fbpx

Városunk Dombóvár

Dombóvár, Szabadság u. 2. szám alatti orvosi rendelő felújítása

Tájékoztató

 

„Dombóvár, Szabadság u. 2. szám alatti orvosi rendelő felújítása”

 

Pályázat azonosítószáma: TOP-4.1.1-15-TL1-2020-00028

Pályázat címe: Dombóvár, Szabadság u. 2. szám alatti orvosi rendelő felújítása

Kedvezményezett neve: Dombóvár Város Önkormányzata

Szerződött támogatási összeg: 124.000.000 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100%

Projekt tartalmának bemutatása:

A fejlesztés indokoltsága: A több egészségügyi alapellátási tevékenységnek helyt adó Szabadság utcai rendelő épületének leromlott műszaki és higiénés állapota, illetve fűtési rendszerének nem megfelelő működése továbbra is probléma. A támogatást igénylő alapvető célja, hogy az épület külső és belső felújításával, szükséges átalakításával biztosítsa a Dombóvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya által előírt egészségügyi alapellátás megfelelő feltételeit, valamint, hogy az ellátási körzetben élő lakosság számára a mai kor igényeinek megfelelő színvonalú infrastruktúrát tudjon biztosítani az ellátáshoz. Az infrastrukturális beruházás minden tevékenység-elemének végrehajtása során érvényesítésre kerülnek az energiahatékonysági korszerűsítés szempontjai és a fejlesztéssel érintett épület a felújítás után a „DD” energetikai kategóriát el fogja érni. A projekt során tervezett építési-szerelési munkával érintett gépészeti rendszerek megfelelnek a „7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról” 1. melléklet V. részében foglalt követelményeknek. Az épületen az évek során kisebb javításokat, állagmegőrzési munkákat végeztek, de nagyobb felújításra forráshiány miatt nem került sor. A jobb helykihasználás, a praktikus és tapasztalt igényekhez igazodó használhatóság, az energiahatékonyság és az akadálymentesítés kiemelten szerepelt a tervezési szempontok között.

A projekt keretében az épület általános felújítására kerül sor, a szakhatósági elvárásoknak megfelelő átalakítások is megvalósulnak, annak érdekében, hogy a működési engedély meghosszabbításának ne legyen akadálya ill. az orvosi rendelők esetében – a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően – akadálymentesítésére, ill. a fűtésrendszer korszerűsítésére is sor kerül. A projekt megvalósításával az egészségügyi szolgáltatások minősége és költséghatékonysága jelentősen javítható. A kivitelezési munkálatok során a műszaki ellenőr a megbízó képviseletében az építési-szerelési munkálatok folyamatos figyelemmel kísérésével, ellenőrzésével segíti a beruházás megfelelő, szakszerű és gazdaságos megvalósítását. Rehabilitációs szakmérnök a kivitelezés során akadálymentesítési szakértői feladatokat lát el. A projekt megvalósítása során eszközbeszerzésre nem kerül sor. A beszerzési eljárás keretében kiválasztott akkreditált közbeszerzési szakértő a közbeszerzési eljárások szakértői tevékenysége részeként kidolgozza az ajánlattételi felhívást és dokumentációt, javaslatot tesz az értékelési szempontrendszerre, elkészíti a hirdetményeket, lebonyolítja a közbeszerzési cselekményeket, elvégzi a közbeszerzési eljárások dokumentálását, és lefolytatja a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti ellenőrzéseket.

A konzorciumi tag (Dombó-Land Kft.) a projektmenedzsmenti feladatok ellátása keretében biztosítja a megalapozó dokumentumban megfogalmazott céloknak megfelelő teljesítések, eredmények elérését, továbbá elősegíti a rendelkezésre álló erőforrások optimális kihasználását és a vállalt határidők pontos betartását.

A projekt megvalósítása során a Kedvezményezett a kötelező tájékoztatási és nyilvánosság biztosítási kötelezettsége keretében a „Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020“” szerinti módon információt nyújt a projektről és a támogatásról. A projekt során a következő műszaki tartalmakat valósítjuk meg: A teljes épület felújítása valósul meg a tervezettek szerint, a tervezett építési tevékenység elvégzése során. Az alaprajz globálisan meghagyja az épületben a funkciókat épületrészenként, azonban azok meg-közelíthetősége és kihasználhatósága, alaprajzi variációja funkciónként hatékonyabbá válik, épületszinten optimálisabb lesz a helykihasználás, az épület használata optimálisabb lesz. A tervezett alaprajzon látható alaprajzi elrendezés kialakításán túl az alábbi a felújítás részletes műszaki tartalma:

– Homlokzati hőszigetelés:

A meglévő teljes homlokzat utólagos hőszigetelést kap. Az épület meglévő homlokzati felületeit utólagos homlokzati hőszigetelő rendszer kiépítésével kell hőszigetelni (továbbiakban: „THR” – Teljes hőszigetelő rendszer). A lábazati részekre XPS lábazati hőszigetelő maggal rendelkező THR rendszer kerül 14 cm vastagságban, a lábazat feletti homlokzati részekre grafitos EPS hőszigetelő maggal rendelkező THR rendszer kerül kiépítésre 14 cm vastagságban.

– Homlokzati nyílászárók cseréje:

A meglévő, korszerűtlen nyílászárók kibontása után új, korszerű, fokozott légzárású műanyag nyílászárók kerülnek beépítésre 3 rtg-ű üvegezéssel, fehér színben. Az összes homlokzati nyílászáró ablak és ajtó cserére kerül, figyelembe véve az akadálymentesítési követelményeket is. Az „U” alakú épület belső, kosáríves nyílásai részben befalazásra kerülnek, a nyílásokat korszerű és fokozott légzárású nyílászárók zárják majd le.

– A meglévő héjalás cseréjéhez kapcsolódó munkák:

A meglévő héjalás palafedés, ezért azbesztmentesítési munkák elvégzése során a meglévő héjazatot le kell bontani és azt jogosult szolgáltatóval el kell szállítatni jogosult hulladékkezelőhöz, -befogadóhoz.

Új héjalásként, figyelembe véve a műemléki környezetet, piros égetett agyagcserép tehető vissza az ácsszerkezetre. A cserép héjalás felhelyezése előtt az ácsszerkezeti hiányosságokat, a kapcsolódó teherhordó-szerkezeti hibákat orvosolni kell, valamint a tetőszerkezet megerősítését el kell végezni a nehezebb cseréphéjalás felhelyezése előtt. A cserepezést meg kell előzze a porhó elleni fólia felhelyezése és ellenlécezése.

A meglévő, használaton kívüli állapotba kerülő, felesleges kéménytest visszabontását meg kell oldani tetősíkon belülre.

Új villámvédelmi rendszer építendő ki, a meglévő és elbontásra kerülő, hiányos rendszer helyett.

– A zárófödém hőszigetelése:

A meglévő, földszint feletti zárófödém hőszigetelését el kell készíteni, párazáró fóliára történő ásványgyapot hőszigetelő paplan terítésével, amelynek a tetejére páraáteresztő fóliaterítést kell teríteni az ásványgyapot réteg porvédelme érdekében. Az ásványgyapot hőszigetelés 30 cm vastagságban kerül kiépítésre.

– Belső felújítások:

Az épület fűtési rendszerét jelenleg 2 db minimum 30 éves gázkazán biztosítja. A fűtéssel rengeteg probléma van, annak üzembiztonsága és hatékonysága abszolút nem kielégítő. A teljes kazánházi hőtermelő berendezések cseréje szükséges.

Ezen túlmenően a hőleadó részek megújításáról is gondoskodni kell, mert az előremenő és visszatérő vezetékek, valamint a hőleadó készülékek is dimenzióikban és kialakításukban a meglévő hőtermelő berendezésekhez igazodnak, egy új és takarékos rendszer hatékony működéséhez már nem illeszkednének. Az új rendszer hőleadó oldalán a fűtést padlófűtés biztosítja, ezáltal egy alacsony hőfokon működő, takarékos fűtési rendszer alakítható ki.

A teljes belső elektromos rendszer felújítására, a mérőhely szabványosítására szükség van, meg kell oldani egy új és korszerű villamos hálózat kiépítését, figyelembe véve az új világítási rendszer okozta esetleges megtakarításokat, illetve a használat során fel-merült igényeket, alaprajzi változásokat. Az új világítás LED fényforrásokkal fog készülni.

Az épület belső gyengeáramú rendszerét is fel kell újítani, illetve újat kell kiépíteni azért, hogy az egészségügyi ellátás során megfelelő színvonalú Internetes szolgáltatást lehessen biztosítani, továbbá biztosítani szükséges a megfelelő vagyonvédelmi rendszert is.

A belső helyiségek új padlórétegrendet kapnak, a meglévő padlózatokat fel kell bontani és új, hőszigetelt padlórétegrendet kell kialakítani. A padló rétegrendbe 10 cm hőszigetelés beépítése történik meg. A padlóréteg alatti zúzottkő ágyazat kiszellőztetésével a meglévő, megmaradó teherhordó falazatot kell megvédeni a nedvesedéstől.

A belső helyiségek falfelületei megújulnak, javító és tisztasági festést, illetve új hideg-burkolatot kapnak.

Az belső nyílászárók az új alaprajz szerint megszüntetésre, illetve megmaradó nyílás esetén új nyílászáróra kerülnek lecserélésre. A csere során teljesíteni szükséges a projektarányos akadálymentesítés követelményeit.

– Egyéb külső felújítások:

Az épület környezetében található burkolatok lejtését és a csapadékvíz-elvezetést javítani szükséges. A projektarányos akadálymentesítésen túl a meglévő burkolt felületek hibáit, a vízelvezetés hiányosságait mindenképp megszüntetni, javítani szükséges az épület állagvédelme érdekében. A belső udvar fái jelen pillanatban az épület belső részeit takarják, illetve lombozatuk már a homlokzati és ereszrészeket rongálja, ezért a kivágásukról gondoskodni szükséges.

Alapvetően az épület körüli térburkolat rendezése nagy részben saját alapanyagból is biztosítható, a meglévő térkő felület lejtésviszonyait kell korrigálni. A csapadékvíz-elvezetés viszont teljesen újra építendő, megfelelően szintezett rendszerrel, csapadékvíz-elvezető rendszerbe bevezetve. Projektarányos akadálymentesítés

Az épület és az egyes betegellátó helyiségek projektarányos akadálymentes megközelíthetőségét biztosítani szükséges. A kötelező önkormányzati feladatellátást (fogorvosi, felnőtt háziorvosi és gyermek háziorvosi szolgálat) igénybe vevő páciensek által használt közlekedők és rendelőhelyiségek nyílászáróit, valamint közlekedő felületeit a majdani rehabilitáció szakmérnök tervanyaga szerint projektarányosan akadálymentesíteni szükséges. Az épületben 1 db mozgáskorlátozott illemhelyiség kialakítása szükséges. Az ingatlan mellett 1 db akadálymentes parkoló kijelölése szükséges a meglévő közterületi parkolóban. Az ingatlan megközelíthetősége során is ki kell alakítani a megfelelő akadálymentes közlekedő-felületeket.

 

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.10.31.

 

 

Last modified: 2021.03.22.

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat