Képviselő: Varga Szilvia

Telefonszám: 06-74/564-564

E-mail: varga.szilvia@dombovar.hu

Honlap: www.dombovar.hu

 

 1. Érintettek kategóriái: a játék résztvevőjeként az arra jelentkező, valamint a játék szabályzatában leírtaknak megfelelően pályázó személy

 

 1. Kezelt személyes adatok: név, lakcím, telefonszám, e-mail-cím, illetőleg a játék szabályzatban írtaknak megfelelően pályázó arcképmását tartalmazó „szelfi”

 

 1. Adatkezelés célja: A pályázathoz kapcsolódó kapcsolattartás, illetőleg a nyertes beazonosítása és a játékszabályzatban foglaltaknak megfelelően az ajándékozási szerződés megkötése és az ajándék átadása.

 

 1. A személyes adatok kezelésének jogalapja: GDPR II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés a) pont, A játékszabályzatban írtaknak megfelelően a játékra történő jelentkezés során az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

GDPR II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés b) pont az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

 

 1. A személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés: Kizárólag a jatek.dombovar@gmail.com e-mail-címen az adatkezelő által megbízott személy birtokában van a belépéshez tartozó felhasználónév és védett jelszó

 

 1. Címzettek I. – a következő harmadik személyek részére történik adattovábbítás: Harmadik személy részére semmilyen formában nem történik adattovábbítás. A nyertes nevének közzétételéhez az érintett kifejezett hozzájárulása esetén kerülhet sor;

 

 1. Címzettek II. – az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozó: Nincs.

 

 1. A személyes adatok tárolásának időtartama: A játékszabályzatban meghirdetetteknek megfelelően a nyertes személyének megállapítását és a nyeremény átadását követően, de legkésőbb 2020.09.23. napig. (ezt rátok bízom, mennyi idő alatt találjátok meg a soron következő nyertest, akkor azt a napot írjátok be). Ha ez még szeptember 22-én megtörténik, akkor az legyen a végső határidő.

 

 1. Adatbiztonság az adatkezelés során: az adatkezelő által megbízott személy kizárólagosan birtokában van az adatok tárolását biztosító e-mail-cím-hez rendelt felhasználónévnek, illetve jelszónak, azaz a személyes adatokat az információbiztonsági előírásoknak megfelelően védett szervere tárolja.

 

 1. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai:
 • tájékoztatáskéréshez, betekintéshez (hozzáféréshez) való jog: Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül az adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen, akkor a GDPR 15. cikk (1) bekezdés szerinti információkat megkaphassa. Az adatkezelő a személyes adatokat az erre irányuló kérésre első alkalommal díjmentesen bocsájtja az érintett rendelkezésére.
 • helyesbítéshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérje az adatkezelőtől pontatlan adatának helyesbítését, illetve hiányos adatának kiegészítését.
 • adattörléshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérje az adatkezelőtől a személyes adatainak törlését, amennyiben azokra már nincs szükség jelen adatkezelés céljából kifolyólag; ha a személyes adatokat jogellenesen kezelték, ha uniós vagy magyar jogszabályokban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. Az érintett csak akkor élhet e jogával, ha az nem akadályozza az adatkezelő jogszabályból eredő kötelezettségének teljesítésének.
 • adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérje az adatkezelőtől, hogy személyes adatainak kezelését korlátozza, amennyiben az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, amennyiben a személyes adatok kezelése jogellenes, ha már nincs szükség a személyes adatok kezelésére jelen adatkezelési cél szempontjából, de az érintett igényli azokat jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
 • jogorvoslathoz való jog: a jogérvényesítési lehetőségeket a tájékoztató 14. pontja tartalmazza.

 

 1. Az érintett a felsoroltakra irányuló kérelme esetén, az adatkezelő köteles – a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban egy hónapon belül – közérthető formában, írásban megadni a választ.

 

 1. Jogérvényesítési lehetőségek:
 • panasz benyújtása a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatósághoz (postai cím: 1530 Budapest, pf.:5; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: 06(1)391-1400; fax: 06(1)391-1410; e-mail: uygfelszolgalat@naih.hu), valamint a
 • bírói jogérvényesítés. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

 

 1. Egyéb tájékoztató elem: A személyes adatok szolgáltatásának elmaradása esetén a hatékony ügyintézés nem biztosított.

 

Dombóvár, 2020. szeptember 14.

 

A játék szervezői

 

 

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat