fbpx

Városunk Dombóvár

Településrendezési eszközök

A településrendezés feladata, hogy – a településfejlesztéssel összhangban – a település területének, telkeinek felhasználására és az építés helyi rendjére vonatkozó szabályok kialakításával

a) meghatározza a település összehangolt, rendezett és fenntartható fejlődésének térbeli-fizikai kereteit,

b) a település adottságait és lehetőségeit hatékonyan kihasználva elősegítse annak működőképességét a környezeti ártalmak legkisebbre való csökkentése mellett,

c) biztosítsa a település működéséhez szükséges infrastruktúra-hálózatot, megjelenítve a települési zöldinfrastruktúrát,

d) biztosítsa a település megőrzésre érdemes, jellegzetes, értékes szerkezetének, beépítésének, építészeti, természeti és tájképi arculatának védelmét.

A településrendezés eszközei

a) a településszerkezeti terv, amelyet a településfejlesztési koncepció alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete dolgoztat ki és állapít meg,

b) a helyi építési szabályzat, amelyet a településszerkezeti terv alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete dolgoztat ki és állapít meg

A településrendezései eszközök pontos tartalmát a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről  szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet határozza meg.

A településszerkezeti terv a táj, az épített és a természeti környezet alakításának és védelmének területfelhasználással összefüggő módját, valamint a település fejlesztésének területi irányait állapítja meg illetve jelöli ki. A településszerkezeti tervben – amit a település teljes közigazgatási területére kell elkészíteni – meg kell határozni a település egyes területrészeinek területfelhasználását, a település működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra elemeknek a település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését.

  • Dombóvár város 4/2024. (I. 31.) Kt. határozattal jóváhagyott településszerkezeti tervének módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, 2024. február 1-től hatályos tervlapja:

Településszerkezeti terv

A helyi építési szabályzat a településszerkezeti tervvel összhangban, a településképi követelmények kivételével, a táj, az épített- és a természeti környezet, valamint a környezeti elemek védelmével kapcsolatos területhasználati korlátozásokkal, továbbá az egyes területek felhasználásával, az azokon való építés rendjével és intenzitásával kapcsolatos előírásokkal – a helyi építési követelményeket, jogokat és kötelezettségeket állapít meg  a település teljes közigazgatási területére.

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) alapján a helyi építési szabályzatban meg kell határozni legalább:

1. a kialakítható telek legkisebb területét,

2. a beépítési módot,

3. a beépítettség megengedett legnagyobb mértékét,

4. a beépítési magasság megengedett legnagyobb mértékét,

5. a közműellátás mértékét és módját,

6. a zöldfelület legkisebb mértékét,

7. az építési övezet használati céljával összefüggő rendeltetést, és az ezen kívül elhelyezhető egyéb rendeltetést, valamint azt a rendeltetést, amely nem helyezhető el,

8. a terepszint alatti építés mértékét és helyét.

A helyi építési szabályzat melléklete a szabályozási terv.

A településrendezési eszközöket időről-időre szükséges a felmerülő lakossági, vállalkozói és önkormányzati igényekhez, illetőleg a megváltozott jogszabályi környezethez igazítani. A módosítás előkészítése időigényes és összetett feladat, melynek során széles körű egyeztetésre is sor kerül az erre vonatkozó szabályok szerint, különös tekintettel a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 44/2017. (VIII. 2.) önkormányzati rendeletre (elérhető az Önkormányzat/Képviselő-testületi döntések/Önkormányzati rendeletek menüpontban).

Dombóvár város településrendezési eszközeinek átfogó felülvizsgálata

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. november 29-i rendes ülésén a 366/2019. (XI. 29.) Kt. határozatával kezdeményezte Dombóvár város településrendezési eszközeinek átfogó felülvizsgálatát annak érdekében, hogy az Étv. és a Kormányrendelet tartalmi előírásainak megfeleljen. A felülvizsgálat  alapján a településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat korszerű, az aktuális igényekhez és jogszabályokhoz igazított keretrendszert fog biztosítani a településfejlesztéséhez.

Dombóvár város településrendezési eszközeinek folyamatban lévő és lezárult módosításai

A településrendezési eszközök átfogó felülvizsgálatával párhuzamosan megvalósuló, elsősorban a város egy-egy kisebb területét, illetve valamely konkrét ingatlant érintő módosítási eljárás során olyan kezdeményezések kerülnek egyeztetésre és elfogadás esetén az eszközökön való átvezetésre, amelyek tekintetében ez még a felülvizsgálat véglegesítése előtt indokolt.

    Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
    palyazat