fbpx

Városunk Dombóvár

Tájékoztatás a 2020/2021. nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozásról

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (szeptember 1.) legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A rendelkezés célja, hogy a megfelelő életkorban kezdődhessen el a gyermekek közösségbe integrálása és felkészítése a majdani iskolakezdésre. A 2020/2021. nevelési évre a 2017. szeptember 1-je előtt született hároméves gyermekeknek kötelező a beíratása.

A 2020. szeptember 1-jén induló nevelési évre az óvodába az a gyermek vehető fel, aki

– a 3. életévét 2020. augusztus 31-ig betölti (óvodaköteles),

– a 3. életévét 2020. szeptember 1-je után, de a felvételétől számított fél éven belül tölti be.

A koronavírus terjedése miatt kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások rendjére az emberi erőforrások minisztere egyedi eljárási szabályokat határozott meg a 7/2020. (III. 25.) EMMI határozatában annak érdekében, hogy a beíratásokra minél inkább személyes találkozás nélkül kerüljön sor.

A felvételi eljárás eltérő a kötelező felvételt biztosító óvodák (Dombóváron ezek tartoznak az önkormányzati fenntartás alá), illetve a felvételi körzettel nem rendelkező intézmények esetében.  Városunkban két ilyen óvoda működik  – a Dombóvári Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Óvoda és a Margaréta Református Óvoda – , mindkettő egyházi fenntartású.

Az önkormányzati fenntartású, Dombóváron kötelező felvételt biztosító óvodák felvételi körzete az alábbi hivatkozásra kattintva tekinthető meg:

A köznevelés információs rendszerének (KIR) felületén közterületnév  alapján is van lehetőség keresésre: Tovább a köznevelés információs rendszerére

1.

Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor ezt a szándékát – a körzetes óvoda nevének és címének megjelölésével – elektronikus úton, telefonon vagy – különösen indokolt esetben – személyesen kell jeleznie az általa választott óvoda vezetőjének 2020. április 17-ig. További információ a dombóvári egyházi óvodák internetes felületein található. A körzettel nem rendelkező óvoda a hozzá érkező szándéknyilatkozatok alapján folyamatosan készíti el a beiratkozások időpontjára vonatkozó beosztást, amelyről a szülőt haladéktalanul tájékoztatja, majd a gyermek felvételéről legkésőbb 2020. április 20-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt, illetve az érintett kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjét.

2.

kötelező felvételt biztosító óvoda legkésőbb 2020. április 21-én hivatalból felveszi a körzetébe tartozó azon gyermeket, akivel kapcsolatosan nem érkezett jelzés arról, hogy más óvoda felvette. A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napján kerül majd sor. Ha tehát a szülő olyan óvodába szándékozik beíratni a gyermekét, amely egyébként is a kötelező óvodai felvételt biztosítja a számára, akkor nincs szükség intézkedésre az óvoda felé, azonban az alább letölthető szándéknyilatkozaton, illetve  e-mailon vagy telefonon indokolt jelezni a beíratási szándékot, lehetőség szerint a választott csoport megjelölésével.

3.

Amennyiben a kötelező felvételt biztosító óvoda a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, akkor az óvodának 2020. április 24-ig eljuttatott szándéknyilatkozatok alapján a beiratkozások időpontjára vonatkozóan az óvoda beosztást készít, amelyről az érintett szülőket tájékoztatja. A kötelező felvételt biztosító óvoda a körzetébe nem tartozó, valamint a következő nevelési évben még nem óvodaköteles, óvodába beíratható gyermekek felvételére vonatkozóan 2020. április 30-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt, valamint az érintett kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjét. Férőhely esetén a Szivárvány Óvodába, a Zöld Liget Tagóvodájába, valamint az újdombóvári Százszorszép Óvodába is lehet év közben átjelentkezni.

Letölthető:

Szándéknyilatkozat a dombóvári önkormányzati óvodákba történő beíratáshoz

Az önkormányzati óvodák elérhetőségei:

Dombóvári Százszorszép Óvoda: szazszorszepovi@dombovar.hu, 74/466-031

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Zöld Liget Tagóvoda: szivarvanyovi@dombovar.hu, 74/465-315

***

A felvétellel kapcsolatos tudnivalókról az Oktatási Hivatal értesítést küld az érintett gyermekek lakcímére postai úton, amely várhatóan 2020. április 6-10. között fog megérkezni.

Abban az esetben, ha az óvodaköteles gyermek családjával külföldön él, vagy a külföldre költözést tervezik, akkor az óvodakötelezettség külföldön történő teljesítésének tényét az Oktatási Hivatal részére be kell jelenteni. A bejelentéshez használható űrlap elérhető az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) a Köznevelés menüpont Külföldi távozás bejelentése pontjából vagy a https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese oldalról közvetlenül. A bejelentőlap elektronikus kitöltését követően a kérelmet aláírva a következő postacímre kell megküldeni: Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály, 1363 Budapest, Pf. 19.

A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a szülők – legkésőbb a tárgyév május 25-éig benyújtott kérelemben – kérelmezhetik a területileg illetékes járási hivatalnál gyermekük óvodakezdésének halasztását. A járási hivatal a szülői kérelem alapján, a gyermek jogos érdekeit szem előtt tartva felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson történő részvétel alól annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, ha ezt a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. A kérelem benyújtásával kapcsolatban forduljanak a Dombóvári Járási Hivatalhoz.

***

Az óvodába felvett gyermekek óvodai csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt.

Az önkormányzati óvodák esetében a gyermek óvodai felvételéről hozott döntés ellen a szülő a közléstől számított 15 napon belül érdeksérelemre hivatkozással a gyermek érdekében eljárást indíthat, a kérelem tekintetében a fenntartó nevében a jegyző jár el és hoz másodfokú döntést. A szülő a fenntartó döntésének a bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással.

A többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket az illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a Dombóvári Szivárvány Óvodába és a Zöld Liget Tagóvodájába, a Dombóvári Százszorszép Óvodába, a Margaréta Református Óvodába és a Dombóvári Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Óvodába is be lehet íratni. A nemzetiséghez tartozó gyermekek részére a Dombóvári Százszorszép Óvodában, a Dombóvári Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Óvodában és a Margaréta Református Óvodában van lehetőség német nemzetiségi óvodai nevelésre.

 

Last modified: 2020.10.21.

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat