fbpx

Városunk Dombóvár

A városnév használata

A településnév és településrésznév használatával kapcsolatban magasabb szintű jogszabályi rendelkezés nincs, így a dombóvári önkormányzat élt a lehetőséggel, és mint törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyról önkormányzati rendeletet alkotott a Dombóvár, valamint a Gunarasfürdő/Gunaras elnevezés használatáról, mivel Dombóvár történelmileg kialakult településrész-nevei közül a Gunarasfürdő elnevezéshez fűződik olyan társadalmi érdek – elsősorban idegenforgalmi jelentősége miatt –, amelyre tekintettel az elnevezés használatát indokolt keretek közé szorítani.


Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Dombóvár város nevének használatáról szóló 34/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete értelmében a „Dombóvár” nevet és a „Dombóvár Város” megjelölést vagy ezek bármely toldalékos formáját a természetes személyek, egyéni vállalkozók és jogi személyek engedéllyel használhatják megnevezésükben, tevékenységük során vagy működésükkel összefüggésben.


Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Gunarasfürdő településrésznév elnevezésének használatáról szóló 34/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelete értelmében a Gunarasfürdő és a Gunaras településrésznevet vagy annak bármely toldalékos formáját a jogi személyek megnevezésükben, a természetes személyek, egyéni vállalkozók és jogi személyek tevékenységük során vagy működésükkel összefüggésben engedéllyel használhatják.


Az alábbi ismertetett szabályok mind a Dombóvár, mind a Gunarasfürdő/Gunaras elnevezés használata (a továbbiakban: névhasználat) tekintetében irányadók. A névhasználat akkor is engedélyköteles, ha az akár szóösszetételként, akár kötőjellel, vagy bármilyen elválasztással jelenik meg.

Nem engedélyköteles


a) az a névhasználat, amely jogszabályon alapul,
b) a költségvetési szervek névhasználata,
c) Dombóvár Város Önkormányzata részvételével működő önkormányzati társulás névhasználata,
d) az önkormányzat és az önkormányzati szervek névhasználata,
e) az önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaság névhasználata,
f) a domain névvel, sajtótermékkel és médiaszolgáltatással kapcsolatos névhasználat,
g) az egyházi jogi személyek névhasználata,
h) megyei vagy országos szervezetek, intézmények dombóvári illetékességgel rendelkező helyi szerveinek névhasználata.

A névhasználat önmagában díjmentes.


A névhasználat csak akkor engedélyezhető, ha a kérelmező természetes személy lakó- vagy tartózkodási helye, nem természetes személy székhelye, telephelye vagy fióktelepe Dombóvár közigazgatási területén található, ennek hiányában tevékenysége vagy működése Dombóvárhoz kötődik.


A névhasználat iránti kérelmet az általános tételű közigazgatási eljárási illeték lerovásával írásban lehet benyújtani a polgármesterhez az alábbi formanyomtatványon:

 A kérelemhez csatolni kell


  1. a dísz- vagy emléktárgy, jelvény, embléma vagy termék tervét, amennyiben annak megjelölését szolgálná a településnév,
  2. a létrehozni kívánt jogi személy létesítő okiratának tervezetét, amennyiben annak megnevezését érintené a névhasználat.

A kérelemről a polgármester átruházott hatáskörben dönt, az eljárás során a közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.


A névhasználat engedélyezését meg kell tagadni, amennyiben:
  1. a tervezett névhasználat célja, módja vagy körülményei jogszabályba ütköznek, illetve bizonyíthatóan az önkormányzat, vagy a város lakosságának jogait, jogos érdekeit sértenék vagy veszélyeztetnék, vagy egyéb ok miatt méltatlanok,
  2. a kérelmezett névhasználat a kérelem elbírálását megelőzően engedélyezett névhasználattól nem különbözik.

A névhasználat


  1. a kérelmező működési idejének időtartamára,
  2. tevékenység folytatásának időtartamára,
  3. meghatározott időpontig történő felhasználásra,
  4. egy alkalomra,
  5. meghatározott feltétel bekövetkezéséig vagy
  6. határozatlan időre

engedélyezhető.


A névhasználati engedély jogosultja az engedély által meghatározott módon és célra használhatja a településnevet.

A névhasználati engedély jogosultja az engedélyezett névhasználatot másra nem ruházhatja át.


A névhasználati engedélyt vissza kell vonni, ha a névhasználati engedély jogosultja a névhasználatot az engedélyben foglaltaktól eltérő módon vagy célra folytatja, a névhasználati engedély jogosultja az engedélyben meghatározott, a névhasználattal kapcsolatos feltételeket, kikötéseket, egyéb előírásokat megszegi, vagy azok az okok az engedély kiadását követően következnek be, amelyek miatt a az engedély kiadása egyébként megtagadható lenne.

Az  engedély nélküli névhasználat szankcióit a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendelet állapítja meg.


A névhasználatról szóló önkormányzati rendelet hatályba lépése előtti megvalósuló névhasználat esetén a használó utólagos engedélyezés iránti kérelem benyújtására nem kötelezett, azonban a képviselő-testület a jövőre nézve megtilthatja a névhasználatot, ha az az önkormányzat jogát vagy jogos érdekét sérti. Amennyiben a használó nem hagy fel a névhasználattal, az önkormányzat nevében a polgármester jogosult – szükség esetén bírósági úton –igényérvényesítéssel fellépni.


Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat