fbpx

Városunk Dombóvár

2020. november 27-i polgármesteri hatáskörgyakorlás

A veszélyhelyzetre tekintettel történő polgármesteri hatáskörgyakorlással összefüggő előterjesztések

A veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. Ez utóbbit érintően dr. Szabó Péter jegyző állásfoglalást kért a Tolna Megyei Kormányhivataltól, mivel a Képviselő-testület több intézményt érintő átszervezés megindításáról is döntött a közelmúltban, a döntéshozatallal érintett ügyek között pedig szerepel a kulturális szolgáltatások ellátását végző szervezetrendszer már megkezdett átalakításának befejezése. A Kormányhivatal álláspontja szerint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján meg kell különböztetni az átszervezésről való döntést az arra vonatkozó állásfoglalástól. A katasztrófavédelmi törvény rendelkezései nem a döntési, hanem az állásfoglalási hatáskör gyakorlását nem teszik lehetővé a polgármester számára. Az állásfoglalás egyértelműen kimondja, hogy polgármesterként a veszélyhelyzet alatt is döntést hozhatok átszervezésről, illetve elfogadhatom az ezzel összefüggő dokumentumokat.

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a munkaterve szerint a következő ülését 2020. november 27-én tartaná, azonban a veszélyhelyzetre tekintettel ennek összehívása iránt nem tudok intézkedni.

Polgármesterként a Képviselő-testület és a Humán Bizottság hatáskörébe tartozó alábbi ügyekben tartom szükségesnek döntés meghozatalát, az ügyek listája szükség esetén kiegészítésre kerül:

Képviselő-testületi feladat- és hatáskör

1. Beszámoló a lejárt határidejű testületi és polgármesteri határozatok végrehajtásáról, döntéshozatal kisebb jelentőségű önkormányzati ügyekbenMelléklet (Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás társulási megállapodása)


2. Az adózási tárgyú önkormányzati rendeletek felülvizsgálataMelléklet


3. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletével összefüggő helyi jogszabályi rendelkezések felülvizsgálata

Az új lakásrendelet elfogadására a decemberi polgármesteri döntéshozatal során kerül sor.


4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatásról szóló 37/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosítása, a közfeladat elvégzésére irányuló közszolgáltatási szerződés meghosszabbításaMelléklet (2021. évi Díjjavaslat) – Melléklet (Költségelszámolás)


5. A környezet védelméről szóló 30/2011. (VII. 5.) önkormányzati rendelet módosítása


6. A „DARK – Dombóvári Akcióterületi Rehabilitáció Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területeken” című projekt magasépítési munkáinak elvégzésére irányuló közbeszerzési eljárás megindítása


7. Beszámoló az önkormányzati fenntartású ifjúsági táborok 2020. évi üzemeltetéséről


8. Az önkormányzat által nyújtott kölcsönök visszafizetési határidejének meghosszabbítása


9. A városi közutak hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladatainak ellátásáért a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére biztosított finanszírozás összege


10. Közművelődési feladatokat is ellátó integrált kulturális intézmény létrehozása 2021. január 1-jétől a Földi István Könyvtár átszervezésével

Az integrált kulturális intézmény létrehozására irányuló döntés meghozatalára a későbbiekben kerül sor, mivel a miniszteri vélemény nem érkezett meg.


11. A helyi szociálpolitikai kerekasztallal összefüggő döntések


 A Képviselő-testület által átruházott bizottsági hatáskör


 A Humán Bizottság átruházott hatáskörébe tartozó ügyek:


12. Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő döntésekMelléklet (a Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde dokumentumai) – Melléklet ( a Dombóvári Szivárvány Óvoda dokumentumai)


13. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2021. évi fordulójára beérkezett pályázatok bírálata (zárt döntéshozatal)


Képviselő-testületi feladat- és hatáskör


14. Közbeszerzési eljárások megindításaMelléklet (Módosított közbeszerzési terv)

15. A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia módosításának kezdeményezéséhez kapcsolódó döntés

16. A bérleti díjak csökkentése a veszélyhelyzet időtartama alatt az önkormányzati tulajdonú és használatú, nem lakáscélú bérlemények tekintetében


A döntéshozatal menete:


A döntéselőkészítő anyagok a megszokott helyen (Önkormányzat/Képviselő-testületi munka menüpont) lesznek folyamatosan elérhetők az önkormányzat honlapján előterjesztés formájában.


A képviselő-testület tagjai részéről az előterjesztésekkel kapcsolatban 2020. november 25-én 12 óráig lehet írásban észrevételt, valamint módosító javaslatot tenni a testulet@dombovar.hu e-mail címre.


A döntési javaslatokról (rendelettervezet, határozati javaslat) a két bizottság elnöke 2020. november 26-án 16 óráig állást foglal a bizottsági tagokkal való egyeztetés alapján.


Az előterjesztett ügyekben a döntéseket 2020. november 27-én fogom meghozni, azok közzététele az eddigiek szerint fog megtörténni, illetve a döntéshozatal jegyzőkönyvbe foglalására is a jogszabályi előírások betartása mellett fog sor kerülni.


Dombóvár, 2020. november 19.


Pintér Szilárd
polgármester

 

Copyright © 2024 Dombovar.hu Minden jog fenntartva.
Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok
Az Európai Unió által támogatott önkormányzati programok