fbpx

Városunk Dombóvár

A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti felépítése

Az egyes szervezeti egységek feladatai:

/1/ A jegyzői irányítás alá tartozó személyügyi és humánerőforrás-menedzsmenttel kapcsolatos feladatok:

 1. ellátja a Hivatal és Dombóvár Város Önkormányzata személyzeti munkájával kapcsolatos nyilvántartási, adminisztrációs és adatszolgáltatási tevékenységet,
 2. részt vesz a munkaerő-gazdálkodási feladatok biztosításában,
 3. elkészíti a Hivatal esélyegyenlőségi tervét,
 4. a munkáltatói jogok gyakorlásához segítséget nyújt a jegyző és a polgármester részére, a munkáltatói döntéseket előkészíti és végrehajtásában közreműködik,
 5. a közszolgálati jogviszonyban állók vonatkozásában ellátja az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló törvényben rögzített vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel összefüggő feladatokat,
 6. intézi a köztisztviselők teljesítményértékelésével kapcsolatos teendőket,
 7. ellátja a Hivatal dolgozóinak képzésével kapcsolatos feladatokat.

/2/ A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján működik a belső ellenőrzés, amely több belső ellenőr foglalkoztatása esetén önálló szervezeti egységet képez Belső Ellenőrzési Csoportként. Több belső ellenőr foglalkoztatása esetén a csoport tevékenységét a jegyzőnek alárendelve végzi, a csoportot csoportvezetőként a belső ellenőrzési vezető irányítja. A belső ellenőrzés – egy belső ellenőr foglalkoztatása esetén a belső ellenőré, több belső ellenőr foglalkoztatása esetén a Belső Ellenőrzési Csoport – feladata a Belső ellenőrzési kézikönyv, a vonatkozó jogszabályok, a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzésre vonatkozó standardok szerint végzi feladatait az egész Hivatal vonatkozásában, a Szakcsi Kirendeltséget is beleértve:

 1. ellátja a Hivatalon belül a belső ellenőrzési feladatokat,
 2. ellátja a belső ellenőrzést a helyi önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél,
 3. ellenőrzést végezhet a helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél, a helyi önkormányzat többségi irányítást biztosító befolyása alatt működő gazdasági társaságoknál, a vagyonkezelőknél, valamint a helyi önkormányzat költségvetéséből nyújtott támogatások felhasználásával kapcsolatosan a kedvezményezett szervezeteknél is,
 4. elemzi, és vizsgálja és értékeli a belső kontrollrendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelést, a működés gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét,
 5. elemzi és vizsgálja a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások megfelelőségét, a beszámolók valódiságát,
 6. a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat fogalmaz meg a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetésére, kiküszöbölésére vagy csökkentésére a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása érdekében, valamint a költségvetési szervek működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében,
 7. nyilvántartja a belső ellenőrzéseket,
 8. nyilvántartja és nyomon követi a belső ellenőrzések alapján megtett intézkedéseket,
 9. elkészíti az éves összefoglaló ellenőrzési jelentést,
 10. felkérés esetén tanácsadói tevékenységet végez a szervezeten belül.

/3/ A jegyzői irányítás alá tartozó közbeszerzési ügyintéző

 1. összeállítja az éves közbeszerzési tervet, javaslatot tesz annak módosítására,
 2. elkészíti és továbbítja a közbeszerzésekről szóló éves statisztikai összegzést,
 3. gondoskodik a közbeszerzési szabályzat magasabb jogszabályokkal való összhangjáról, folyamatos naprakészségéről, karbantartásáról, kezdeményezi a módosítását,
 4. ellátja a Hivatalon belüli koordinációt a közbeszerzéseket illetően,
 5. lefolytatja a feladatkörébe tartozó egyes közbeszerzési eljárásokat, gondoskodik a hozzá kapcsolódó adminisztrációról,
 6. elkészíti a közbeszerzésekhez szükséges beszámolókat, adatszolgáltatásokat
 7. külső szervezet megbízása esetén ellenőrzi az adott közbeszerzési eljárással kapcsolatos feladatok ellátását, kapcsolatot tart a megbízottal,
 8. eleget tesz a közbeszerzési eljáráshoz szükséges dokumentálási kötelezettségeknek,
 9. nyilvántartást vezet a közbeszerzésekről,
 10. elkészíti a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó előterjesztéseket.

/4/  A jegyzői irányítás alá tartozó közbeszerzési ügyintéző feladata a közbeszerzésen kívüli beszerzési eljárások felügyelete és koordinálása a vagyonrendelet és beszerzési szabályzat előírásai szerint, ennek keretében különösen:

 1. lefolytatja az dombóvári önkormányzat és a Hivatal közbeszerzésen kívüli beszerzési (ajánlatkérési) eljárásait a szakmailag érintett iroda közreműködésével,
 2. tanácsadással segíti és ellenőrzi a dombóvári önkormányzat intézményei közbeszerzésen kívüli beszerzési (ajánlatkérési) eljárásait, tevékenységét,
 3. nyilvántartást vezet a dombóvári önkormányzat és intézményei által lefolytatott eljárásokról,
 4. elkészíti a döntéshozatalhoz szükséges anyagokat, előterjesztéseket,
 5. gondoskodik a beszerzési szabályzat, illetőleg a vagyonrendelet beszerzésekre vonatkozó részeinek folyamatos naprakészségéről, karbantartásáról.

/5/ A jegyzői irányítás alá tartozó feladatok a polgármester, az alpolgármester(ek) és a jegyző napi munkavégzésének elősegítése körében:

 1. a polgármester és az alpolgármesterek programjainak, útjainak megszervezése, munkájuk közvetlen segítése, az általuk kiadott feladatok koordinálása,
 2. a polgármester és az alpolgármesterek munkájával kapcsolatos ügyviteli, adminisztrációs és reprezentációs, valamint a polgármesteri és alpolgármesteri fogadóórával összefüggő feladatok ellátása,
 3. a vezetői értekezletekről emlékeztető készítése,
 4. a jegyző munkájával kapcsolatos adminisztrációs és ügyviteli feladatok ellátása,
 5. a Dombóvári Központi Hivatalba megküldött dokumentumok hirdetőtáblán való kifüggesztése, záradékolása,
 6. a bélyegző nyilvántartás vezetése, a bélyegzők beszerzése és selejtezése,
 7. az önkormányzat és a Hivatal által kötött szerződések nyilvántartása.

/6/ A jegyzői irányítás alá tartozó gondnok végzi a Dombóvári Központi Hivatal működésével összefüggő gondnoksági feladatokat, ennek keretében

 1. gondoskodik a hivatali gépjárművek megfelelő üzemeltetéséről a vonatkozó szabályzat szerint, figyelemmel kíséri a gépjárművek zavartalan működését és üzembiztonságát, vezeti a gépjárművek használatát támogató szoftveres nyilvántartást, valamint biztosítja a hivatali gépkocsik igénybevételével kapcsolatos szervezési és ügyviteli munkát.
 2. figyelemmel kíséri a Dombóvári Termelői Piac működését és ellátja a működtetéssel kapcsolatos feladatokat,
 3. együttműködik a Hivatal, illetve a dombóvári önkormányzat által foglalkoztatott hivatalsegédekkel.

/7/ A jegyzői feladatkörbe tartozik a Városháza portaszolgálatának, az információs pultnál (recepció) a folyamatos rendelkezésre állás biztosítása a Dombóvári Központi Hivatal dolgozóinak munkarendje szerinti munkaidőben. A portaszolgálatot végző kezeli és továbbítja a Hivatal központi telefonszámára beérkező hívásokat, valamint irányítja az ügyfeleket az ügyfélfogadási időben.

/8/ A jegyzői irányítás alá tartozó hivatalsegéd közreműködik a portaszolgálat és a hivatali szállítási feladatok ellátásában.

/9/ A jegyző irányítás feladatkörébe tartozik az adatvédelemmel, a választásokkal és népszavazásokkal kapcsolatos feladatok ellátása. Az adatvédelmi tisztviselőt a jegyző jelöli ki.

 

A Polgármesteri Iroda a Dombóvári Központi Hivatalhoz tartozik, feladatait a dombóvári önkormányzat, annak döntéshozó szervei és tisztségviselői tekintetében látja el.

A Polgármesteri Iroda feladatai:

 1. ellátja a polgármesteri keret felhasználásával kapcsolatos feladatokat,
 2. ellátja a város arculatával, marketingtevékenységével összefüggő, valamint a médiával való kapcsolattartásból eredő feladatokat,
 3. ellátja a dombóvári önkormányzat helyi és közösségi médiában való megjelenésével kapcsolatos feladatokat,
 4. feladata a folyamatos sajtófigyelés, a fontosabb – a várost és az önkormányzatot érintő – eseményekről a polgármester tájékoztatása,
 5. a Hivatal kommunikációs feladatait segíti, sajtótájékoztatókat szervez,
 6. közreműködik a dombóvári önkormányzati honlap tartalmának aktualizálásában,
 7. előkészíti és szervezi a vállalkozói fórumot, kapcsolatot tart a vállalkozókkal és a helyi vállalkozókat összefogó civil szervezettel,
 8. ellátja a városi, önkormányzatai rendezvények szervezésének koordinálását, kapcsolatot tart a rendezvényszervezőkkel,
 9. ellátja az önkormányzat nemzetközi kapcsolataiból eredő teendőket, koordinálja a testvérvárosi kapcsolatok ápolását,
 10. összehangolja és felügyeli a városi rendezvényeket, összeállítja az éves rendezvénynaptárt, a nemzeti és városi ünnepeket, szükség esetén közreműködik a szervezésben, lebonyolításban,
 11. kapcsolatot tart a Dombóvári Értéktár Bizottsággal,
 12. kapcsolatot tart az önkormányzati fenntartású integrált kulturális intézménnyel, figyelemmel kíséri a kulturális szolgáltatások ellátását,
 13. a civil szervezetekkel kapcsolatos feladatok tekintetében:
 • koordinálja az önkormányzat, illetve a Hivatal civil szervezetekkel meglévő kapcsolatait, továbbá a civil kapcsolatok fejlesztésével, alakításával kapcsolatos önkormányzati és hivatali feladatokat, kapcsolatot épít és együttműködik – a Dombóvári Civil Tanács bevonásával – a városban működő társadalmi és civil szervezetekkel, koordinálja és közvetíti igényeiket, biztosítja a kölcsönös információáramlást,
 • kapcsolatot tart a Dombóvári Civil Tanáccsal és a civil tanácsnokkal,
 1. a sporttal kapcsolatos feladatokat körében:
 • ellátja a sporttal kapcsolatos helyi irányítási, ellenőrzési, koordinálási és szervezési feladatokat,
 • közreműködik a városi sporttevékenység összehangolásában,
 • figyelemmel kíséri és segíti a város területén működő sport-, valamint szabadidős szervezetek tevékenységét,
 • előkészíti az önkormányzat sportkoncepcióját és tevékenyen részt vesz annak végrehajtásában,
 • ellátja a sport információs adatszolgáltatással összefüggő feladatokat,
 • részt vesz szabadidő- és sportrendezvények szervezésében, az önkormányzati sportlétesítményeket érintő fejlesztések, beruházások előkészítésében,
 • figyelemmel kíséri és felügyeli az önkormányzat saját üzemeltetésű sportlétesítményeinek működtetését, kapcsolatot tart azok vezetőivel,
 • intézi a sportszervezetek önkormányzati támogatásával ügyeket, előkészíti a támogatási szerződéseket, véleményezi az elszámolásokat,
 • folyamatosan kapcsolatot tart a Dombóvári Sporttanáccsal és annak elnökével, a sportreferens révén részt vesz a Dombóvári Sportszövetség ülésein és közreműködik annak előkészítésében, vezeti a Sportszövetség tagnyilvántartását,
 1. a településfejlesztéssel kapcsolatos feladatok körében a Projekt Csoport révén:
 • összegyűjti, nyilvántartja és folyamatosan nyomon követi a fejlesztési elképzeléseket,
 • összehangolja az önkormányzat, intézményei, gazdasági társaságai, egyéb gazdálkodó szervezetek pályázati forrásokkal finanszírozható fejlesztéseit,
 • figyelemmel kíséri, nyilvántartja az európai uniós, a nemzeti, regionális, területi és egyéb pályázati kiírásokat,
 • a pályázati lehetőségekről folyamatosan tájékoztatja a Hivatal belső szervezeti egységeit és az intézményeket,
 • javaslatot tesz a pályázati lehetőségek kihasználásra, szükség esetén elkészíti a pályázati kiírásokat, részt vesz a pályázatírásban,
 • az elnyert pályázatok tekintetében:
  • a projektek ellenőrzése és a megvalósítás koordinálása,
  • a projektek szakmai, pénzügyi állapotáról az információk eljuttatása a vezetőség felé,
  • a projekt előrehaladásának, a határidők betartásának nyomon követése, szükséges módosítások kezdeményezése,
  • kapcsolattartás a pályázatban érintett személyekkel, szervezetekkel, valamint részükre adatszolgáltatás nyújtása,
  • részvétel a projekt-előrehaladási jelentések készítésében,
  • projektek eredeti iratanyagának papíralapú nyilvántartása és elektronikus rendszerezése,
  • a belső/külső ellenőrzések segítése, lebonyolítása,
  • időszakos és eseti vezetői projektértekezletek rendjének kialakítása, azok összehívása és előkészítése.
 • ellátja a benyújtott pályázatok dokumentálását, végzi azok nyilvántartását,
 • részt vesz a fejlesztési stratégiák, koncepciók és tervek kidolgozásában, vezeti azok nyilvántartását,
 • kapcsolatot tart a regionális-, terület- és településfejlesztési szervezetekkel,
 • közreműködik a város és a kistérség fejlesztési programjainak kidolgozásában, a területfejlesztéssel kapcsolatos feladatok ellátásában, elkészíti a településfejlesztési dokumentumokat,
 • közreműködik az önkormányzati beruházási döntések és a városfejlesztési beruházások előkészítésében.
 1. az idegenforgalommal kapcsolatos feladatok körében:
 • feladata a város idegenforgalmi tevékenységének koordinálása, javaslattétel a város idegenforgalmi értékeinek és adottságainak bemutatása, hasznosítására
 • részvétel a városi idegenforgalmi lehetőségek propagálásában, információnyújtás,
 • kapcsolatot tart turisztikai szervezetekkel,
 • koordinálja az önkormányzati turisztikai kiadványok megjelentetését, aktualizálását.

Az Önkormányzati Iroda a Dombóvári Központi Hivatalhoz tartozik, feladatait a dombóvári önkormányzat, annak döntéshozó szervei és tisztségviselői tekintetében látja el.

Az Önkormányzati Irodán feladatai a képviselő-testülettel és a bizottságokkal kapcsolatban:

 1. előkészíti, szervezi a képviselő-testületi és bizottsági üléseket, segíti a működésüket,
 2. vizsgálja a képviselő-testületi és bizottsági előterjesztéseket a dombóvári képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában rögzített követelményeknek való megfelelőség szempontjából,
 3. nyilvántartja a képviselő-testület határozatait és az önkormányzati rendeleteket, a rendeleteket egységes szerkezetbe foglalja,
 4. ellátja a számítógépes hangrögzítő és szavazóprogram működtetésével kapcsolatos feladatokat a képviselő-testület ülésén,
 5. gondoskodik a képviselő-testületi ülések rögzített hanganyagának őrzéséről,
 6. szerkeszti a Dombóvári Közlönyt,
 7. valamennyi bizottsági, helyi és nemzetiségi képviselő-testületi, illetve társulási tanácsi ülés jegyzőkönyvét az üléseket követő 15 napon belül megküldi a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szervnek az erre szolgáló felületen, a megküldés előtt ellenőrzi a jegyzőkönyvek önkormányzati jogszabályoknak való megfelelőségét, intézi azok aláíratását,
 8. végzi a polgármester és az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségével kapcsolatos hivatali teendőket,
 9. összeállítja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a polgármesteri és bizottsági átruházott hatáskörben tett intézkedésekről szóló beszámolót, és a két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót,
 10. vezeti a városi elismerésben részesültek nyilvántartását, intézi az ezzel kapcsolatos ügyeket,
 11. gondoskodik a Dombóváron elhunyt díszpolgárok sírhelyén a halottak napja alkalmából koszorú elhelyezéséről,
 12. nyilvántartja a közalapítványok és az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratait, az egészben vagy részben önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok – a tulajdonos önkormányzatot érintő – dokumentumait, a képviselő-testület részvételével működő önkormányzati társulások társulási megállapodásait,
 13. gondoskodik a képviselői interpellációk és kérdések határidőben történő megválaszolásáról az illetékes szervezeti belső szervezeti egység által adott információk alapján,
 14. előkészíti a képviselő-testület munkatervét,
 15. a feladatkörét érintően részt vesz a honlap szerkesztésében,
 16. összeállítja a „hivatali munkafeladatok” (HIMFA) elnevezésű dokumentumot,
 17. gondoskodik az önkormányzati rendeletek közzétételéről és egységes szerkezetbe foglalásáról a Nemzeti Jogszabálytárban,
 18. intézi az önkormányzat törzskönyvi bejegyeztetésével kapcsolatos teendőket,
 19. figyeli a Tolna Megyei Kormányhivatal, illetve a Belügyminisztérium által az önkormányzat számára létrehozott elektronikus postafiókot.

Az Önkormányzati Iroda ellátja a Hivatal informatikai hátterének biztosításával kapcsolatos feladatokat, ezen belül különösen:

 1. kezeli az Önkormányzati ASP rendszer keretrendszerét,
 2. előkészíti és gondozza a Hivatal információátadási szabályzatát, az elektronikus aláírási és másolatkészítési szabályzatát, valamint az információbiztonsági szabályzatát,
 3. biztosítja a Hivatal számítógépes hálózatának működését, üzemben tartását (hibaelhárítás, rendszeres karbantartás),
 4. folyamatosan vizsgálja a Hivatalban alkalmazott számítástechnikai rendszereket, javaslatot készít azok korszerűsítésére, továbbfejlesztésére,
 5. szakmailag segíti a belső szervezeti egységek dolgozóinak informatikai munkáját, véleményezi a fejlesztési igényeket,
 6. kapcsolatot tart a belső szervezeti egységek vezetőivel és munkatársaival, véleményük figyelembe vételével tesz javaslatot korszerű programok és az ehhez szükséges számítástechnikai eszközök megvásárlására,
 7. biztosítja az elektronikus ügyintézés informatikai feltételeit, közreműködik az elektronikus nyomtatványok elkészítésében,
 8. biztosítja a hivatali munkavégzéshez irodatechnikai berendezések folyamatos működését,
 9. kapcsolatot tart a hivatali telefonhálózat és központ üzemeltetőjével, és közreműködik fejlesztésének tervezésében, beszerzésében,
 10. közreműködik a Hivatal információbiztonsági szabályzatában meghatározott feladok ellátásában, illetve ellenőrzésében,
 11. szükség esetén gondoskodik az önkormányzati és hivatali rendezvények, ünnepségek tárgyi feltételeinek biztosításáról, közreműködik az előkészítésben és lebonyolításban hangosítását, tárgyi feltételek biztosítását illetően,
 12. közreműködik a honlap tartalmának frissítésében, felügyeli a honlap működését,
 13. szakmailag előkészíti, illetve bonyolítja az informatikai beszerzéseket,
 14. javítja vagy javíttatja a számítógépes hibákat.

Az Önkormányzati Iroda vezetője az iratkezelés felügyeletével megbízott vezető. Az Önkormányzati Irodán belül működő Iktató feladatai az iratkezeléssel kapcsolatban:

 1. ellátja a központi ügyiratkezelést – iktatás, irattározás, selejtezés – és biztosítja annak szabályszerűségét,
 2. kezeli az Önkormányzati ASP rendszer irat szakrendszerét,
 3. közreműködik a hatósági- és az ügyiratforgalommal kapcsolatos egyéb statisztikák elkészítésében,
 4. előkészíti és gondozza a Hivatal ügyiratkezelési szabályzatát,
 5. a postázó útján kezeli a jelen szabályzatban rögzített hivatali kapukat, folyamatosan figyelemmel kíséri a kapuhoz tartozó tárhelyet, letölti az oda érkezett küldeményeket.

Az Önkormányzati Irodának a humán közszolgáltatásokkal és az önkormányzati intézményekkel kapcsolatos feladatai:

 1. kapcsolatot tart a védőnői szolgálattal,
 2. szervezi az egészségügyi alapellátás önkormányzati feladatainak megoldását, gondozza az egészségügyi szolgáltatókkal kötött szerződéseket, eleget tesz a szükséges adatszolgáltatásoknak,
 3. közreműködik a nevelési-oktatási intézmények fenntartásával és törvényes működésével kapcsolatos teendők ellátásában, előkészíti az önkormányzat ezzel összefüggő döntéseit,
 4. ellátja a közoktatási információs rendszerrel kapcsolatos feladatokat,
 5. ellátja az intézmények vezetői vonatkozásában a munkáltatói jogok gyakorlásával kapcsolatos, polgármesteri hatáskörébe tartozó feladatokat,
 6. feladata az intézményekkel kapcsolatos fenntartói feladatok operatív ellátása és koordinálása, adatszolgáltatások, az intézményi működési engedélyek intézése a fenntartói döntések szakmai előkészítése és a döntések végrehajtásában való közreműködés, az alapító okiratok gondozása és módosítások előkészítése, a törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzések intézése,
 7. lefolytatja az intézményvezetői pályáztatásokat,
 8. koordinálja és felügyeli az intézmények szakmai tevékenységét, intézi az intézményvezetői értekezlet összehívását, arról emlékeztetőt készít,
 9. figyelemmel kíséri az intézményi működéshez szükséges személyi-tárgyi feltételek alakulását, a tevékenységre vonatkozó jogszabályi rendelkezések végrehajtását és érvényesülését,
 10. ellenőrzi az intézmények szabályozó dokumentumainak meglétét, törvényességét,
 11. közreműködik az intézményi költségvetések előkészítésében,
 12. kapcsolatot tart az intézmények tevékenységét irányító, felügyelő, engedélyező, ellenőrző szervekkel,
 13. közreműködik a szociális és a gyermekjóléti intézmények intézményi térítési díjának megállapításában.

Az Önkormányzati Irodának az intézményfenntartó társulásokkal kapcsolatos feladatai:

 1. a társulások üléseinek előkészítése, a nem költségvetési jellegű előterjesztések elkészítése, a társulási ülések összehívása, az üléseken való részvétel, a társulási tanácsi döntések nyilvántartása, végrehajtásuk nyomon követése, az ülésekről jegyzőkönyvek elkészítése és beküldése a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szervnek,
 2. a társulások társulási megállapodásainak, szervezeti és működési szabályzatának, egyéb nem költségvetési jellegű szabályzatainak előkészítése, gondozása,
 3. intézi a társulások törzskönyvi bejegyeztetésével kapcsolatos teendőket.

Az Önkormányzati Iroda feladatai a nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatban:

 1. a települési nemzetiségi önkormányzat elnökével és képviselőivel megfelelő munkakapcsolat kiépítése, rendszeres és folyamatos kapcsolattartás, a közvetlen információáramlás biztosítása,
 2. a települési nemzetiségi önkormányzat jogszerű működésének folyamatos figyelemmel kísérése, a törvényi előírásoknak megfelelő működéshez szükséges szakmai segítségnyújtás
 3. a nemzetiségi önkormányzatok testületi üléseinek szervezése, az üléseken való részvétel, szükség esetén a jegyző megbízottjaként, a nem költségvetési jellegű előterjesztések elkészítése, a döntések nyilvántartása, végrehajtásuk nyomon követése, az ülésekről jegyzőkönyvek elkészítése és beküldése a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szervnek,
 4. intézi a nemzetiségi önkormányzatok törzskönyvi bejegyeztetésével kapcsolatos teendőket.

Az Önkormányzati Iroda egyéb feladatai:

 1. végzi a postázással kapcsolatos feladatokat,
 2. segíti az önkormányzat által alapított közalapítványok működését, ellátja a közalapítványok alapító okiratát, kuratóriumát érintő bírósági ügyintézést,
 3. végzi a bírósági ülnökök választásának előkészítését és lebonyolítását,
 4. döntésre előkészíti a címer- és zászlóhasználattal, valamint a településnév és a Gunarasfürdő településrésznév használatával kapcsolatos ügyeket,
 5. közreműködik az önkormányzati rendeletek elkészítésében, a jogszabályszerkesztésben,
 6. közzé teszi közérdekű adatokat a többi belső szervezeti egység adatszolgáltatása alapján, ellátja a közadatkezelő rendszerrel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat,
 7. közreműködik szabályzatok, utasítások jogszerű kidolgozásában,
 8. ellátja az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló törvényben rögzített vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel összefüggő feladatokat a közszolgálatban nem álló személyek tekintetében, gondozza a kötelezettségtételről szóló önkormányzati szabályzatot,
 9. ellátja a civil szervezetek önkormányzati támogatásával kapcsolatos ügyintézést, javaslatot tesz a civil szervezetek támogatására elkülönített keret felhasználására, kapcsolatot tart a Dombóvári Civil Tanács elnökével, a civil szervezetekkel foglalkozó ügyintéző útján részt vesz a Dombóvári Civil Szövetség ülésein, vezeti a Dombóvári Civil Szövetség tagnyilvántartását,
 10. kapcsolatot tart a Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás irodavezetőjével, segíti a társulási munkaszervezeti feladatok ellátását.

 

A Hatósági Iroda a Dombóvári Központi Hivatalhoz tartozik, feladatait a dombóvári önkormányzat, annak döntéshozó szervei és tisztségviselői tekintetében látja el.

A Hatósági Iroda adóügyi feladatai:

 1. gondoskodik a helyi adókról szóló törvény, illetve a képviselő-testület adózással kapcsolatos rendeleteinek végrehajtásáról,
 2. ellátja a helyi adók kivetésével, közlésével, nyilvántartásával, beszedésével, behajtásával, kezelésével, elszámolásával, ellenőrzésével és az információ-szolgáltatással kapcsolatos feladatokat,
 3. vezeti a jogszabályban előírt nyilvántartásokat, kimutatásokat és információszolgáltatás keretében adatokat, beszámolókat készít és továbbít,
 4. intézi a hatáskörébe tartozó központi adókkal, valamint a helyi adókkal összefüggő bejelentéseket, kérelmeket, teljesíti a hatáskörébe tartozó ügyekkel kapcsolatos megkereséseket,
 5. a feladatkörébe tartozó adófajták fizetési kötelezettségéhez kapcsolódó méltányossági-, fizetési kedvezményt megállapító határozatok elkészítése,
 6. tájékoztatja a lakosságot és a gazdálkodó szervezeteket adókötelezettségük teljesítésének érdekében az adójogszabályok előírásairól, felhívja a figyelmüket az adókötelezettség időben történő teljesítésére,
 7. az adókötelezettség megállapítása érdekében adatokat gyűjt, tájékoztatást kér, helyszíni szemlét tart,
 8. ellenőrzi az adójogszabályok érvényesülését, az adókötelezettség teljesítését,
 9. külön jogszabály rendelkezése alapján az ügyfél kérelmére vagy hatóság megkeresésére kiállítja és megküldi az adó és értékbizonyítványt,
 10. benyújtja a felszámolási eljárás alá kerülő adózók esetében a hitelezői igényt,
 11. ellátja a termőföld bérbeadásából származó jövedelmek adóztatását,
 12. ellátja a talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat,
 13. megindítja és lefolytatja az adóbehajtási eljárást azzal szemben, aki a jogerősen megállapított fizetési kötelezettségét nem teljesíti, illetőleg, akinek köztartozása céljából az arra jogosult szerv szabályszerűen megkereste, a beszedett köztartozásokat elutalja,
 14. kezeli az Önkormányzati ASP rendszer adó szakrendszerét.

A Hatósági Iroda szociális igazgatási feladatai:

 1. intézi a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet rendelkezései szerint önkormányzati hatósági ügyeket,
 2. eljár az állami lakástámogatással kapcsolatos ügyekben,
 3. ellátja a 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet és a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet szerinti jegyzői gyámhatósági feladatokat,
 4. társhatósági, bírósági megkeresésre környezettanulmányt készít,
 5. gyakorolja a marhalevél kezelésével kapcsolatos hatásköröket,
 6. ellátja a szociális ellátásokhoz kapcsolódó ügyfélszolgálati teendőket, így különösen
  • tájékoztatja és segíti az állampolgárokat a szociális jellegű hatósági ügyekben;
  • átveszi az ügyfelektől érkező kérelmeket, beadványokat és továbbítja az ügyintézőknek.
 7. vezeti a hátrányos helyzetű gyermekekkel kapcsolatos nyilvántartást és végzi az azzal összefüggő adatszolgáltatást.

A Hatósági Iroda anyakönyvi igazgatási feladatai:

 1. végzi a hagyatéki leltárral kapcsolatos ügyintézést,
 2. anyakönyvi (születés, házasságkötés, regisztrált élettársi kapcsolat bejegyzése, haláleset) ügyintézés keretében:
 • vezeti a születési-, házassági- és halotti anyakönyveket,
 • vezeti az apai adatok nélkül születettek szigorúan bizalmas nyilvántartását,
 • vezeti a születési-, házassági- és halotti anyakönyvek betűrendes névmutatóit,
 • vezeti az utólagos bejegyzések névjegyzékét,
 • átvezeti a mindhárom típusú anyakönyvben a helyesbítéseket, kijavításokat,
 • átvezeti az anyakönyvben a helyi családi események bekövetkezte miatti, valamint az ország bármely részéről és külföldről a társhatóságoktól érkezett okirat alapján- utólagos bejegyzéseket,
 • előzetes és utólagos teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatok, válás utáni névváltoztatás, KIM névváltozás, külföldi állampolgárságú újszülött szüleinek családi állapotára vonatkozóan honosítás, visszahonosítás, állampolgársági bizonyítvány iránti kérelem, születési, házasság, haláleset hazai anyakönyvezése, egyéb adatok személyes nyilatkozatba történő foglalása, személyi adatok pontosítása érdekében saját hatáskörben jegyzőkönyvet vesz fel (ide tartozik a házasságkötés előtti hivatalos jegyzőkönyv felvétele is),
 • rendszeresen adatot szolgáltat a személyiadat-és lakcímnyilvántartó helyi szerv, társhatóságok gyámhatóság, más anyakönyvi szerv, KSH, stb. felé,
 • közreműködik a házasságkötésnél, állampolgársági eskü letételénél és esetenként névadó ünnepségeken (a hivatal munkarendjén túl is),
 • külföldi állampolgárok házasságkötésével kapcsolatos feladatokat lát el,
 • jubileumi évfordulókat rendez meg és azokon közreműködik,
 • holtnak nyilvánítás és a halál tényének bírói megállapításával kapcsolatos anyakönyvi feladatokat lát el,
 • honosított és visszahonosított külföldi állampolgárok magyar személyi számát megigényli,
 • honosítási és visszahonosítási ügyekben a külföldi állampolgárok számára részletes tájékoztatást nyújt,
 • a honosított állampolgárokról az állampolgársági törvényben foglaltaknak megfelelően a hatóságokat értesíti,
 • megkeresésre, kérelemre anyakönyvi kivonatot, másolatot, értesítést állít és ad ki,
 • gépi rögzítést végez, alapiratokat kezel.
 1. hatósági bizonyítványokat ad ki,
 2. intézi a külföldi munkavállalók igazolási kérelem ügyeit,
 3. életbenlévőségi igazolást ad ki.

A Hatósági Iroda egyéb feladatai:

 1. eljár birtokvédelmi ügyekben,
 2. ellátja a szabálysértési bírságok közérdekű munkára történő átváltoztatásával kapcsolatos feladatokat,
 3. intézkedik a bíróság által kiszabott pénzbírság és a bíróság által megállapított egyéb pénzösszeg végrehajtásáról,
 4. ellátja a kereskedelmi hatósági feladatokat (működési engedélyek kiadása, üzletek nyilvántartásának vezetése, üzletek ellenőrzése),
 5. eljár az üzletek elnevezése, illetve az egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű megjelenítési követelmények érvényesítése kapcsán,
 6. ellátja a zenés, táncos rendezvények engedélyezésével kapcsolatos feladatokat,
 7. intézi a polgármesteri hatáskörbe tartozó, helyi önkormányzati rendeletben meghatározott zajvédelmi ügyeket,
 8. végzi a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely szolgáltatással kapcsolatos hatósági feladatokat,
 9. vezeti a hatósági nyilvántartást a magán-szálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosításáról,
 10. nyilvántartásba veszi a vásár rendezőjét, illetve a piac fenntartóját; ellenőrzi a vásárok és piacok rendjét, a forgalomba hozott termékeket, valamint a jogszabályokban foglaltak megtartását;
 11. eljár gázfogyasztási, illetve távhőszolgáltatási helyre való történő bejutás elrendelésével kapcsolatos ügyekben,
 12. a jegyző utasítása alapján közreműködik az irodák hatósági ügyintézése törvényességének vizsgálatában,
 13. ellátja a falusi agroturisztikai szolgáltató tevékenységhez kapcsolódó jegyzői feladatokat,
 14. véleményezi a pirotechnikai termékek szabadtéri felhasználását,
 15. tolmácsigazolványokat, szakfordítói igazolványokat ad ki, ezekről nyilvántartást vezet,
 16. végzi az önkényes lakásfoglalókkal kapcsolatos feladatokat,
 17. ellátja a termőföldre vonatkozó elővásárlási és elő-haszonbérleti jog gyakorlásával kapcsolatos jegyzői feladatokat,
 18. kezdeményezi a település közigazgatási területén lakcímmel rendelkező polgár adatainak, illetve adatváltozásainak, valamint a polgár adataiban a település közigazgatási területén bekövetkezett változásnak a nyilvántartáson történő átvezetését,
 19. ellátja a lakcímbejelentéssel és lakcím fiktiválással összefüggő feladatokat,
 20. végzi a címnyilvántartási teendőket,
 21. intézi a talált dolgokkal kapcsolatos ügyeket.

A Hatósági Iroda végzi a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerrel kapcsolatos hallgatói pályáztatás lebonyolítását, a pályázatok értékelését és döntésre való előkészítését.

/1/ A Pénzügyi Iroda a Dombóvári Központi Hivatalhoz tartozik, feladatait a /2/ pontban foglalt kivétellel a dombóvári önkormányzat, annak döntéshozó szervei és tisztségviselői tekintetében látja el.

/2/ A Pénzügyi Irodán belül – a gazdasági szervezet részeként – külön szervezeti egység, csoport látja el a /3/ pont szerinti feladatokat Attala Község Önkormányzat, Csikóstőttős Község Önkormányzata, a Csikóstőttősi Német Nemzetiségi Önkormányzat és az Attalai Aprók Háza Óvoda, valamint a Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás tekintetében a munkaügyi feladatokkal együtt.

/3/ A Pénzügyi Iroda feladatai:

 1. ellátja a költségvetés tervezésével, az előirányzat felhasználással, előirányzat módosítással kapcsolatos feladatokat, irányítja az önkormányzat felügyelete alá tartozó önállóan gazdálkodó költségvetési szervek költségvetésének tervezési és előirányzat-módosítási tevékenységét,
 2. végzi a költségvetésben megtervezett bevételek beszedésével, a kiadások teljesítésével kapcsolatos operatív feladatokat,
 3. feladata az üzemeltetési, fenntartási, működtetési, beruházási feladatok pénzügyi bonyolítása,
 4. ellátja a munkaerővel való gazdálkodás pénzügyi tennivalóit, bér- és munkaügyi feladatait, illetőleg közreműködik a munkáltatói döntések végrehajtásában,
 5. ellátja a pénzkezeléssel, pénzellátással, bankszámla-vezetéssel kapcsolatos tennivalókat,
 6. intézi a számviteli törvényből és a költségvetési szervek számviteli feladatait szabályozó kormányrendeletből adódó teendőket,
 7. ellátja a beszámolással, az éves zárszámadással és évközben a gazdálkodásról való tájékoztatásokkal, valamint más adatszolgáltatással járó feladatokat,
 8. közreműködik a likviditás biztosításában,
 9. ellátja a kiskincstár működésével kapcsolatos feladatokat,
 10. végzi a társulások, nemzetiségi önkormányzatok költségvetésével, illetve gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat,
 11. folyamatosan gondoskodik a szükséges üzemgazdasági elemzések, értékelések elkészítéséről,
 12. gondoskodik a hivatali mobiltelefonok beszerzéséről, nyilvántartásáról,
 13. koordinálja az intézmények gazdasági-pénzügyi működését,
 14. végzi a pénzügyi-gazdasági munkafolyamatokba épített vezetői ellenőrzést,
 15. közreműködik az önkormányzat vagyon nyilvántartásában,
 16. ellátja az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos előzetes bejelentés elkészítésével, továbbításával kapcsolatos feladatokat,
 17. feladata az önkormányzat által benyújtott pályázatokkal kapcsolatban pénzügyi kifizetések-, illetve a kapcsolódó pénzügyi tervek megvalósításának folyamatos nyomon követése, továbbá a beérkező, lehívott támogatásokból származó bevételek nyilvántartása.
 18. a nemzetiségi önkormányzatoknak biztosított állami és önkormányzati támogatások felhasználásának figyelemmel kísérése, ellenőrzése, javaslattétel a megfelelő felhasználására vonatkozó intézkedésekre, döntésekre, az elszámolás előkészítése.

A Hivatal gazdasági szervezete a Pénzügyi Iroda, ügyrendje külön szabályzatban kerül kiadásra. Az ügyrend tartalmazza az irányításra, a felügyeletre és az iroda vezetésére vonatkozó legfontosabb szabályokat, a belső munkamegosztást, a szervezeti egységek részletes feladatait, a kiadmányozás és a helyettesítés rendjét.

A Pénzügyi Iroda irodavezetője a Hivatal gazdasági vezetője.

A Pénzügyi Iroda végzi a lakásokkal és a nem lakáscélú bérleményekkel kapcsolatos feladatokat, így különösen az alábbiakat:

 1. intézi a bérleti szerződések megkötését, eljár a szerződések megszüntetése kapcsán
 2. vezeti a bérleményekkel és a bérlakásokkal kapcsolatos nyilvántartásokat, beszámolókat készít,
 3. kapcsolatot tart a bérlőkkel, intézi a bérleményekkel és a bérlakásokkal kapcsolatos műszaki problémákat,
 4. figyelemmel követi a bérlemények és a bérlakások műszaki állapotát, ellenőrzi azok rendeltetésszerű használatát,
 5. feladata a bérlemények és a bérlakások átadás-átvétele, helyszíni szemlét követő írásos és fényképes dokumentáció készítése,
 6. közüzemi szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyek intézése, helyszíni ügyintézések, leolvasások, tartozások kezelése, megállapodások megkötése,
 7. szükség esetén a bírósági, végrehajtási eljárások kezdeményezése.
 8. havonta a számlák elkészítése,
 9. a bérlői befizetések és a közös költségek elkülönített nyilvántartása,
 10. az üres bérlakások, bérlemények fenntartásával járó költségek nyilvántartása,
 11. követelések nyilvántartásának vezetése, bérlői hátralékok kimutatása,
 12. lakbér kaució nyilvántartása, a kaució be-és visszafizetése,
 13. a szükséges esetekben a költségek felosztása, közös költségek megállapítása,
 14. a hátralékkal rendelkező, és még az adott bérlakásban élő, szerződéssel rendelkező vagy anélkül bent élők kiértesítése a tartozásról, a fizetési felszólítások intézése.

A Pénzügyi Iroda ellátja az önkormányzat vagyonával és a vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatokat, ezen belül különösen:

 1. közreműködik a vagyonnyilvántartással kapcsolatos feladatok ellátásában,
 2. kezdeményezi az önkormányzati vagyonnal való eredményes gazdálkodás szempontjából szükséges döntések meghozatalát, előkészíti a vagyongazdálkodási koncepciót,
 3. előkészíti az ingatlanokkal kapcsolatos földhivatali eljárásokat,
 4. előkészíti az önkormányzati ingatlanokkal, illetve az önkormányzat által megvásárolni vagy használni kívánt ingatlanokkal kapcsolatos tulajdonosi döntéseket és hozzájárulásokat,
 5. lefolytatja a hasznosítással és értékesítéssel kapcsolatos előzetes tárgyalásokat és egyeztetéseket,
 6. a tulajdonosi jogok gyakorlója elé terjeszti a vagyontárgyak hasznosítására, a hasznosítás módjára és céljára vonatkozó vagyonhasznosítási javaslatot, ennek elfogadása után gondoskodik a jogügylet lebonyolításáról,
 7. adatot szolgáltat a TAKARNET nyilvántartásból, gondozza a TAKARNET rendszer igénybevételével kapcsolatos szabályzatot.

A Városüzemeltetési Iroda a Dombóvári Központi Hivatalhoz tartozik, feladatait a dombóvári önkormányzat, annak döntéshozó szervei és tisztségviselői tekintetében látja el.

A Városüzemeltetési Iroda feladatai:

 1. közreműködik a beruházások, felújítások irányításában, lebonyolításában,
 2. szakmai segítséget nyújt az önkormányzati intézmények beruházási, felújítási és energiagazdálkodási feladatainak ellátásához, felügyeli az intézmények ilyen tevékenységét,
 3. feladata a stratégiai döntések előkészítése, a fejlesztések és beruházások rendszerbe szervezése, a városüzemeltetési feladatok végrehajtása és folyamatos ellenőrzése,
 4. ellátja az önkormányzati utak fenntartásával és javításával kapcsolatos feladatokat,
 5. biztosítja a helyi tömegközlekedés hatékony lebonyolítását, előkészíti a tömegközlekedéssel kapcsolatban a menetrendváltozásokat, a tömegközlekedési járatok útvonalát és megállóhelyeit, részt vesz a helyi tömegközlekedés kialakításának, változtatásának előkészítésében,
 6. gondoskodik a csapadékvíz elvezetési feladatok megoldásáról,
 7. közreműködik a kommunális, a település köztisztaságának biztosításával összefüggő feladatok ellátásában,
 8. biztosítja a közterületek és ingatlanok rendjét,
 9. közreműködik az önkormányzat tulajdonában lévő temetők fenntartásával és működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásában,
 10. biztosítja a mezőgazdasággal kapcsolatos feladatok ellátását,
 11. végzi a növényvédelemmel kapcsolatos feladatokat,
 12. ellátja a közterület felbontásokkal kapcsolatos hatósági feladatokat,
 13. intézi a közművek kiépítésével kapcsolatos önkormányzati és hatósági feladatokat,
 14. ár- és belvíz elleni védekezéssel, vízkár elhárítással kapcsolatos tevékenységeket végez,
 15. feladata az útügyi igazgatás, forgalomszervezés, útellenőri tevékenység,
 16. közreműködik a településrendezéssel összefüggő feladatok ellátásában,
 17. ellátja az energiaellátással  és az energetikusi feladatokat,
 18. ellátja a játszóterek felügyeletével kapcsolatos feladatokat,
 19. végzi a környezetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati feladatokat,
 20. végzi a természetvédelemmel kapcsolatos jegyzői feladatokat,
 21. fakivágási engedélyeket ad ki,
 22. eljár a jegyző hatáskörébe tartozó fürdőhely kijelölési ügyekben,
 23. ellátja a szúnyoggyérítéssel és rágcsálómentesítéssel kapcsolatos önkormányzati feladatokat,
 24. biztosítja a tűz- és balesetvédelmi feladatok ellátását,
 25. közreműködik a város állategészségüggyel kapcsolatos feladatainak ellátásában,
 26. intézi az állattartással kapcsolatos ügyeket,
 27. vadkár ügyekben szakértőt rendel ki,
 28. nyilvántartást vezet a méhészkedést végzőkről, vezeti a méhek vándoroltatásával kapcsolatos nyilvántartást,
 29. ellátja a közvilágítással kapcsolatos feladatokat,
 30. ellátja a jegyző vízügyi hatósági és vízügyi szakhatósági jogkörét,
 31. intézi a telepengedélyezéssel, illetve bejelentéshez kötött ipari tevékenységet végzők nyilvántartásának vezetésével kapcsolatos hatósági feladatokat,
 32. döntésre előkészíti a hatósági árak és a külön jogszabályban meghatározott közszolgáltatási díjak megállapításra vonatkozó előterjesztéseket,
 33. koordinálja az önkormányzati bűnmegelőzési feladatokat,
 34. kapcsolatot tart a dombóvári önkormányzathoz tartozó intézményekkel, és a kötelező önkormányzati feladatokat ellátó szervezetekkel, műszaki-működtetési-beszerzési szempontból segíti munkájukat,
 35. műszaki-beszerzési szempontból közreműködik egyes európai uniós pályázatok lebonyolításában,
 36. ellátja társasházak törvényességi felügyeletével kapcsolatos jegyzői ügyeket, valamint a társasház-kezelői, ingatlankezelő és szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételével kapcsolatos hatósági feladatokat,
 37. a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet alapján lefolytatja a közigazgatási eljárásokat.
 38. ellátja a környezetvédelemmel kapcsolatos jegyzői feladatokat,
 39. fakivágási engedélyeket ad ki,
 40. intézi a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos ügyeket,
 41. a természetvédelemmel kapcsolatos feladatok körében:
 • feladata a helyi jelentőségű védett természeti területek fenntartására szolgáló tervek karbantartása, a tervek végrehajtásának figyelemmel kísérése, javaslattétel azok felülvizsgálatára
 • kapcsolatot tart a természetvédelmi szervezetekkel.

A Városüzemeltetési Iroda feladata a közterület-felügyelethez kapcsolódóan:

 1. ellenőrzi a közterületek jogszerű használatát, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségét,
 2. feladata a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása,
 3. közreműködik a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében,
 4. közreműködik a közrend, a közbiztonság, és az önkormányzati vagyon védelmében,
 5. közreműködik a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében,
 6. közreműködik állat-egészségügyi feladatok ellátásában,
 7. külön megállapodásban meghatározottak szerint együttműködik a Dombóvári Rendőrkapitánysággal és a Dombóvári Polgárőr Egyesülettel,
 8. feladata elhagyott robbanótest, vagy annak tűnő tárgy bejelentése az illetékes rendőri szervnek, és a szükséges további intézkedések megtétele,
 9. ellátja az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás igénybevételének ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat,
 10. működteti a város közterületi térfigyelő rendszert.

A Városüzemeltetési Irodához tartozó városi főépítész feladatai:

 1. végzi a jogszabályban előírt főépítészi feladatokat,
 2. intézi a településrendezési feladatok megvalósulását biztosító sajátos jogintézményekkel kapcsolatos feladatokat,
 3. gondoskodik a települési és építészeti értékek feltárásáról,
 4. felügyeli a helyi védelem alatt álló építészeti örökséget,
 5. előkészíti a védett épületek felújítására vonatkozó pályázatot,
 6. intézi a belterületbe vonással összefüggő ügyeket,
 7. intézi a településképpel összefüggő ügyeket.

A Hivatal Szakcs, Lápafő és Várong községek közigazgatási területén az ügyfélfogadást, az igazgatási munka ellátását, valamint a képviselő-testületek és a polgármesterek tevékenységéhez kapcsolódó adminisztratív teendők ellátását az állandó jelleggel működő Szakcsi Kirendeltség útján, valamint a Lápafői Ügyfélszolgálat és a Várongi Ügyfélszolgálaton heti egy alkalommal helyszíni (kihelyezett) ügyfélfogadást tartó ügyfélszolgálati megbízott közreműködésével biztosítja. A Kirendeltség biztosítja a Szakcs, Várong és Lápafő önkormányzatainak és a szakcsi települési nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával és pénzügyeivel, a Szakcs Község Önkormányzata által fenntartott óvoda gazdálkodásával, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátását.

A Hivatal Csikóstőttős község közigazgatási területén az ügyfélfogadást, Csikóstőttős település részére az igazgatási munka ellátásához, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával összefüggő feladatok ellátását az állandó jelleggel működő Csikóstőttősi Kirendeltség útján biztosítja. A Dombóvári Központi Hivatal biztosítja Csikóstőttős Község Önkormányzat Képviselő-testületének működésével összefüggő adminisztratív feladatok ellátását a Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló megállapodásban meghatározottak szerint a jegyző által kijelölt köztisztviselő útján.

A Hivatal Attala község közigazgatási területén az ügyfélfogadást, Attala település részére az igazgatási munka ellátásához, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával összefüggő feladatok ellátását az állandó jelleggel működő Attalai Kirendeltség útján biztosítja. A Dombóvári Központi Hivatal biztosítja Attala Község Önkormányzat Képviselő-testületének működésével összefüggő adminisztratív feladatok ellátását a Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló megállapodásban meghatározottak szerint a jegyző által kijelölt köztisztviselő útján

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat