fbpx

Városunk Dombóvár

Pályázat belső ellenőr munkakör betöltésére

A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal

belső ellenőr

munkatársat keres határozatlan időre, 6 hónapos próbaidő kikötésével.

                     

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

 

Feladatok:

 • A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, illetőleg a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben foglaltak szerint.
 • A Közös Hivatalt létrehozó Önkormányzatok saját és irányítása, felügyelete alá tartozó költségvetési szervek, gazdasági társaságok, társulások, nemzetiségi önkormányzatok szabályszerű működésének ellenőrzése (szabályszerűségi), pénzügyi ellenőrzése, a használatra átadott vagyonnal való gazdálkodás ellenőrzése.
 • Költségvetési bevételek és kiadások tervezésének, felhasználásának és elszámolásának, valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásnak a vizsgálata.
 • Elemezni, vizsgálni és értékelni a belső kontrollrendszer kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, valamint működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét.
 • Elemezni, vizsgálni a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások megfelelőségét, a beszámolók valódiságát.
 • A vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat (ellenőrzési jelentést) megfogalmazni a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása érdekében, valamint a költségvetési szerv működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében.
 • A költségvetési, önkormányzati költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzése.
 • Rendszeres beszámolási kötelezettség a költségvetési szerv vezetői számára.
 • Hivatal / Önkormányzatok külső ellenőrzésre történő felkészítése.
 • Pénzügyi és egyéb Önkormányzati / Hivatali szabályzatok kidolgozásának segítése.
 • Adatszolgáltatások megtétele, nyilvántartások vezetése, utóellenőrzések végzése.

 

Szükséges iskolai végzettség: (a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 1. belső ellenőrzési feladatkör ellátásához szükséges szakképesítés):

Alap-, mester- vagy doktori képzésben szerzett gazdaságtudományi, jogi, közszolgálati, gazdasági mérnöki, gazdasági agrármérnöki, műszaki menedzseri, a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló kormányrendelet szerinti felsőfokú szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és okleveles pénzügyi revizori, pénzügyi-számviteli szakellenőri, pénzügyi-számviteli ügyintézői, ellenőrzési szakelőadó, okleveles könyvvizsgálói, költségvetési ellenőri, mérlegképes könyvelői, a Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezetének okleveles belső ellenőri (CIA), az Information Systems Audit and Control Association (ISACA) Nemzetközi Szervezetének okleveles informatikai rendszerellenőri (CISA), közigazgatási gazdálkodási és ellenőrzési szakértői, költségvetési ellenőri, felsőfokú államháztartási, államháztartási gazdálkodási és ellenőrzési, elektronikus információbiztonsági vezetői, integritás tanácsadói, államháztartási ügyintézői, vezetés és gazdálkodás a közszolgálatban szakképesítés.

 Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
 • Bejelentési kötelezettség a tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint az államháztartásért felelős miniszter részére (nyilvántartásba vétel).
 • Legalább két éves szakmai gyakorlat.
 • Gazdasági mérnöki, gazdasági agrármérnöki vagy műszaki menedzseri szakképzettség esetén legalább öt éves szakmai gyakorlat.

Előnyt jelent:

 • önkormányzatnál e területen szerzett szakmai tapasztalat,
 • közigazgatási alap- és szakvizsga megléte.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a képviselő-testület hivatala köztisztviselői és ügykezelői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 38/2015. (XI.30.) ök. rendelet, valamint a Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A feltételként előírt iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okirat(ok) másolata.
 • A 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti önéletrajz a pályázó eddigi szakmai tevékenységének részletes bemutatásával.
 • Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, mely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt nem áll.
 • A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy:
 • nem áll a belső ellenőrzés körébe tartozó tevékenység vonatkozásában a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • nem áll cselekvőképességet kizáró ok, vagy korlátozó gondnokság alatt,
 • kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, és
 • nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, mely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható.
 • Nyilatkozatát arról, hogy a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja.
 • Nyilatkozatát, hogy – új közszolgálati jogviszony létesítése esetén – hat hónap próbaidő kikötését vállalja.
 • Nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréshez.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szabó Péter, jegyző nyújt, a 74/564-510-es telefonszámon.

 A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázat elbírálását követően, azonnal betölthető.

 A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 5.

 A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton a pályázatnak a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7200 Dombóvár, Szabadság utca 18.), vagy személyesen. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését „Belső ellenőr”.

 A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A benyújtott pályázatok előzetes áttanulmányozását követően, a legmegfelelőbb pályázók személyes meghallgatáson vesznek rész.

 A pályázat elbírálásának határideje: legkésőbb 2021. március 31.

 A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.dombovar.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.dombovar.hu honlapon szerezhet.

Az eredményről minden pályázót írásban értesítünk. A pályázatokat bizalmasan kezeljük, és a döntést követően – a pályázatot elnyerő személy kivételével – a pályázóknak visszaküldjük.

Az adatkezelés célja: a tisztségre megfelelő pályázó kiválasztása, az adatkezelés jogalapja: EU 2016/679. számú rendelet 6. cikk 1) bekezdés a) pontja alapján az érintett magánszemély hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama: sikeres pályázó kiválasztását követő 30. nap.

A munkáltató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

Dombóvár, 2021. február 16.

Szabó Péter

jegyző

 

Last modified: 2021.03.29.

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat