fbpx

Városunk Dombóvár

Közlemény a 2021/2022. nevelési évre történő óvodai beiratkozásról az önkormányzati fenntartású óvodákba

Dombóvár Város Önkormányzatának

közleménye

a 2021/2022. nevelési évre történő óvodai beiratkozásról

az önkormányzati fenntartású óvodákba


A Dombóvári Szivárvány Óvodába, a Zöld Liget Tagóvodájába, valamint a Dombóvári Százszorszép Óvodába az óvodai nevelésben történő részvételre 2021. szeptember 1-jétől kötelezett, óvodai jogviszonnyal nem rendelkező gyermekek beíratásának időpontja a 2021/2022. nevelési évre:


2021. április 20. (kedd) és 2021. április 21. (szerda).


A beíratásra elsősorban a személyes megjelenés mellőzésével, a kitöltött felvételi kérelemnek az érintett óvodába elektronikus úton történő eljuttatásával, kivételesen indokolt esetben személyes megjelenéssel van lehetőség, előzetes időpontfoglalás alapján az óvoda székhelyén nyitvatartási időben a járványügyi szabályok betartásával.


Elérhetőségek:


Dombóvári Szivárvány Óvoda és Zöld Liget Tagóvoda

  • 74/465-315 (Szivárvány)
  • 74/465-342 (Zöld Liget)
  • szivarvanyovi@dombovar.hu (Szivárvány)
  • szivarvanyovi.zoldliget@dombovar.hu (Zöld Liget)
  • Dombóvár, Zrínyi utca 10.

Dombóvári Százszorszép Óvoda

  • 74/466-031
  • szazszorszepovi@dombovar.hu
  • 7200 Dombóvár, III. utca 34.

A felvételi körzetek:


A Dombóvári Szivárvány Óvoda székhelyóvodájának felvételi körzete

A Dombóvári Szivárvány Óvoda Zöld Liget Tagóvodájának felvételi körzete

A Dombóvári Százszorszép Óvoda felvételi körzete

A felvételi kérelem elektronikus úton történő beküldése és a gyermek felvétele esetén a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására az első óvodai nevelési napon kerül sor, a szükséges iratokról az óvoda ad tájékoztatást.


Az elektronikusan kitölthető jelentkezési lapok az alábbi hivatkozásokon érhetők el:

Dombóvári Szivárvány Óvoda (ez vonatkozik a Zöld Liget Tagóvodára is)

Dombóvári Százszorszép Óvoda


Személyes beíratás esetén az óvoda által meghatározott iratokat kell bemutatni. További információ:

Dombóvári Szivárvány Óvoda, Zöld Liget Tagóvoda

Dombóvári Százszorszép Óvoda


A gyermek abban az évben, amelyben a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (szeptember 1.) legalább napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. A szülő – a bölcsődében ellátásban részesülő gyermek, továbbá a kötelező nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek kivételével – az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles az önkormányzat által közzétett közleményben meghatározott időpontban beíratni. A beíratás elmulasztása – amennyiben a szülő másik óvodába nem íratja be gyermekét – szabálysértésnek minősül. 2020. január 1-jétől az Oktatási Hivatal vezeti az óvodai nevelésben részvételre kötelezettek nyilvántartását, figyelemmel kíséri az óvodai nevelésben való részvételi kötelezettség teljesítését, továbbá bejelentésre vagy hivatalból elrendeli az óvodai nevelés keretében folyó foglalkozáson való részvételt, ha a szülő nem tesz eleget ezirányú kötelességének.


 A 2021. szeptember 1-jétől kezdődő 2021/2022. nevelési évben az óvodába az a gyermek vehető fel, aki

  • a 3. életévét betöltötte,
  • a 3. életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a Dombóváron lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Férőhely esetén a Szivárvány Óvodába, a Zöld Liget Tagóvodájába, valamint az újdombóvári Százszorszép Óvodába is lehet év közben átjelentkezni.


Ha az óvodaköteles gyermek családjával külföldön él, vagy költözést terveznek, akkor az óvodakötelezettség külföldön történő teljesítését az Oktatási Hivatalhoz kell bejelenteni (további információ: Külföldre távozással kapcsolatos tájékoztató és a kérelem benyújtása).


A gyermek jogos érdekét szem előtt tartva – abban az esetben, ha családi körülményei, sajátos helyzete indokolja – felmenthető az óvodai foglalkozáson való részvétel alól a szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján. A kérelmet a Dombóvári Járási Hivatalhoz kell benyújtani.


Óvodai felvételre vonatkozó döntés és jogorvoslat:


A gyermek felvételéről az óvoda vezetője dönt, a felvételi kérelemről hozott döntését írásban közli a szülőkkel legkésőbb 2021. május 31. napjáig.


Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik. A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerint életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Ha ez nem teljesül, vagy ha bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.  Ha a felszólítása ellenére a szülő a védőnői nyilatkozatot nem mutatja be, úgy az életvitelszerű körzetben lakást családlátogatás kezdeményezésével lehet ellenőrizni. Ha a gyermek szülője vagy törvényes képviselője egy alkalommal sem teszi lehetővé a családlátogatást, úgy vélelmezni kell, hogy a gyermek nem életvitelszerűen lakik a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében, és ennek alapján az óvodai felvétel megtagadható.


Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, akkor egy önkormányzati bizottság tesz javaslatot a felvételre.


Az óvoda vezetője

a) az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban,

b) a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában

közli a szülővel.


Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett – az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvényben meghatározott feltételekkel összhangban – az óvodavezető dönt!


Az óvodának a gyermek óvodai felvételéről hozott döntése ellen a szülő a közléstől számított 15 napon belül érdeksérelemre hivatkozással a gyermek érdekében eljárást indíthat, a kérelem tekintetében a fenntartó nevében a jegyző jár el és hoz másodfokú döntést. A szülő a fenntartó döntésének a bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással.


Egyéb információ:


A többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket az illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a Dombóvári Szivárvány Óvodába (Dombóvár, Zrínyi u. 10.) és a Zöld Liget Tagóvodába, a Dombóvári Százszorszép Óvodába, a Margaréta Református Óvodába (Dombóvár, Bezerédj u. 2/a.) és a Dombóvári Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Óvodába lehet beíratni. A nemzetiséghez tartozó gyermekek részére a Dombóvári Százszorszép Óvodában (Dombóvár III. u. 34.), a Dombóvári Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Óvodában (Dombóvár, Petőfi u. 27.) és a Margaréta Református Óvodában (Dombóvár, Bezerédj u. 2/a.) van lehetőség német nemzetiségi óvodai nevelésre.


Dombóvár Város Önkormányzata

Last modified: 2021.05.09.

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat