fbpx

Városunk Dombóvár

HIRDETMÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Tisztelt Lakosság! Tisztelt Partnerek!


Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 366/2019. (XI. 29.) és a 79/2020. (VI. 30.) Kt. határozatával döntött Dombóvár város településrendezési eszközei – a településszerkezeti terv, valamint a helyi építési szabályzat – részleges módosításának kezdeményezéséről több fejlesztési és rendezési szándék kapcsán. A hatályos eszközök módosítása a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes területrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti teljes eljárásban került egyeztetésre, a végső döntéseket a dombóvári képviselő-testület a 2021. augusztus 5-i ülésen hozta meg.


A tervezési munkát az 5T Építészeti és Városfejlesztési Kft. végezte Dr. Kovács Péter településrendező tervező (TT-02-0656) irányításával.


Az eljárás befejezéseként Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvár város településszerkezeti tervének módosításáról a teljes eljárásban egyeztetett 2020. évi módosítási kezdeményezésekkel összefüggésben tárgyú 229/2021. (VIII. 5.) Kt. határozatával a településszerkezeti tervet, a 28/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendeletével pedig a város közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról szóló 2/2006. (II. 20.) önkormányzati rendeletét módosította. A hatálybalépésük napja: 2021. szeptember 4.


Az elfogadott döntések:


A módosítás egyeztetési folyamata a vonatkozó kormányrendelet és az önkormányzatnak a partnerségi egyeztetés szabályaira vonatkozó önkormányzati rendelete alapján zajlott, az egyes szakaszok véleményezési dokumentációja elérhető a honlapon a Lakóhelyünk/Településrendezési eszközök menüpontban. Szintén itt található meg Dombóvár város 7/2004. (II. 9.) Kt. határozattal jóváhagyott, módosított településszerkezeti terve, valamint a város közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról szóló 2/2006. (II. 20.) önkormányzati rendelet egységes szerkezetben.


Az elfogadott módosítások a város fejlesztési koncepciójával összhangban vannak, kisebb pontosításokat tartalmaznak, illetve néhol a területfelhasználás, övezeti besorolás módosul, az infrastruktúra hálózat és a településszerkezet nem változik.


A településrendezési eszközök módosításával érintett területek az alábbiak:


 (Önkormányzati érdekből kezdeményezett indítványokon alapuló módosítások)


1.1. A dombóvári 7213 hrsz.-ú ingatlan telekalakításával kapcsolatos módosítások (ivóvíz gerincvezeték magánterületen történő elvezetése miatti telekhatárrendezés érdekében).

1.2. A 6304 hrsz.-ú építési telek építési övezeti besorolásának módosítása a Gárdonyi utcában (telekalakítás, telekrendezés érdekében).

1.3. A 3408 hrsz.-ú, Dombóvár, I. u. 65. alatti volt Junior étterem telekmegosztása kapcsán az építési övezeti besorolások módosítása.

1.4. Az 1077/1 és a 1077 hrsz.-ú ingatlant érintően a helyi építési szabályzat módosítása a Pannónia út menti három társasház parkolási problémáinak megoldása kapcsán (parkolóhelyek kialakításának előkészítése), továbbá a Zöld Liget Óvodához tartozó ingatlanrész leválasztása.

1.5. Az 1358 hrsz.-ú építési telek – Szenes Hanna tér – építési övezeti besorolásának módosítása az új sportcsarnok kialakításához, valamint az 1414/14-1414/30 hrsz.-ú, Pataki Ferenc utca mentén kialakított építési telkek telekalakításának és területfelhasználásának átalakítása.

1.6. A 759/3 hrsz.-ú beépítetlen építési telket érintő kötelező szabályozási vonalak pontosítása.

1.7. Az 1078 hrsz.-ú ingatlan (Zöld Liget Tagóvoda) beépítési paramétereinek módosítása beruházás megvalósíthatósága érdekében.

1.8. A beépítésre szánt területek „előkerti” értelmezésének felülvizsgálata, a meghatározás egyértelműsítése.

1.9. Barnamezős területek kijelölése Dombóvár város közigazgatási területén.


(Magánérdekű indítványokon alapuló módosítások)


1.10. A Dombóvár-Szőlőhegyen található „Köu-9” jelű övezet módosítása a 6933/1, a 6933/2 és a 6934 hrsz. alatt található területek összevonása érdekében.

1.11. A telek határvonalainak rendezése a 7735/2, a 7731, a 7732 (magántulajdon) és a 7733 (közterület) hrsz.-ú ingatlanokat érintően.

1.12. A 079/2 (magántulajdon), a 079/3 (magántulajdon) és a 078/3 (magántulajdon) hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozóan a településrendezési eszközök felülvizsgálata.

1.13. Az 52/4 hrsz.-ú ingatlan határvonalainak felülvizsgálata.

1.14. Az 51/7 (közterület) és az 1335 hrsz.-ú (magántulajdon) ingatlanok telekalakítása érdekében a határvonalak felülvizsgálata.

1.15. A 693/2 hrsz.-ú ingatlan (illetve az Ady utca-Széchenyi utca-Szent Gellért utca-Petőfi utca által lehatárolt tömb) tekintetében az iránymutató szabályozási vonalak felülvizsgálata.

1.16. Az Illyés Gyula Gimnázium volt kollégiumának telkére vonatkozó beépítési paraméterek módosítása.


Dombóvár, 2021. augusztus 17.


Pintér Szilárd

polgármester

Last modified: 2023.10.27.

Copyright © 2020 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
palyazat