fbpx

Városunk Dombóvár

Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok

Településkép-érvényesítési eszközök

Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai  konzultáció


A településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció (a továbbiakban: szakmai konzultáció) az erre szolgáló nyomtatványon benyújtott kérelem papíralapú vagy elektronikus úton történő benyújtásával kezdeményezhető.


A városi főépítész a településképi követelményekről a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül szakmai konzultációt és ezen belül szakmai tájékoztatást biztosít.


A településképi rendelet szerint a szakmai konzultáció kötelező, amennyiben egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység előkészítése zajlik, vagy a tervezett építési tevékenység a belvárosi (1), nagyvárosi (2), kisvárosi (3) vagy üdülőházas (6.) településképi szempontból kiemelt területek valamelyikén helyezkedik el, és utcaképet vagy tájképet meghatározó építmény építési tevékenységére vagy növény telepítésére irányul. Az előzőekben foglaltakon túl egyéb esetekben is kezdeményezhető szakmai konzultáció. A konzultációról emlékeztető készül, amelyben rögzíteni kell a felvetett javaslatok lényegét, valamint a főépítész lényeges nyilatkozatait. Az emlékeztetőben rögzített nyilatkozatok kötik az önkormányzatot a településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárás során.


A szakmai konzultáció térítésmentes.


Településképi véleményezési eljárás


A polgármester – a magasabb szintű jogszabályok keretei között – településképi véleményezési eljárást folytat le a településképi szempontból meghatározó területen belül utcaképet vagy tájképet meghatározó építési engedélyhez kötött tevékenységek esetében,  a településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben a városi főépítész szakmai véleményére alapozva.


A véleményezési eljárás során vizsgálni kell a településképi követelményeknek való megfelelést, a helyi építészeti érték védelmének érvényre juttatását, a közterület mentén az épület kialakításának módját és feltételeit, közterületen folytatott építési tevékenység végzése esetén a közterület burkolatának, műtárgyainak, köztárgyainak, növényzetének, továbbá a díszvilágító berendezések és reklámhordozók kialakítását.


A polgármester véleményében


a) engedélyezésre – feltétel meghatározásával vagy feltétel nélkül – javasolja a tervezett építési tevékenységet, vagy
b) engedélyezésre nem javasolja a tervezett építési tevékenységet, ha
     ba) a kérelem vagy melléklete nem felel meg a jogszabályban meghatározottaknak, vagy
     bb) a főépítész  szakmai álláspontja a tervezett építési tevékenységet nem támogatja.

Településképi bejelentési eljárás


A polgármester  településképi bejelentési eljárás folytat le


  • azon építési tevékenységek tekintetében, melynek megkezdését,
  • azon építmények rendeltetésének megváltoztatása tekintetében, melyek rendeltetésének megváltoztatását a településképi rendelet bejelentési eljárás lefolytatásához köti, valamint
  • a reklámok és reklámhordozók elhelyezése tekintetében a reklám-elhelyezési kormányrendeletben szereplő általános elhelyezési, és a településképi rendeletben szereplő különös településképi követelmények érvényesítése érdekében.

Településképi kötelezés, településkép-védelmi bírság


Ha az ingatlan tulajdonosa a településképi rendeletben foglalt településképi követelményeket megsértette, a polgármester felhívja az ingatlantulajdonos figyelmét a jogszabálysértésre, és végzésben megfelelő határidőt biztosít a jogszabálysértés megszüntetésére. A végzés szerinti határidő eredménytelen eltelte esetén a polgármester településképi kötelezés formájában – önkormányzati hatósági döntéssel – a településképi követelmények teljesülése érdekében az ingatlan tulajdonosát az építmény, építményrész felújítására, átalakítására vagy elbontására, egyidejűleg az ingatlantulajdonost településkép-védelmi bírság megfizetésére is kötelezi.